Komunikat z dnia 07.01.2022r.

w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 1 MW dotyczy  wszystkich właścicieli lub zarządców budynków posiadających takie instalacje, zlokalizowanych na nieruchomości zamieszkanych, jak i niezamieszkanych. Oznacza to, że obowiązek składania deklaracji dotyczy również poszczególnych działkowców w ROD, posiadających altany działkowe wyposażone m.in. w ogrzewanie elektryczne, w kominki, kozy itd. Działkowcy jako właściciele altan działkowych, są zobowiązani do realizacji ww. obowiązku we własnym zakresie.

Zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy dokonać poprzez złożenie deklaracji elektronicznie na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ (konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego przez składającego deklarację) albo pisemnie. Wersję papierową deklaracji należy złożyć w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na umiejscowienie budynku (osobiście lub listownie). Wzór deklaracji (m.in. dla nieruchomości niezamieszkanych – formularz B) dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq), na której znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Deklarację należy złożyć w następujących terminach:
- deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed     1 lipca 2021r. należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.)
- dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.
Uwaga! nie złożenie deklaracji w terminie zagrożone jest karą grzywny, stosownie do art.27  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Komunikat z dnia 07.01.2022r.
Zarząd przypomina, że zgodnie z § 43 Regulaminu ROD

 • z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, działka może być wyposażona w zbiornik na nieczystości ciekłe. Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne i ochronę wód gruntowych przed skażeniami ponosi działkowiec.
 • Eksploatacja urządzeń, o których mowa w ust. 1, wywóz nieczystości lub ich utylizacja musi odbywać się na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
 • Działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy zbiornika na nieczystości ciekłe, załączając rysunek uwzględniający jego usytuowanie względem granic działki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w miejscu zapewniającym swobodny dostęp wozu asenizacyjnego.
 • W związku z tym informujemy, że wszystkie przypadki naruszeń prawa, a w szczególności stwierdzenie wylewania szamba na działkę należy zgłaszać  do Straży Miejskiej tel: 986

  Komunikat z dnia 07.01.2022r.

  Zarząd przypomina, że zgodnie z § 72 Regulaminu ROD każda działka powinna być oznaczona tabliczką z numerem działki, umieszczoną w widocznym miejscu (np. furtka wejściowa). W związku z tym Zarząd prosi Działkowców, by oznakowali użytkowane działki w terminie do 31 maja 2022 roku.

  Komunikat z dnia 07.01.2022r.

  Przypominamy, że przed przystąpieniem do prac ziemnych w pobliżu granicy działki należy skontaktować się z Elektrykiem (tel: 697 825 891) lub Członkiem Zarządu (tel: 511 076 814) w celu upewnienia się, czy w miejscu planowanych prac nie znajdują się kable ogrodowej sieci elektrycznej. Jeżeli dojdzie do awarii sieci elektrycznej spowodowanej samowolnym działaniem, kosztami naprawy będzie obciążony działkowiec.

  Komunikat z dnia 15.12.2021r.

  Zarząd ROD „Camping” przypomina, że działka w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania. Przez zamieszkiwanie rozumie się długotrwałe przebywanie z zamiarem skupienia i realizacji swoich spraw życiowych. Altana na terenie działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym nie jest obiektem mieszkalnym.
  Każdy zamieszkujący na terenie ROD “Camping”, w szczególności w okresie jesienno-zimowym, podejmuje sam ryzyko ewentualnych konsekwencji życiowych z tego tytułu.

  Komunikat z dnia 20.10.2021r.

  w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce informujemy, że sobotnie dyżury zarządu ROD „Camping” i obsługa Działkowców w bezpośrednim kontakcie zostają zawieszone do odwołania.
  Wszelkie sprawy dotyczące ROD należy załatwiać:
  1. drogą mailową – rodcamping@gmail.com
  2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej
  3. za pośrednictwem skrzynki korespondencyjnej zawieszonej na bramie wjazdowej na teren zabudowań zarządu (pomiędzy świetlicą a punktem poboru wody miejskiej)
  4. telefonicznie (prosimy dzwonić od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 16:00 z wyjątkiem świąt), w sprawach:
  - dotyczących kupna/sprzedaży działki ogrodowej – 502 481 150
  - dotyczących rozliczeń wpłat wnoszonych z tytułu opłat ogrodowych i opłat za prąd oraz zakupu kart (pilotów) na parking – 509 269 273
  - uzyskania terminowego zezwolenia na wjazd na teren ogrodu – 512 025 847
  - dotyczących awarii prądu i wody, porządku i bezpieczeństwa na ogrodzie – 511 076 814
  - Elektryk ogrodu  – 697 825 891
  - Gospodarz ogrodu – 662 618 249

  Komunikat z dnia 05.10.2021r.

  Zarząd ROD „Camping” informuje, że od 1 listopada 2021 roku do 28 lutego 2022 roku Plac śmieciowy na Parkingu nr 1 będzie otwarty w godzinach od 8:00 do 16:00 i tylko w tych godzinach można wyrzucać śmieci do postawionych tam pojemników na śmieci segregowane i bioodpady.

  Jeżeli chcemy zmniejszyć opłaty za wywóz śmieci to:
  1.Wszyscy i bezwzględnie musimy przestrzegać Regulaminu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w ROD „Camping”.
  2.Musimy sami przestrzegać zasad składowania śmieci, musimy zwracać uwagę innym.
  3. Musimy zgłaszać zauważone osoby, które wykorzystują nasze składowisko śmieci do opróżniania przydomowych koszy czy wyrzucania odpadów z terenów budowy. Takie nadużycia należy zgłaszać zarządowi ROD oraz Policji.
  4. Śmieci wielkogabarytowe, problemowe i niebezpieczne każdy Działkowiec musi wywozić we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  adresy PSZOK:
  1. Poznań ul. 28 Czerwca 1956 nr 284, Tel: 61 833 2212
  2. Poznań ul. Wrzesińska 12, Tel: 61 611 0811
  3. Suchy Las ul. Meteorytowa 1, Tel: 61 811 9667
  w/w punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00 oraz w soboty w godz. 8:00 – 14:00.
  5. Działkowiec ma obowiązek kompostowania  pochodzących z działki części roślin.
  Części roślin nie nadające się do kompostowania należy pociąć na małe kawałki lub rozdrobnić tak, by jak najwięcej weszło do  kontenera na bioodpady, przy czym „do” nie oznacza „obok” czy „w pobliżu” i oczywiście nie wrzucamy ich w workach foliowych. Składowanie odpadów zielonych i trawy bezpośrednio na gruncie ziemnym jest ZABRONIONE.

  Komunikat z dnia 05.10.2021r.

  Informujemy, że zamknięcie wody ogrodowej nastąpi w sobotę 30.10.2021 roku. Podany termin może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przymrozków. Przypominamy, że po zamknięciu dopływu wody ogrodowej do działek, działkowcy powinni odkręcić zawory i krany używane na poszczególnych działkach.

  Wyłączenie wody miejskiej jest uzależnione od pogody tzn. jeżeli temperatura będzie spadać poniżej OºC woda zostanie zamknięta.
  Zarząd informuje, że na ścianie zewnętrznej WC zabudowań zarządu został zamontowany kran w otulinie mrozoodpornej, z którego będzie można pobierać wodę miejską przez cały rok.

  Komunikat z dnia 02.10.2021r.

  Uwaga na oszustów!

  Otrzymaliśmy niepokojące informacje od Działkowców z których wynika, że ROD „Camping” jest na celowniku złodziei. Ostrzegamy przed wiadomościami sms oraz mailami dotyczącymi dokonywania opłat za prąd przy użyciu linka kierującego do podrobionej strony internetowej.

  Przypominamy wszystkim Działkowcom, że Zarząd ROD informuje o opłatach poprzez wysyłanie rachunków na adres podany w dokumentacji działki lub publikuje na stronie www.rodcamping.pl w zakładce „energia elektryczna”.
  Jedyną formą płatności stosowaną w ROD „Camping” jest przelew bankowy na konto nr 04 9043 1070 2070 0010 0713 0001.

  Komunikat z dnia 27.09.2021r.

  informujemy, że we wrześniu 2021r. zostały odczytane liczniki prądu wszystkich działek. Ponadto, zgodnie z Uchwałą nr 16/2019 Walnego Zebrania w sprawie zaliczkowego poboru opłat za zużycie energii elektrycznej na działkach użytkowanych poza sezonem letnim, opłaty za okres wrzesień 2021 do kwiecień 2022 będą naliczone  w wysokości odpowiadającej  faktycznemu zużyciu prądu w analogicznym okresie 2020/2021 . Wynika z tego, że część Działkowców oprócz rachunku za prąd otrzyma też informację o wysokości opłat zaliczkowych za zużycie prądu, które należy opłacić w podanym terminie.

  Rachunki za zużycie energii elektrycznej z terminem płatności do 31.10.2021 roku będą  wysłane pocztą na adres wskazany w dokumentacji działki.
  Nie zostaną wysłane pocztą rachunki i zaliczki działek:
  1) których użytkownicy wyrazili pisemną zgodę na opublikowanie odczytów na stronie internetowej ROD w zakładce „Energia elektryczna”
  2) w kwocie poniżej 15 zł
  Uwaga! rachunki za prąd będzie można odebrać w biurze zarządu w sobotę 2 października br. w godz. 10:00 – 14:00.

  Od 9 listopada 2021 roku będą odłączane od zasilania w energię elektryczną te działki, których płatności nie zostaną uregulowane do dnia 31.10.2021r. (zgodnie z umową na korzystanie z energii elektrycznej na działce, działkowiec zobowiązany jest do zapłacenia wystawionych rachunków za energię elektryczną i opłat ogrodowych w terminie oznaczonym jako dzień do zapłaty). Ponowne włączenie nastąpi po opłaceniu należności wraz z odsetkami oraz opłaceniu dodatkowych kosztów odłączenia prądu. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD działkowiec ma obowiązek umożliwić wstęp na działkę i do altany osobom upoważnionym przez zarząd ogrodu.

  Przypominamy wszystkim działkowcom, że mogą regulować zobowiązania finansowe w formie przedpłat, ważne by przed upływem terminu ich zapłaty całość była zapłacona.

  Komunikat z dnia 04.09.2021r.
  Informujemy, że od 1 października 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku:

  1. bramy wjazdowe od ul. Złotowskiej będą otwarte 1 raz w tygodniu, w czwartek w godz. od 8:00 do 17:00 (z wyjątkiem dni świątecznych, w takim przypadku bramy będą otwarte w środę).

  2. we wszystkie soboty, niedziele i święta bramy wjazdowe będą zamknięte – obowiązuje całkowity zakaz wjazdu na teren ogrodu.

  3. parkowanie samochodów na terenie ogrodu jest ZABRONIONE!

  4. mycie i naprawianie samochodów na terenie ROD – także na miejscach postojowych jest ZABRONIONE!

  5. Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą składać w biurze Zarządu ROD wnioski o uzyskanie zezwolenia na wjazd na teren ogrodu. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o niepełnosprawności oraz swój nr telefonu kontaktowego.
  Jednocześnie informujemy że:
  1. Pojazd mechaniczny dowożący osobę niepełnosprawną do działki, ma prawo wjazdu na teren ROD tylko wtedy, gdy rzeczywiście znajduje się w nim osoba niepełnosprawna. Członkowie rodziny nie mogą wykorzystywać karty w celu wjazdu na teren ogrodu.
  2. Osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo parkowania swojego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe. Parkowanie pojazdu na terenie alejki lub w innym niedozwolonym miejscu jest zabronione.
  3. Karta zostanie zablokowana w przypadku:
  - stwierdzenia użycia jej przez osobę nieuprawnioną
  - parkowania pojazdu w miejscu zabronionym.
  4. Trzykrotne zablokowanie karty z winy działkowca będzie skutkować utratą możliwości swobodnego wjazdu na ogród.

  Komunikat z dnia 04.09.2021r.

  Zapraszamy Działkowców posiadających wykształcenie rolnicze bądź ogrodnicze, które mogłyby szerzyć zdobytą wiedzę oraz Działkowców, dla których ogrodnictwo to pasja i z chęcią tę pasję przekażą innym, do przyłączenia się do Społecznej Służby Instruktorskiej w ROD „Camping”.
  Zainteresowanych prosimy o przesłanie swojej oferty mailem: rodcamping@gmail.com lub zgłoszenie telefonicznie pod nr 665 425 300.

  Komunikat z dnia 16.05.2021r.

  W związku z pojawieniem się dzików na placu śmieciowym informujemy, że już w zeszłym roku Zarząd podjął działania w tej sprawie. Wysłaliśmy pisma do Wydziału Ochrony Środowiska,  Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa oraz do Straży Miejskiej Miasta Poznania z prośbą o podjęcie działań (ewentualnie przekazanie informacji do  odpowiednich kół łowieckich), które spowodują przepłoszenie dzików z terenu ROD „Camping”.
  Nasze zgłoszenie, jak i zgłoszenia od działkowców i zarządów innych ROD, o narastającym problemie dzików w ROD były tematem spotkania przedstawicieli OZ PZD w Poznaniu z pracownikami Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM Poznania.

  Z informacji przekazanych przez urzędników Wydziału wynika, że dzikami na terenie Poznania Wydział Zarządzania Kryzysowego zajmuje się od 2010 r.  Problem bytowania dzików na terenie miasta, nie tylko ROD, narasta od 2012 roku, kiedy to teren Poznania stal się dla dzików miejscem zamieszkania i wychowywania potomstwa. Do roku 2012 Poznań był jedynie miejscem migracji tych zwierząt, w którym nie zamieszkiwały, a jedynie przemieszczały się przez jego teren. Od 2013 roku obserwuje się systematyczny wzrost liczby dzików w Poznaniu – w 2013 roku średnio miesięcznie były 93 dziki, a w 2019 już 213.

  Zgodnie z polskim prawem dziki, jak i wszystkie zwierzęta łowne, są własnością Państwa Polskiego. Zgodnie z prawem odłowu dzików dokonuje się wyłącznie na terenach produkcyjnych i użyteczności publicznej. Obecnie w związku z zagrożeniem Afrykańskiego Pomoru Świn nie wykonuje się odłowu dzików i ich wywozu w inne miejsca, a jedynie odłów z uśmierceniem. Praktycznie nie prowadzi się również odstrzału zwierząt, bowiem nie ma chłodni do przechowywania tuszy, a koszty, przy dużej liczbie odstrzelonych  zwierząt, stają się znaczącym wydatkiem.
  Prowadzenie odstrzału dzików na terenie ROD nie jest możliwe ze względu na obowiązujące do przeprowadzenia odstrzału odległości od ulic i zabudowań mieszkalnych. Ponadto ROD są wyłączone z obwodów łowieckich jako tereny specjalne, zamknięte ogrodzeniami. Działkowcy, jak i inni obywatele naszego kraju, nie mogą sami prowadzić odstrzału zwierząt łownych – czynność taką może wykonać jedynie uprawniony myśliwy; we własnym zakresie nie można odławiać dzików – stawiać klatek, czy kopać dołu, do którego miałby wpaść dzik. Dzik jest własnością Państwa i podejmowanie wymienionych czynności jest przewidziane w kodeksie karnym.

  W roku 2012 wypracowano procedurę zgłaszania dzików pojawiających się w przestrzeni miasta. Procedura ta obowiązuje do dnia dzisiejszego pojawienie dzików zgłasza się do Straży Miejskiej na numer 986, która weryfikuje zgłoszenie na miejscu i przekazuje do Wydziału Zarządzania Kryzysowego, które z kolei wysyła pogotowie interwencyjne. Obowiązkiem Straży Miejskiej jest reagowanie na zgłoszenie i wypłoszenie zwierzyny łownej z terenu ROD. W przypadku zwiększającej się ciągle liczby dzików na terenie całego Poznania oraz związanych z tym interwencji czas reakcji Straży Miejskiej może się wydłużać, a samo wypłaszanie zwierząt poza teren ROD jest mało skuteczne na dłuższy czas. Nie wykonanie jednak obowiązków przypisanych Straży Miejskiej jest podstawą do złożenia skargi do Komendanta.

  Pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego wskazali Rodzinnym Ogrodom Działkowym możliwe działania prewencyjne, które być może spowodują zaprzestanie bytowania dzików w ROD:
  1. założenie betonowego ogrodzenia ROD (o ile prawo zagospodarowania przestrzennego na to pozwala), albo siatki z podmurówką,
  2. zamykanie furtek w ogrodzeniu zewnętrznym ROD, montowanie furtek z samozamykaczami,
  3. zabezpieczenie i odpowiednie składowanie odpadów na terenie ROD, tak, aby nie były dostępne dla dzików,
  4. zastosowanie repelentów – zapachowe środki odstraszające, mając na uwadze, że zapach jest dokuczliwy również dla ludzi, a skuteczność mało potwierdzona.

  Na pytanie dotyczące bezpieczeństwa działkowców i ich rodzin przebywających na działkach pracownicy Wydziału odpowiedzieli, że dziki traktują ROD, jako miejsce, w którym znajdują pożywienie i nie są agresywne w stosunku do ludzi. Od 2012 roku nie zanotowano na terenie Poznania sytuacji zagrożenia dla ludzi ze strony dzików. Oczywiście w miarę możliwości należy starać się unikać dzików. Ze względu na specyfikę ROD i prowadzonych tam upraw dziki chętnie przychodzą wiosną -  wyjadają wówczas cebule kwiatowe oraz jesienią, kiedy szukają pędraków pod trawnikami. Przerwa w bytowaniu dzików na działkach  występuje latem, kiedy to znajdują inny „przysmak” – kukurydzę – poza terenami ROD.

  Dlatego ponownie apelujemy do działkowców o:
  1. zachowanie ostrożności,
  2. nie podejmowanie przez działkowców odstraszania dzików (rzucanie czymkolwiek w dziki, odganianie kijami, użycia pistoletów hukowych), bowiem zastosowanie takiego sposobu spowodować może, że wystraszone zwierzę stanie się agresywne,
  3. zamykanie bram i furtek wejściowych na ogród,
  4. wyrzucanie śmieci tylko do pojemników, a w przypadku gdy są przepełnione to powstrzymanie się do czasu ich opróżnienia,
  5. przestrzeganie segregacji śmieci, maksymalne zgniatanie opakowań przed wyrzuceniem,
  6. nie wyrzucanie do pojemników na odpady zmieszane śmieci wielkogabarytowych, problemowych i niebezpiecznych, które każdy Działkowiec musi wywozić we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

  Komunikat z dnia 14.05.2021r.

  Zarząd ROD „Camping” informuje, że w dniu 11-05-2021 roku została przeprowadzona wizja przez uprawnionych pracowników ZM GOAP w której zostało wskazane, że w ROD „Camping” dochodzi do przesypów w odpadach typu papier i odpady zmieszane, a przesypy spowodowane są tym że na ternie ROD nie ma odpowiedniej liczby pojemników w stosunku do wytwarzanych odpadów. Dokumentacja fotograficzna przedstawia przepełnione pojemniki na odpady komunalne, nieprawidłową zbiórkę odpadów typu szkło, bardzo dużo odpadów nie posegregowanych zalega wokół pojemników.

  Zarząd bardzo dokładnie informował o zmianach jakie zostały wprowadzone od 1 września 2020 roku w zakresie gospodarowania odpadami oraz o konsekwencjach jakie są związane z nie przestrzeganiem tych zmian – komunikaty z dn. 5 czerwca 2020 r., 4 września 2020 r. oraz 9 kwietnia 2021 roku są cały czas na naszej stronie internetowej. Niestety zbyt wielu działkowców zlekceważyło apele zarządu o to by działkowcy czynnie włączyli się w dbanie o porządek, bo tylko w ten sposób możemy obniżyć nasze opłaty za wywóz śmieci. Na tak dużym ogrodzie jak nasz nie dopilnują porządku pojedyncze osoby, tym bardziej, że chętnych do pracy nie ma.

  Oczywiście, że Zarząd podejmie stosowne działania w celu uporządkowania obecnie panującego bałaganu na placu śmieciowym, ale za wszystko będziemy też musieli zapłacić. Wywóz śmieci w systemie GOAP opiera się na zadeklarowaniu ilości pojemników do wywozu  i częstotliwości wywozów. Tak wyliczoną opłatę musimy zapłacić niezależnie od tego czy odbierane pojemniki będą pełne, czy też pustawe. Oczywiście pojemniki na śmieci musimy sami zakupić. Dlatego tak ważna jest segregacja śmieci, maksymalne zgniatanie opakowań przed wyrzuceniem, wyrzucanie odpadów zielonych odpowiednio przyciętych tylko do brązowych pojemników przez każdego działkowca, a wszystko po to by zakupić taką ilość  pojemników, która jest faktycznie niezbędna.
  Przypominamy też, że w obecnym systemie ROD-y są zaklasyfikowane do terenów niezamieszkałych, a to oznacza że nie odbiera się żadnych innych śmieci poza pojemnikami na odpady zmieszane, tworzywa sztuczne, papier, szkło i odpady zielone pod warunkiem, że są one zapełnianie zgodnie z zasadami segregacji odpadów.

  Ponieważ wysokość opłaty za śmieci a także forma płacenia pojawia się w pytaniach działkowców, wyjaśniamy że Działkowcy solidarnie partycypują w kosztach funkcjonowania ROD w częściach przypadających na m² użytkowanej działki lub jedną działkę. Indywidualne rozliczanie kosztów jest możliwe tylko pod warunkiem zastosowania urządzeń pomiarowych, tak w  ROD Camping jest rozliczana np. energia elektryczna zużyta na działce. W przypadku śmieci niestety nie ma takich urządzeń, które by zmierzyły ile, kto wyrzuca śmieci.
  Obciążanie równymi kosztami wszystkich działkowców jest niesprawiedliwe społecznie i budzi uzasadnione niezadowolenie Działkowców korzystających z działki w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
  Niestety działania Zarządu ogranicza prawo i nikt nie może oczekiwać, a tym bardziej zmuszać Zarząd do działania niezgodnego z prawem. Statut w § 72 pkt 19 i 20 daje uprawnienia zarządowi ROD w zakresie gospodarowania środkami pieniężnymi ROD, ale nie daje uprawnienia do obciążenia większymi kosztami osób mieszkających na działkach. Nie wynika ono też z Rozdziału X Statutu.  Nie ma takich kompetencji walne zebranie i nie może podejmować uchwały w zakresie dodatkowych opłat dla osób zamieszkujących na działkach.

  Wobec powyższego, Zarząd apeluje do wszystkich Działkowców by czynnie włączyli się w dbanie o porządek. Jeżeli chcemy zmniejszyć opłaty za wywóz śmieci to:
  1.Wszyscy i bezwzględnie musimy przestrzegać Regulaminu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w ROD „Camping”.
  2.Musimy sami przestrzegać zasad składowania śmieci, musimy zwracać uwagę innym.
  3. Musimy zgłaszać zauważone osoby, które wykorzystują nasze składowisko śmieci do opróżniania przydomowych koszy czy wyrzucania odpadów z terenów budowy. Takie nadużycia należy zgłaszać zarządowi ROD oraz Policji.
  4. Śmieci wielkogabarytowe, problemowe i niebezpieczne każdy Działkowiec musi wywozić we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  adresy PSZOK:
  1. Poznań ul. 28 Czerwca 1956 nr 284, Tel: 61 833 2212
  2. Poznań ul. Wrzesińska 12, Tel: 61 611 0811
  3. Suchy Las ul. Meteorytowa 1, Tel: 61 811 9667
  w/w punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00 oraz w soboty w godz. 8:00 – 14:00.
  5. Musimy kompostować  pochodzące z działki części roślin. Części roślin nie nadające się do kompostowania należy pociąć na małe kawałki lub rozdrobnić tak, by jak najwięcej weszło do  kontenera na bioodpady, przy czym „do” nie oznacza „obok” czy „w pobliżu” i oczywiście nie wrzucamy ich w workach foliowych. Składowanie odpadów zielonych i trawy bezpośrednio na gruncie ziemnym jest ZABRONIONE.

  Komunikat z dnia 04.09.2020r.

  w związku z pytaniami w sprawie likwidacji placu śmieciowego informujemy, że Komisaryczne Walne Zebranie po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd finansowymi skutkami zmian wprowadzonych od 1 września 2020 roku w zakresie gromadzenia odpadów komunalnych oraz rozliczania kosztów wywozu śmieci z terenu ROD z dotychczasowego „systemu ryczałtowego” na „system za pojemniki”, a także kosztami utrzymywania dwóch placów śmieciowych, ostatecznie podjęło uchwałę w sprawie likwidacji placu śmieciowego na Parkingu nr 2. Zgodnie ze Statutem PZD §72 Zarząd ROD zobowiązany jest realizować uchwały walnego zebrania. Decyzja była naprawdę trudna i podjęta po dyskusji, w której przeciwnicy wskazywali na  sytuację ludzi starszych,  którym będzie trudno wyrzucać śmieci na plac śmieciowy przy parkingu nr 1 oddalonym, w przypadku skrajnie położonych działek, nawet o ok. 1 km. Osoby, które zagłosowały za przyjęciem uchwały kierowały się kosztami utrzymywania dwóch placy śmieciowych, które już w tym roku wyniosłyby 273 zł od działki oraz uzasadnionym przekonaniem, że jeden plac śmieciowy dla całego ogrodu, monitorowany, ogrodzony płotem, gdzie będzie można wyrzucać śmieci w wyznaczonych  godzinach, daje szansę na przejęcie kontroli nad śmieciami a w konsekwencji ograniczenie wysokości opłaty za wywóz śmieci.  Dodatkowym argumentem za przyjęciem uchwały były problemy, które dotychczas występowały na Parkingu nr 2,  takie jak zastawianie dojazdu do pojemników na śmieci przez parkujące tam samochody, co skutkowało nie wywożeniem śmieci przez firmę VIKOM. Następnie tworzeniem się zwałów śmieci przez które, jak skarżyli się Działkowcy, nie było miejsca do parkowania dla samochodów.

  Komunikat z dnia 05.06.2020r.

  od 1 września 2020 roku obowiązywać będzie  znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która między innymi wprowadza następujące zmiany:
  1.ROD-y zostały zaklasyfikowane do nieruchomości niezamieszkanych,
  2. zmienia się system naliczania opłat dla ROD – z opłaty ryczałtowej na opłatę  za pojemniki  przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych. Opłata będzie naliczana osobno za każdy pojemnik przeznaczony do odpadów zbieranych w sposób selektywny: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz bioodpady, a także dla odpadów zmieszanych,
  3. ROD-y na własny koszt muszą wyposażyć się w pięć rodzajów pojemników: odpady zmieszane, papier, metale  i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady,
  4. przy uwzględnieniu częstotliwości wywozu minimum co dwa tygodnie ROD musi posiadać tyle pojemników, aby nie dopuścić do ich przepełnienia,
  5. w ramach pobranych opłat ZM GOAP nie zapewnia odbioru odpadów wystawkowych  z terenu ROD,
  6. od 1 września 2020 roku brak jest możliwości niesegregowania odpadów komunalnych, a uprawnieni pracownicy kontroli ZM GOAP będą kontrolować ten obowiązek. W przypadku stwierdzenia niesegregacji GOAP jest uprawniony do naliczenia kary w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej.
  Szczegóły –> plik do pobrania

  Co te zmiany oznaczają dla ROD „Camping” ?
  1.wzrost opłaty za wywóz śmieci. Szacujemy, że w nowym systemie opłaty za pojemniki, opłata śmieciowa wzrośnie do 220 zł od działki,
  2. do tego należy doliczyć kary, w wysokości nieprzewidywalnej, które na pewno będą biorąc pod uwagę dotychczasowe nieprawidłowości w gromadzeniu śmieci. W przypadku nie ustalenia sprawców nieprzestrzegania zasad segregacji śmieci, kary będą obciążać wszystkich Działkowców,  
  3.dodatkowe koszty zakupu kontenerów na śmieci. Szacujemy, że docelowo będziemy musieli zakupić 24 kontenery, co będzie kosztowało ok. 43 000 zł,
  4.koszty związane z myciem i dezynfekcją kontenerów to dodatkowo ok. 2 000 zł.

  Co możemy zrobić, żeby te koszty zmniejszyć?
  1.Bezwzględnie przestrzegać Regulaminu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w ROD „Camping” –> w zakładce „Uchwały”.
  2.Czynnie włączyć się w dbanie o porządek w ogrodzie, musimy sami przestrzegać zasad składowania śmieci, musimy zwracać uwagę innym.
  3. Należy zgłaszać zauważone osoby, które wykorzystują nasze składowiska na parkingach do opróżniania przydomowych koszy czy wyrzucania odpadów z terenów budowy. Takie nadużycia należy zgłaszać zarządowi ROD oraz Policji.
  4.Nie sposób pominąć  problemu śmieci wielkogabarytowych, problemowych i niebezpiecznych wyrzucanych na parkingach, które każdy Działkowiec winien wywozić we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  5. Zgodnie z § 42 Regulaminu ROD, Działkowiec zobowiązany jest do wyposażenia działki w kompostownik i ma obowiązek kompostowania  pochodzących z działki części roślin.
  6. Części roślin nie nadające się do kompostowania należy pociąć na małe kawałki lub rozdrobnić tak, by jak najwięcej weszło do  kontenera na bioodpady, przy czym „do” nie oznacza „obok” czy „w pobliżu” i oczywiście nie wrzucamy ich w workach foliowych. Składowanie odpadów zielonych i trawy bezpośrednio na gruncie ziemnym jest ZABRONIONE.
  Zarząd apeluje do wszystkich Działkowców by czynnie włączyli się w dbanie o porządek. Na tak dużym ogrodzie jak nasz nie dopilnują porządku pojedyncze osoby, musimy włączyć się wszyscy! Tylko w ten sposób możemy obniżyć nasze opłaty za wywóz śmieci.

  RODO


  KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) -dalej jako „RODO” informujemy, że:
  Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Działkowców – Rodzinny  Ogród Działkowy Camping” w Poznaniu przy ul.Złotowskiej 102, telefon 61 868 1521.

  1. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zabezpieczenia infrastruktury ogrodu działkowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ROD.
  2. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.
  3. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres do 14 dni, a następnie usuwane.
  6. Każdemu, którego dane dotyczą przysługuje prawo:                                                                                                                                                                                                                 * dostępu do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii;
   * sprostowania (poprawiania) swoich danych;
   * do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
   * do ograniczenia przetwarzania danych;
   * do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
   * do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
  8. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie ROD. Na terenie ROD znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.

  INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
  Z dniem 25 maja 2018r obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO.
  W związku z tym Rodzinny Ogród Działkowy „Camping” informuje wszystkich działkowców naszego ogrodu, że dane osobowe zebrane przez Zarząd ROD przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji celów statutowych Polskiego Związku Działkowców, celów ustawowych związanych z ustawą o ROD lub innych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  1. Zgodnie z tymi przepisami administratorem danych działkowców jest Zarząd ROD, jednostka organizacyjna Polskiego Związku Działkowców, który odpowiada za ich wykorzystywanie w sposób bezpieczny, zgodny z ustawą o ROD, Statutem i przepisami Polskiego Związku Działkowców oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Dane osobowe działkowców są przetwarzane w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, a realizacja obowiązków dotyczących ich danych spoczywa na Zarządzie ROD.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych działkowców przez PZD jest realizacja umowy dzierżawy działkowej i prowadzenie ROD; w przypadku członków PZD jest to również realizacja stosunku członkostwa w PZD.
  4. Odbiorcą danych osobowych działkowców przetwarzanych przez PZD mogą być podmioty, z których korzysta PZD przy prowadzeniu ROD, realizacji obowiązków ustawowych i statutowych, realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej lub wobec których PZD jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących (np. na wezwanie Policji, Straży Miejskiej, Sądu itp). Dane mogą być udostępnione wyłącznie na uzasadniony pisemny wniosek organu uprawnionego.
  5. Okres przechowywania danych działkowców to 6 lat od zakończenia stosunku wynikającego z umowy dzierżawy działkowej. PZD zobowiązany jest realizować wobec działkowców prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Działkowiec może wnieść skargę na niezgodność przetwarzania jego danych z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Dane osobowe działkowca pozyskane przez PZD w związku z nabyciem przez niego prawa do działki lub członkowstwa są konieczne m.in. do realizacji umowy dzierżawy działkowej i prowadzenia ROD, a przekazanie tych danych było i jest obowiązkowe.