w oparciu o UCHWAŁĘ Nr 14/2017 Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD ROD „CAMPING” w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2017  roku w sprawie zasad wjazdu na teren ROD, w sezonie letnim 2017 roku tj. od 1 czerwca do 30 września są one następujące:

1. bramy wjazdowe od ul. Złotowskiej będą otwarte dla wszystkich działkowców w celu dowiezienia materiałów, nawozów, towarów, wywiezienia szamba itp. Maksymalna łączna masa pojazdu wraz z ładunkiem wynosi do 3,5 tony:

- poniedziałek, wtorek, środa, piątek – w godz. od 8:00 do 10:00 oraz od 17:00 do 19:00,

- czwartek – w godz. od 8:00 do 21:00.

2. sobota, niedziela i święta – BEZ WJAZDU! Bramy będą zamknięte.

3. parkowanie samochodów na terenie ogrodu, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, jest ZABRONIONE!

4. mycie i naprawianie samochodów na terenie ROD – także na miejscach postojowych jest ZABRONIONE!

5. Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą składać w biurze Zarządu ROD wnioski o uzyskanie stałego zezwolenia do wjazdu na teren ogrodu. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o niepełnosprawności.

___________________________________________________________________________________________

UCHWAŁA Nr 14/2017

Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD ROD „CAMPING” w Poznaniu

z dnia 8 kwietnia 2017  roku

w sprawie zasad wjazdu na teren ROD

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w  ROD „CAMPING” w Poznaniu, obradujące w dniu 8 kwietnia 2017 roku, na podstawie § 68 pkt. 6 i 7 Regulaminu ROD uchwala następujące zasady wjazdu pojazdów na teren ogrodu:

1. poniedziałek, wtorek, środa i piątek – bramy otwarte będą 4 godziny dziennie (2 godziny rano i 2 godziny wieczorem)

2. czwartek – bramy otwarte w godz. od 8:00 do 21:00

3. sobota, niedziela i święta – bramy będą zamknięte (bez wjazdu na ogród).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

___________________________________________________________________________________________

Zasady wjazdu i parkowania samochodów na terenie ogrodu reguluje Regulamin ROD


§ 32 Lokalizacja miejsc postojowych powinna uwzględniać potrzeby działkowców, funkcjonalność, wpływ na środowisko naturalne oraz być możliwie najmniej uciążliwa dla działkowców.


§ 68 Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:
6)    wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania,
7)    parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania,
8)    mycia i naprawiania na terenie ROD – także na miejscach postojowych – wszelkich pojazdów mechanicznych.


§ 69 Dopuszcza się wjazd na teren ogrodu pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez zarząd ROD. Zasady te mogą określać w szczególności trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem, itp.


§ 70 1.Osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo wjazdu na teren ogrodu pojazdem mechanicznym, którym dojeżdża do działki. Prawo wjazdu ma także pojazd dowożący tę osobę do działki.

2.    Osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo parkowania swego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe (np. zatoczkę).
3.    Zarząd ROD jest obowiązany zapewnić osobom niepełnosprawnym ruchowo możliwość nieskrępowanego dotarcia pojazdem mechanicznym do działki.

4. Osobą niepełnosprawną ruchowo jest osoba, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.

_______________________________________________________________________________________________________

Uchwała NR  13/2017

Walnego Zebrania CZŁONKÓW PZD ROD „CAMPING” w Poznaniu

z dnia 8 kwietnia 2017 roku

w sprawie likwidacji miejsc postojowych strzeżonych w ROD „Camping”

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w  ROD „CAMPING” w  Poznaniu po zapoznaniu się z kalkulacją kosztów na rok 2017 oraz wysłuchaniu uzasadnienia wniosku zarządu podjął decyzję o likwidacji miejsc postojowych strzeżonych w ROD „Camping”.

Kalkulacja i wniosek zarządu w sprawie likwidacji miejsc postojowych strzeżonych stanowią załącznik do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

__________________________________________________________________________________________

Wniosek

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu

NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PZD

w  dniu   8 kwietnia 2017 roku

w sprawie likwidacji miejsc postojowych strzeżonych całodobowo

zarząd ROD „Camping” zgłasza wniosek o podjęcie uchwały w sprawie likwidacji miejsc postojowych strzeżonych w ROD „Camping” z powodu niemożliwości spełnienia podstawowego warunku prowadzenia placu miejsc postojowych strzeżonych jakim jest samofinansowanie.

Uzasadnienie:

1) od 1 stycznia 2017 r. wprowadzona została minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł brutto za godzinę, co spowodowało 100% wzrost wynagrodzeń stanowiących główny składnik opłaty abonamentowej za miejsce postojowe strzeżone. Z kalkulacji wynika, że przewidywane koszty placu postojowego z miejscami strzeżonymi w 2017r. wyniosą 43.300 zł (w tym płace  4 pracowników obsługi to 37.500 zł)

2) corocznie odnotowujemy spadek zainteresowania działkowców parkowaniem na miejscach postojowych strzeżonych za opłatą:

- w 2015r. opłata wynosiła 170 zł za 5 miesięcy – na 223 miejsca postojowe, miejsc zajętych było 173 a wolnych 50.

- w 2016r. opłata wynosiła 150 zł za 3 miesiące – na 190 miejsc postojowych, miejsc zajętych było 148 a wolnych 42.

3) z kalkulacji wynika, że w 2017r. opłata abonamentowa za 3 miesiące wynosiłaby 300 zł.

W ocenie zarządu, zebranie opłat abonamentowych które by sfinansowały przewidywane koszty jest niemożliwe, w związku z czym zarząd składa wniosek jak na wstępie.