gwiazda_betlejemska

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,

Zarząd ROD życzy wszystkim Działkowcom wielu ciepłych i radosnych chwil w gronie najbliższych,

a w nowym roku 2015, zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.

******************************************************************************************************

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że w miesiącu listopadzie 2014 r. zostały odczytane stany liczników działek użytkowanych cały rok. Rachunki za zużycie energii elektrycznej należy odbierać w Biurze Zarządu ROD w sobotę 20.12.2014 roku. Informacje o wysokości opłat są też na stronie internetowej w zakładce “energia elektryczna”.

________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że w okresie od października do maja, brama wjazdowa będzie otwarta w każdy czwartek w godzinach od 9:00 do 17:00 (z wyjątkiem dni świątecznych, w takim przypadku brama będzie otwarta w środę). W sytuacjach wyjątkowych na teren ogrodu będzie można wjechać tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z Panią Moniką del Fidali (tel: 669 096 161). Wjazd jest bezpłatny.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu w sprawie pisemnego przetargu na przyznanie prawa do użytkowania działki ogrodowej nr 732

1. Przedmiot przetargu:

Prawo do użytkowania działki ogrodowej nr 732, o powierzchni 292 m2 w ROD „Camping” w Poznaniu, ul. Złotowska 102.

2. Warunki udziału w przetargu:

Osoby fizyczne, pełnoletnie, zamieszkałe na stałe w województwie wielkopolskim, niebędące członkiem PZD.

3. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

Pisemna oferta zawierająca propozycję ceny zakupu. Cena minimalna wynosi 3.500 zł

4. Wymagania dotyczące wadium:

Wszyscy chętni do udziału w przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 1.000 zł. Wpłaty należy dokonać do 10.01.2015 roku, w kasie ogrodu do godz. 10:30.

5. Termin składania ofert:

Do 10 stycznia 2015 r. do godz. 10:30.

6. Sposób i miejsce składania ofert:

Oferty należy przesłać pocztą na adres:
Rodzinny Ogród Działkowy „CAMPING”
60-953 Poznań – 38
skrytka pocztowa 61

lub złożyć osobiście w biurze zarządu (w soboty 6 i 20 grudnia 2014 r. w godz. 10:00 – 13:00 oraz 10 stycznia 2015 r. do godz.10:30).

Koperta dotycząca niniejszego przetargu powinna zawierać w nagłówku: „dotyczy: pisemnego przetargu na działkę nr 732, nie otwierać przed 10.01.2015 r. godz.11:00”.

7. Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.01.2015 r. o godzinie 11:00 w świetlicy zarządu ROD „Camping” w Poznaniu, ul. Złotowska 102. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć biorący udział w przetargu.

8. Opis kryteriów, którymi Organizator przetargu będzie się kierował przy wyborze oferty.

Organizator przetargu wybiera ofertę z propozycją najwyższej ceny i deklaracją kandydata o niewykorzystywaniu działki na miejsce zamieszkania.

9. Organizator przetargu unieważnia przetarg, jeżeli:

Cena najkorzystniejszej oferty będzie niższa niż cena minimalna tj. 3.500 zł

10.W przypadku wystąpienia kilku ofert o najniższej zadeklarowanej cenie, Organizator przetargu może przeprowadzić drugi etap postępowania przetargowego poprzez ogłoszenie przetargu słownego dla tych kandydatów. Najniższym postąpieniem w przetargu słownym będzie 100zł.

11.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Zarząd ROD „Camping” w Poznaniu zawiadamia, że w dniu 15.11.2014 r. odbyło się zebranie wszystkich działkowców korzystających z działek na podstawie prawa do działki, położonych na terenie w/w ROD.

Celem zwoływanego zebrania było przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło ROD Camping.

Zebranie odbyło się w I terminie o godz. 10:00 a następnie w II terminie o godz. 11:00. W obu terminach nie stwierdzono wymaganej liczby działkowców do podjęcia uchwały o pozostawieniu rodzinnego ogrodu działkowego jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD lub uchwały o wyodrębnieniu rodzinnego ogrodu działkowego i powołaniu nowego stowarzyszenia ogrodowego.

Co to oznacza dla naszego ogrodu? Odpowiedź znajdziemy w Ustawie z dnia 13.12.2013 o rodzinnych ogrodach działkowych art. 74

1. w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 70 ust. 1 pkt. 1 albo 2, Rodzinny Ogród Działkowy “Camping” w Poznaniu  pozostaje jednostką organizacyjną Stowarzyszenia Ogrodowego PZD, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt. 1, które prowadzi ten ogród na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

2. Działkowcy korzystający z działek położonych na terenie rodzinnego ogrodu działkowego w liczbie stanowiącej co najmniej 1/10 liczby działkowców korzystających z działek położonych na terenie tego rodzinnego ogrodu działkowego, mogą złożyć wniosek o zwołanie zebrania działkowców w celu przeprowadzenia głosowania, o którym mowa w art. 69 ust. 1. Wniosek w formie pisemnej składany jest do zarządu rodzinnego ogrodu działkowego wraz z podpisami działkowców popierających wniosek.

3. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, zarząd rodzinnego ogrodu działkowego jest obowiązany zwołać zebranie nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może zostać złożony nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy od dnia ostatniego zebrania zwołanego w celu, o którym mowa w art. 69 ust. 1. __________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu

OZ PZD w Poznaniu w ramach działalności oświatowej prowadzi szkolenia dla działkowców na instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD. Instruktorem SSI może zostać każdy działkowiec zainteresowany tematyką ogrodniczą i chęcią pracy społecznej na rzecz ogrodu. Kurs szkoleniowy składa się z wykładów obejmujących podstawowe działy ogrodnictwa tj. warzywnictwo, sadownictwo, rośliny ozdobne a także tematów z zakresu dendrologii, nawożenia, ochrony roślin oraz praktycznych zajęć z cięcia roślin sadowniczych. Zarząd ROD “Camping”  prosi działkowców zainteresowanych w/w kursem o zgłaszanie się do biura ROD do dnia 15 stycznia 2015 roku (zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: numer działki, imię i nazwisko, adres i numer telefonu). Najbliższy kurs dla nowych instruktorów SSI zorganizowany zostanie w marcu 2015 roku. O dokładnym programie kursu i terminach szkolenia zainteresowane osoby zostaną powiadomione na piśmie bezpośrednio przez OZ PZD.

__________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że w okresie zimowym t.j. od listopada do marca 2015, biuro i kasa ROD będą czynne w godz. 10:00 – 13:00 w następujące soboty:

8 i 22 listopada 2014 r.

6 i 20 grudnia 2014 r.

10 i 24 stycznia 2015 r.

7 i 21 lutego 2015 r.

7 i 21 marca 2015 r.

__________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe, problemowe i niebezpieczne każdy działkowiec winien wywozić we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na tzw: GRATOWISKA.

Poniżej podajemy adresy PSZOK:

1. Poznań ul. 28 Czerwca 1956 nr 284, Tel: 61 833 2212

2. Poznań ul. Wrzesińska 12, Tel: 61 611 0811

w/w punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00 oraz w soboty w godz. 8:00 – 16:00.

3. Suchy Las ul. Meteorytowa 1, Tel: 61 811 9667

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00 oraz w soboty w godz. 7:00 – 14:00.

________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że zamknięcie dopływu wody do działek oraz do ujęcia wody pitnej planowane jest na dzień 25.10.2014 roku. Przypominamy, że po zamknięciu wody należy odkręcić zawory w kranach ogrodowych. W przypadku zmiany pogody tzn. spadku temperatury i wystąpieniu przymrozków, wyłączenie wody może nastąpić wcześniej.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Zarząd na posiedzeniu w dniu 28.06.2014r.podjął Uchwałę nr 91/2014 o wszczęciu postępowania w sprawie pozbawienia prawa użytkowania działki w stosunku do niżej wymienionych działek:

25, 30, 53, 79, 137, 232, 353, 360, 530, 599, 602, 605, 692, 696, 700, 765, 781, 908, 941.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. art.36 oraz Statut PZD § 148.1.1 (zaległość z tytułu opłat członkowskich) i § 148.1.2 (zaległość z tytułu opłat na rzecz ogrodu).

_________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Zarząd informuje, że liczniki elektryczne na działkach wymieniane są według następujących zasad:

1. działkowiec kupuje licznik elektryczny na własny koszt (cena ok. 30 zł). Przed zakupem licznika należy uzgodnić parametry techniczne z elektrykiem ogrodu, panem Wojciechem Stachowiakiem

2. demontaż starego  i montaż nowego licznika wykonuje elektryk ogrodu nieodpłatnie.

_____________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD “Camping” w Poznaniu

z uwagi na nasilenie się kradzieży na działkach, zarząd prosi wszystkich działkowców o zamykanie furtek wejściowych na klucz w celu utrudnienia dostępu na teren naszego ogrodu

_________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD “Camping” w Poznaniu

w sprawie zmiany w Regulaminie Gospodarki Odpadami w ROD „Camping”

Informujemy, że po otrzymaniu nowej interpretacji Regulaminu Gospodarki Odpadami Komunalnymi ZM GOAP, zmianie ulegają zasady zagospodarowania odpadów roślinnych.

DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ SKŁADOWANIA ODPADÓW ROŚLINNYCH (gałęzie, zdrewniałe części roślin itp.) NIE PODLEGAJĄCYCH KOMPOSTOWANIU OBOK KONTENERÓW PRZEZNACZONYCH NA ODPADY ZMIESZANE.

ODPADY ZIELONE NALEŻY SKŁADOWAĆ BEZ OPAKOWAŃ tzn. WORKÓW, FOLII itp.

Bez zmian pozostaje § 1 Regulaminu Gospodarki odpadami, w którym zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych ( §85 pkt. 2 Regulaminu ROD). Materiał roślinny należy kompostować na działce . Tak uzyskiwany kompost należy zużywać na własnej działce (§57 Regulaminu ROD oraz przepisy Regulaminu GOAP)

_______________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu

Zarząd ROD “Camping” prosi, by działkowcy zawierający umowy na opróżnianie nieczystości płynnych – szamb, wybierali te firmy, które używają samochodów o maksymalnym ciężarze 3,5 ton . Jednocześnie przypominamy, że samochody te nie mogą wjeżdżać na teren ogrodu w czwartki, soboty, niedziele i dni świąteczne.