Komunikat z dnia 14.12.2019r.

1) informujemy, że zarząd i kasa ROD będą dyżurować w godz. 10:00 – 14:00

w następujące soboty:

22 lutego 2020r. – informujemy, że w tym dniu sekretariat będzie nieczynny i nie będą załatwiane sprawy dotyczące kupna/sprzedaży działek.

14 i 28 marca 2020r.

4 i 25 kwietnia 2020r.

9 i 23 maja 2020r.

13 i 27 czerwca 2020r.

11 i 25 lipca 2020r.

8 i 22 sierpnia 2020r.

12 i 26 września 2020r.

10 i 24 października 2020r.

14 i 28 listopada 2020r.

5 i 19 grudnia 2020r.

2) w sprawach dotyczących awarii prądu i wody, porządku i bezpieczeństwa na ogrodzie proszę dzwonić do Członka Zarządu d.s. technicznych pod nr 511 076 814.

3) w sprawach dotyczących rozliczeń wpłat wnoszonych z tytułu opłat ogrodowych i opłat za prąd proszę dzwonić do Skarbnika pod nr 509 269 273.

4) w sprawach dotyczących kupna/sprzedaży działki ogrodowej proszę dzwonić do Sekretarza pod nr 502 481 150.

5) Elektryk ogrodu jest do dyspozycji działkowców po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania. W celu umówienia wizyty prosimy dzwonić pod nr 697 825 891 od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 20:00 (z wyjątkiem niedziel i świąt).

Komunikat z dnia 05.11.2019r.

Informujemy, że w ostatnim czasie na terenie ROD “Camping” doszło do włamań do altan działkowych, których celem była nie tylko kradzież ale również pomieszkiwanie i spanie. W tej sytuacji Zarząd zwraca się z prośbą do wszystkich Działkowców o zamykanie furtek wejściowych na ogród, a także wzmożenie sąsiedzkiej czujności. Działkowcy, którzy na okres zimowy chcą odłączyć swoją działkę od zasilania w energię elektryczną proszeni są o zgłaszanie tego Elektrykowi ogrodu nr tel: 697 825 891. W przypadku stwierdzenia włamania na działce należy zgłosić ten fakt na Komisariat Policji Poznań-Grunwald tel: 618 412 111 lub 618 412 112. Prosimy też o poinformowanie  Zarządu o włamaniu tel: 511 076 814 lub 512 025 847 lub e-mail:  rodcamping@gmail.com

Komunikat z dnia 12.10.2019r.

Informujemy, że wyłączenie wody ogrodowej nastąpi w sobotę 26.10.2019r. Podany termin może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przymrozków. Przypominamy, że po zamknięciu dopływu wody ogrodowej do działek, działkowcy powinni odkręcić zawory i krany używane na poszczególnych działkach.

Wyłączenie wody miejskiej jest uzależnione od pogody tzn. jeżeli temperatura spadnie poniżej OºC woda zostanie zamknięta.

Komunikat z dnia 12.10.2019r.

Informujemy, że odpady zielone można wrzucać do kontenerów na placach śmieciowych do 15 listopada 2019 roku. Potem kontenery zostaną zabrane i odpady zielone nie będą odbierane przez GOAP do 31 marca 2020 roku. Oznacza to, że w okresie od 15 listopada 2019 roku do 31 marca 2020 roku odpady zielone należy składować w kompostownikach na działce.

Komunikat z dnia 26.08.2019r.

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 16/2019 Walnego Zebrania z dnia 23 marca 2019  roku w sprawie zaliczkowego poboru opłat za zużycie energii elektrycznej na działkach użytkowanych poza sezonem letnim, opłaty za okres wrzesień 2019 do maja 2020 będą naliczane na podstawie faktycznego zużycia prądu za analogiczny okres w latach 2018/2019 . Wynika z tego, że część Działkowców oprócz rachunku za prąd otrzyma też informację o wysokości opłat zaliczkowych za zużycie prądu, które należy opłacić najpóźniej w podanym terminie.

Informujemy też, że nie będą wysłane pocztą rachunki:

1) osób, które wyraziły pisemną zgodę na opublikowanie na stronie internetowej ROD w zakładce „Energia elektryczna” (dotyczy to też zaliczek do zapłaty)

2) w kwocie poniżej 10 zł (do odbioru w biurze w soboty dyżurów zarządu w godz. 10:00 – 14:00).

Przypominamy wszystkim działkowcom, że mogą regulować zobowiązania finansowe w formie przedpłat, ważne by przed upływem terminu ich zapłaty całość była zapłacona.

Od 7 października 2019 roku będą odłączane od zasilania w energię elektryczną te działki, których płatności nie zostaną uregulowane do dnia 28.09.2019r. (zgodnie z umową na korzystanie z energii elektrycznej na działce, działkowiec zobowiązany jest do zapłacenia wystawionych rachunków za energię elektryczną i opłat ogrodowych w terminie oznaczonym jako dzień do zapłaty). Ponowne włączenie nastąpi po opłaceniu należności wraz z odsetkami oraz opłaceniu dodatkowych kosztów odłączenia prądu. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD działkowiec ma obowiązek umożliwić wstęp na działkę i do altany osobom upoważnionym przez zarząd ogrodu.

Komunikat z dnia 30.03.2019r.

Na podstawie Uchwały nr 11/2018 walnego zebrania członków PZD w  ROD „CAMPING” w Poznaniu, zarząd wprowadza następujące zasady wjazdu pojazdów na teren ogrodu:

2. po sezonie letnim tj. od 1 października 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku:

-  bramy wjazdowe od ul. Złotowskiej będą otwarte 1 raz w tygodniu, w czwartek w godz. od 8:00 do 17:00. (z wyjątkiem dni świątecznych, w takim przypadku bramy będą otwarte w środę).

- w pozostałe dni brama wjazdowa nr 1 będzie otwierana przez pracownika na telefon nr 511 076 806 w następujących przypadkach:

- interwencja pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej itp.

- wywiezienie szamba

- działkowcom, którzy są w trakcie budowy lub remontu altan w celu dowiezienia towarów, pod warunkiem zgłoszenia prowadzonej inwestycji do zarządu ROD „Camping” i wpisania na listę działek upoważnionych do wjazdu na teren ogrodu.

3. we wszystkie soboty, niedziele i święta bramy wjazdowe będą zamknięte – obowiązuje całkowity zakaz wjazdu na teren ogrodu.

4. parkowanie samochodów na terenie ogrodu, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, jest ZABRONIONE!

5. mycie i naprawianie samochodów na terenie ROD – także na miejscach postojowych jest ZABRONIONE!

6. Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą składać w biurze Zarządu ROD wnioski o uzyskanie stałego zezwolenia do wjazdu na teren ogrodu. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o niepełnosprawności.

Komunikat z dnia 10.11.2018r.

W związku ze skargami działkowców dotyczącymi psów na działkach przypominamy, że zgodnie z §68 pkt.10 Regulaminu ROD działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce. Zarząd prosi działkowców o jak najszybsze poinformowanie Straży Miejskiej w Poznaniu tel: 616 631 916 w przypadku stwierdzenia, że na jakiejś działce przebywa pies, w szczególności gdy może powodować  zagrożenie dla działkowców.

Komunikat z dnia 02.08.2018r.

W związku z nieprawidłowościami w gromadzeniu śmieci a w szczególności odpadów zielonych zarząd przypomina o obowiązujących zasadach w tym zakresie.

1. § 68 pkt. 2 Regulaminu ROD stanowi, że „działkowcom oraz innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych.

2. Działkowiec, zgodnie z § 42 Regulaminu ROD, zobowiązany jest do wyposażenia działki w kompostownik. Punkt nr 3 powyższego paragrafu nakłada na działkowców obowiązek kompostowania  pochodzących z działki części roślin. Odpady zielone winny być pocięte na małe odcinki lub rozdrobnione tak by jak najwięcej weszło do  kontenera na odpady zielone i trawę  (koszty wywozu liczone są od ilości kontenerów). Części roślin nie nadające się do kompostowania należy po rozdrobnieniu umieścić w kontenerze przeznaczonym na odpady zielone i trawę, przy czym „do” nie oznacza „obok” czy „w pobliżu” i oczywiście nie wrzucamy ich w workach foliowych.

Składowanie odpadów zielonych i trawy bezpośrednio na gruncie ziemnym JEST ZABRONIONE!!! Odpady zielone i trawę wrzucamy tylko i wyłącznie do kontenerów do tego przeznaczonych !!! Działkowcy, którzy nie będą przestrzegać powyższego a zostanie im to udowodnione, będą obciążeni kosztami załadunku do kontenera.

3. Śmieci posegregowane trafić muszą do wyznaczonych kontenerów- tworzywa sztuczne do żółtych, papier do niebieskich, szkło konsumpcyjne do zielonego.

4. Śmieci różnorakiego pochodzenia wrzucamy do kontenera na odpady zmieszane.

Musimy sami przestrzegać zasad składowania śmieci, musimy zwracać uwagę innym, którym czasami pamięć zawodzi, nie brakuje też osób, które wykorzystują nasze składowiska na parkingach do opróżniania przydomowych koszy czy terenów budowy. Takie nadużycia, stwierdzone, zauważone przez kogokolwiek z nas, działkowców należy zgłaszać bezwzględnie na policję. W tym miejscu nie sposób pominąć śmieci wielkogabarytowych, które rosną na naszych parkingach jak na wysypiskach śmieci. Pomimo, że odpady wielkogabarytowe, problemowe i niebezpieczne każdy działkowiec winien wywozić we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Zarząd apeluje do wszystkich działkowców by czynnie włączyli się w dbanie o porządek w ogrodzie.

Za wywóz śmieci płacimy wszyscy po 96 zł od działki, dodatkowo płacimy wszyscy za porządkowanie i wywóz zwałów zieleni oraz stosów gabarytów, a koszty te stale rosną!!!

Na tak dużym ogrodzie jak nasz nie dopilnują porządku pojedyncze osoby, musimy włączyć się wszyscy! Robimy to przecież dla siebie!

Komunikat z dnia 02.07.2018r.

Zarząd prosi wszystkich działkowców, by segregowali śmieci i wyrzucali je do właściwych kontenerów przeznaczonych na tworzywa sztuczne, papier, szkło spożywcze i odpady zielone. Nieprawidłowa segregacja śmieci wrzucanych do kontenerów może doprowadzić do zakwalifikowania ROD “Camping” do grupy od której odbierane są tylko odpady zmieszane co będzie skutkowało zmianą stawki opłaty za wywóz śmieci w wysokości 220 zł od działki zamiast obecnie płaconej 96zł.

Prosimy też działkowców, by zauważone nieprawidłowości w zakresie wyrzucania śmieci zgłaszali do zarządu. W przypadku ustalenia sprawców nieprzestrzegania zasad segregacji śmieci, zarząd będzie dodatkowo obciążał ich kosztami związanymi z porządkowaniem placów śmieciowych.

Komunikat z dnia 02.12.2017r.

Osoby zainteresowane wpisaniem na listę oczekujących na przydział prawa do użytkowania działki w ROD Camping w Poznaniu, mogą składać stosowne wnioski osobiście w sekretariacie ROD w wyznaczone soboty dyżurów zarządu w godzinach 10:00 – 13:00 lub wysyłając e-mail na adres rodcamping@gmail.com

Komunikat z dnia 11.07.2017r.

Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2017 r. weszła w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew. Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia będzie można usunąć z działki lub z terenu ogólnego ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli zatem drzewo przekracza ustalone limity należy przed wycinką uzyskać zezwolenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. W odniesieniu do drzew rosnących na działkach –  o zezwolenie występują działkowcy. Jeśli zaś drzewo przekraczające ustawowe limity rośnie na terenie ogólnym ROD, zarząd ogrodu – przed wycinką – zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwego organu (art. 16 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych).

Nie ulegają zmianie zasady wycinki:

- drzew owocowych – można je zatem nadal usuwać bez zezwoleń (bez względu na wymiary obwodu pnia oraz wiek drzewa)

- krzewów – tak jak dotychczas, wycinka krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 nie wymaga zezwolenia. Jeśli zatem działkowiec (zarząd ROD) zamierza usunąć krzew (krzewy) o powierzchni przekraczającej 25 m2 należy uprzednio uzyskać właściwe zezwolenie.

Z uwagi na wysokie kary pieniężne za dokonanie wycinki drzew i krzewów bez wymaganych zezwoleń, jednostka krajowa PZD zwraca się zarówno do działkowców, jak i do zarządów ROD o przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat w sprawie zgłaszania zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

Przypominamy, że na działkowcach spoczywa obowiązek aktualizacji swoich danych osobowych oraz adresu do korespondencji i to oni ponoszą ewentualną odpowiedzialność za ujemne skutki wynikające z niedokonania takiej aktualizacji. Obowiązek, o którym mowa powyżej, został uregulowany w § 15 pkt 7 Statutu PZD – w odniesieniu do członków PZD oraz w § 81 Regulaminu ROD, który dotyczy już każdego działkowca.

Dlatego też użytkownicy działek powinni pamiętać, że zgodnie z § 81 ust. 3 w razie niezgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

____________________________________________________________________________________________________

Zarząd ROD “Camping” prosi, by działkowcy zawierający umowy na opróżnianie nieczystości płynnych – szamb, wybierali te firmy, które używają samochodów o maksymalnym ciężarze 3,5 ton . Jednocześnie przypominamy, że samochody te nie mogą wjeżdżać na teren ogrodu w soboty, niedziele i dni świąteczne.

____________________________________________________________________________________________

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe, problemowe i niebezpieczne każdy działkowiec winien wywozić we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na tzw: GRATOWISKA.

Poniżej podajemy adresy PSZOK:

1. Poznań ul. 28 Czerwca 1956 nr 284, Tel: 61 833 2212

2. Poznań ul. Wrzesińska 12, Tel: 61 611 0811

w/w punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00 oraz w soboty w godz. 8:00 – 16:00.

3. Suchy Las ul. Meteorytowa 1, Tel: 61 811 9667

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00 oraz w soboty w godz. 7:00 – 14:00.

______________________________________________________________________________________

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) -dalej jako „RODO” informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Działkowców – Rodzinny  Ogród Działkowy Camping” w Poznaniu przy ul.Złotowskiej 102, telefon 61 868 1521.

 1. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zabezpieczenia infrastruktury ogrodu działkowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ROD.
 2. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.
 3. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres do 14 dni, a następnie usuwane.
 6. Każdemu, którego dane dotyczą przysługuje prawo:                                                            * dostępu do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii;* sprostowania (poprawiania) swoich danych;* do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;* do ograniczenia przetwarzania danych;* do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,* do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 8. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie ROD. Na terenie ROD znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Z dniem 25 maja 2018r obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO.

W związku z tym Rodzinny Ogród Działkowy „Camping” informuje wszystkich działkowców naszego ogrodu, że dane osobowe zebrane przez Zarząd ROD przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji celów statutowych Polskiego Związku Działkowców, celów ustawowych związanych z ustawą o ROD lub innych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 1. Zgodnie z tymi przepisami administratorem danych działkowców jest Zarząd ROD, jednostka organizacyjna Polskiego Związku Działkowców, który odpowiada za ich wykorzystywanie w sposób bezpieczny, zgodny z ustawą o ROD, Statutem i przepisami Polskiego Związku Działkowców oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Dane osobowe działkowców są przetwarzane w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, a realizacja obowiązków dotyczących ich danych spoczywa na Zarządzie ROD.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych działkowców przez PZD jest realizacja umowy dzierżawy działkowej i prowadzenie ROD; w przypadku członków PZD jest to również realizacja stosunku członkostwa w PZD.
 4. Odbiorcą danych osobowych działkowców przetwarzanych przez PZD mogą być podmioty, z których korzysta PZD przy prowadzeniu ROD, realizacji obowiązków ustawowych i statutowych, realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej lub wobec których PZD jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących (np. na wezwanie Policji, Straży Miejskiej, Sądu itp). Dane mogą być udostępnione wyłącznie na uzasadniony pisemny wniosek organu uprawnionego.
 5. Okres przechowywania danych działkowców to 6 lat od zakończenia stosunku wynikającego z umowy dzierżawy działkowej. PZD zobowiązany jest realizować wobec działkowców prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Działkowiec może wnieść skargę na niezgodność przetwarzania jego danych z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe działkowca pozyskane przez PZD w związku z nabyciem przez niego prawa do działki lub członkowstwa są konieczne m.in. do realizacji umowy dzierżawy działkowej i prowadzenia ROD, a przekazanie tych danych było i jest obowiązkowe.