Komunikat

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu

w sprawie składania ofert na wykonanie prac elektrycznych na terenie ROD „Camping”

w Poznaniu, ul. Złotowska 102

Zakres robót do wykonania:

1.sprawdzenie w ziemi istniejącego kabla VAKV □ 35-70 w celu umiejscowienia uszkodzenia. Odkopanie i naprawienie przez założenie mufy = 300 mb

2. ułożenie nowego kabla VAKV 4×35 □ = 80 mb

- wykop ręcznie o głębokości do 80 cm

- zakup, dostarczenie i ułożenie w/w kabla

- ułożenie folii

- zasypanie kabla

3. naprawa obudowy szafki metalowej – 10 szt. – w której są umieszczone podliczniki elektryczne działek:

- wycięcie zardzewiałej i wstawienie nowej blachy

- pomalowanie farbą olejną – powierzchnia zewnętrzna = 2 m, powierzchnia wewnętrzna = 2m

- konserwacja wewnętrzna

- nowa osłona na bezpieczniki

- wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych

4. naprawa lampy ogrodowej o wys. 5 m, średnicy 80 – 25 szt.

- wymiana oprawy i klosza

- konserwacja słupa – usunięcie rdzy, dwukrotne pomalowanie

- wymiana wyłącznika zmierzchowego

5. malowanie olejne szafek elektrycznych licznikowych i konserwacja wewnętrzna – 10 szt.

Oferta powinna zawierać:

- opis sposobu wykonania w/w prac i czas trwania

- cenę jednostkową kabla, elementów montażowych, farby i robocizny.

Termin składania ofert:

do 12 listopada 2014 roku.

Sposób i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z opisem dotyczącym przedmiotu zamówienia i danymi teleadresowymi Oferenta w biurze zarządu, w każdą sobotę w godz. 10:00 – 13:00 lub przesłać pocztą na adres: Rodzinny Ogród Działkowy „CAMPING”, 60-953 Poznań – 38, skrytka pocztowa 61.

_________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że w okresie zimowym t.j. od listopada do marca 2015, biuro i kasa ROD będą czynne w godz. 10:00 – 13:00 w następujące soboty:

8 i 22 listopada 2014 r.

6 i 20 grudnia 2014 r.

10 i 24 stycznia 2015 r.

7 i 21 lutego 2015 r.

7 i 21 marca 2015 r.

__________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe, problemowe i niebezpieczne każdy działkowiec winien wywozić we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na tzw: GRATOWISKA.

Poniżej podajemy adresy PSZOK:

1. Poznań ul. 28 Czerwca 1956 nr 284, Tel: 61 833 2212

2. Poznań ul. Wrzesińska 12, Tel: 61 611 0811

w/w punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00 oraz w soboty w godz. 8:00 – 16:00.

3. Suchy Las ul. Meteorytowa 1, Tel: 61 811 9667

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00 oraz w soboty w godz. 7:00 – 14:00.

________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że zamknięcie dopływu wody do działek oraz do ujęcia wody pitnej planowane jest na dzień 25.10.2014 roku. Przypominamy, że po zamknięciu wody należy odkręcić zawory w kranach ogrodowych. W przypadku zmiany pogody tzn. spadku temperatury i wystąpieniu przymrozków, wyłączenie wody może nastąpić wcześniej.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że po dokonaniu odczytów stanu liczników w miesiącu wrześniu 2014  zostały wystawione rachunki za zużycie energii elektrycznej. Wszystkie rachunki zostaną wysłane na adresy domowe działkowców. Informację o wysokości opłaty za zużyty prąd można uzyskać w Biurze Zarządu ROD lub na stronie internetowej w zakładce “energia elektryczna”. Ponadto informujemy, że wysłane zostały też Umowy o dostarczenie energii elektrycznej.  Prosimy wszystkich działkowców o dostarczenie do Biura Zarządu ROD wypełnionego 1 egzemplarza w/w umowy.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Na podstawie art. 69 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 ustawy o ROD Zarząd ROD „Camping” w Poznaniu

zawiadamia, iż w dniu 15.11.2014 r. o godz. 10:00 w Auli Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, ul. Noskowskiego 12/14 (wejście od ul. Wieniawskiego 17/19 mapa ) odbędzie się zebranie wszystkich działkowców korzystających z działek na podstawie prawa do działki, położonych na terenie w/w ROD.

Celem zwoływanego zebrania jest przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy.

W przypadku niepodjęcia przez zebranie działkowców w w/w terminie uchwały o pozostawieniu rodzinnego ogrodu działkowego jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD i powierzeniu mu prowadzenia tego ogrodu lub uchwały o wyodrębnieniu rodzinnego ogrodu działkowego ze stowarzyszenia ogrodowego PZD i powołaniu nowego stowarzyszenia ogrodowego, które przejmie prowadzenie tego ogrodu (uchwały o wyodrębnieniu ROD) przeprowadzone zostanie zebranie działkowców w II terminie.

II termin zebrania wszystkich działkowców korzystających z działek położonych na terenie ROD „Camping” w Poznaniu odbędzie się w dniu 15.11.2014 r. w o godzinie 10:30 w Auli Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, ul. Noskowskiego 12/14 (wejście od ul. Wieniawskiego 17/19).

Na zebraniu działkowców w II terminie uchwała o pozostawieniu rodzinnego ogrodu działkowego jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD i powierzeniu mu prowadzenia tego ogrodu lub uchwała o wyodrębnieniu ROD podejmowana jest w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/10 liczby działkowców, korzystających z działek położonych na terenie ww. ogrodu działkowego, którego dotyczy uchwała.

Wyciąg z ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych:

Art. 69. 1. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zarząd rodzinnego ogrodu działkowego, prowadzonego przez stowarzyszenie ogrodowe, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1, zwołuje zebranie wszystkich działkowców korzystających z działek położonych na terenie tego rodzinnego ogrodu działkowego w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy.

Art. 72. 1. W zawiadomieniu, o którym mowa w art. 69 ust. 2, zarząd jest obowiązany wskazać, że w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 70 ust. 1 pkt 1 albo 2, przeprowadzone zostanie zebranie w drugim terminie, nie później jednak niż 2 miesiące od dnia zebrania, o którym mowa w art. 69 ust. 1. W zawiadomieniu zarząd jest obowiązany wskazać drugi termin zebrania działkowców oraz zasady podejmowania uchwały na zebraniu w drugim terminie wynikające z niniejszego artykułu.

_________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że w związku z zakończeniem sezonu letniego 2014 Plac Miejsc Dozorowanych zostanie zamknięty w dniu 30 września 2014 roku o godz. 22:00.

Poza sezonem tj. w okresie od października do maja, brama wjazdowa będzie otwarta w każdy czwartek w godzinach od 9:00 do 17:00 (z wyjątkiem dni świątecznych, w takim przypadku brama będzie otwarta w środę). W sytuacjach wyjątkowych, na teren ogrodu będzie można wjechać tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z Panem Darkiem Pawlakiem (tel: 662 618 249) lub Panem Michałem Klapeckim (tel: 669 750 004)

__________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Zadłużone działki – stan na dzień 31.07.2014 roku:

2, 12, 24, 25, 30, 31, 32, 34, 50, 53, 79, 80, 128, 137, 147, 148, 232, 238, 241, 262, 268, 313, 353, 360, 445, 489, 460, 472, 510, 522, 530, 532, 554, 574, 576, 584, 590, 591, 599, 602, 604, 605, 659, 676, 692, 686, 688, 696, 698, 701, 765, 781, 791, 802, 813, 817, 819, 823, 831, 881, 907, 908, 918, 940,  941,  942, 946,  955,  964, 976, 1000, 1038,  1074.

Wyżej wymienione działki zostaną pozbawione dostępu do energii elektrycznej.

Podstawa prawna Ustawa z 13.12.2013. Regulamin ROD §§ 100 – 102, Uchwała zarządu nr 57/2014.

_________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Zarząd na posiedzeniu w dniu 28.06.2014r.podjął Uchwałę nr 91/2014 o wszczęciu postępowania w sprawie pozbawienia prawa użytkowania działki w stosunku do niżej wymienionych działek:

25, 30, 53, 79, 137, 232, 353, 360, 530, 599, 602, 605, 692, 696, 700, 765, 781, 908, 941.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. art.36 oraz Statut PZD § 148.1.1 (zaległość z tytułu opłat członkowskich) i § 148.1.2 (zaległość z tytułu opłat na rzecz ogrodu).

_________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

w sprawie regulowania opłat za zużycie energii elektrycznej

informujemy, że działki, których zadłużenie z tytułu opłaty za zużycie prądu jest większe od kwoty 200 zł, będą automatycznie odłączane od zasilania w energię elektryczną. Ponowne włączenie prądu będzie następowało po uregulowaniu zaległych opłat oraz kosztów ponownego podłączenia prądu w wysokości 120 zł.

______________________________________________________________________________________________ Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Zarząd informuje, że liczniki elektryczne na działkach wymieniane są według następujących zasad:

1. działkowiec kupuje licznik elektryczny na własny koszt (cena ok. 30 zł). Przed zakupem licznika należy uzgodnić parametry techniczne z elektrykiem ogrodu, panem Wojciechem Stachowiakiem

2. demontaż starego  i montaż nowego licznika wykonuje elektryk ogrodu nieodpłatnie.

_____________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD “Camping” w Poznaniu

z uwagi na nasilenie się kradzieży na działkach, zarząd prosi wszystkich działkowców o zamykanie furtek wejściowych na klucz w celu utrudnienia dostępu na teren naszego ogrodu

_________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD “Camping” w Poznaniu

w sprawie zmiany w Regulaminie Gospodarki Odpadami w ROD „Camping”

Informujemy, że po otrzymaniu nowej interpretacji Regulaminu Gospodarki Odpadami Komunalnymi ZM GOAP, zmianie ulegają zasady zagospodarowania odpadów roślinnych.

DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ SKŁADOWANIA ODPADÓW ROŚLINNYCH (gałęzie, zdrewniałe części roślin itp.) NIE PODLEGAJĄCYCH KOMPOSTOWANIU OBOK KONTENERÓW PRZEZNACZONYCH NA ODPADY ZMIESZANE.

ODPADY ZIELONE NALEŻY SKŁADOWAĆ BEZ OPAKOWAŃ tzn. WORKÓW, FOLII itp.

Bez zmian pozostaje § 1 Regulaminu Gospodarki odpadami, w którym zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych ( §85 pkt. 2 Regulaminu ROD). Materiał roślinny należy kompostować na działce . Tak uzyskiwany kompost należy zużywać na własnej działce (§57 Regulaminu ROD oraz przepisy Regulaminu GOAP)

_______________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu

Zarząd ROD “Camping” prosi, by działkowcy zawierający umowy na opróżnianie nieczystości płynnych – szamb, wybierali te firmy, które używają samochodów o maksymalnym ciężarze 3,5 ton . Jednocześnie przypominamy, że samochody te nie mogą wjeżdżać na teren ogrodu w czwartki, soboty, niedziele i dni świąteczne.