Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2019 roku życzy Zarząd ROD "Camping"

Zarząd ROD “Camping”

życzy wszystkim Działkowcom i Rodzinom

zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności  w Nowym 2019 rokuKomunikat z dnia 10.11.2018r.

informujemy, że do 24 listopada br. będą dodatkowo odczytywane liczniki prądu działek, które w odczycie z maja 2018 miały do zapłaty powyżej 70 zł. Działkowcy, którzy chcą być przy spisywaniu licznika prądu proszeni są o umówienie się z elektrykiem ogrodowym. Rachunki za zużycie energii elektrycznej z terminem płatności do 29.12.2018 roku będą do odbioru w biurze zarządu w sobotę 08.12.2018 roku w godz. 10:00 – 13:00, następnie zostaną wysłane pocztą na koszt działkowca na adres wskazany w dokumentacji działki.  Odczyty osób które wyraziły pisemną zgodę, będą opublikowane na stronie internetowej ROD w zakładce „Energia elektryczna”.

Przypominamy wszystkim działkowcom, że mogą regulować zobowiązania finansowe w formie przedpłat, ważne by przed upływem terminu zapłaty całość była zapłacona.

Zgodnie z umową na korzystanie z energii elektrycznej na działce, działkowiec zobowiązany jest do zapłacenia wystawionych rachunków za energię elektryczną  w terminie oznaczonym jako dzień do zapłaty. Nie dokonanie opłaty w terminie może spowodować odłączenie działki od sieci elektrycznej. Działki, których płatności nie zostaną uregulowane do dnia 29.12.2018r. będą odłączane od zasilania w energię elektryczną.  Wyłączanie prądu nastąpi od 15 stycznia 2019 roku. Ponowne włączenie nastąpi po opłaceniu należności wraz z odsetkami oraz opłaceniu kosztów odłączenia prądu. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD działkowiec ma obowiązek umożliwić wstęp na działkę i do altany osobom upoważnionym przez zarząd ogrodu.

Komunikat z dnia 10.11.2018r.

W związku ze skargami działkowców dotyczącymi psów na działkach przypominamy, że zgodnie z §68 pkt.10 Regulaminu ROD działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce. Zarząd prosi działkowców o jak najszybsze poinformowanie Straży Miejskiej w Poznaniu tel: 616 631 916 w przypadku stwierdzenia, że na jakiejś działce przebywa pies, w szczególności gdy może powodować  zagrożenie dla działkowców.

Komunikat z dnia 15.10.2018r.

Informujemy, że odpady zielone można wrzucać do kontenerów na placach śmieciowych do 15 listopada 2018 roku. Potem kontenery zostaną zabrane i odpady zielone nie będą odbierane przez GOAP do 31 marca 2019 roku. Oznacza to, że w okresie od 15 listopada 2018 roku do 31 marca 2019 roku odpady zielone należy składować w kompostownikach na działce.

Komunikat z dnia 02.10.2018r.

Informujemy, że wyłączenie wody ogrodowej nastąpi w sobotę 3 listopada 2018r. Podany termin może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przymrozków. Przypominamy, że po zamknięciu dopływu wody ogrodowej do działek, działkowcy powinni odkręcić zawory i krany używane na poszczególnych działkach.

Wyłączenie wody miejskiej jest uzależnione od pogody tzn. jeżeli temperatura spadnie poniżej O woda zostanie zamknięta.

Komunikat z dnia 08.09.2018r.

1. informujemy, że zarząd i kasa ROD będą dyżurować w godz. 10:00 – 13:00

w następujące soboty:

13 i 27 października 2018r.

10 i 24 listopada 2018r.

8 i 29 grudnia 2018r.

12 i 26 stycznia 2019r.

9 i 23 lutego 2019r.

9 i 30 marca 2019r.

2. Elektryk ogrodu jest do dyspozycji działkowców po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania. W celu umówienia wizyty prosimy dzwonić pod nr 697 825 891 od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 20:00 (z wyjątkiem niedziel i świąt).

Komunikat z dnia 02.08.2018r.

W związku z nieprawidłowościami w gromadzeniu śmieci a w szczególności odpadów zielonych zarząd przypomina o obowiązujących zasadach w tym zakresie.

1. § 68 pkt. 2 Regulaminu ROD stanowi, że „działkowcom oraz innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych.

2. Działkowiec, zgodnie z § 42 Regulaminu ROD, zobowiązany jest do wyposażenia działki w kompostownik. Punkt nr 3 powyższego paragrafu nakłada na działkowców obowiązek kompostowania  pochodzących z działki części roślin. Odpady zielone winny być pocięte na małe odcinki lub rozdrobnione tak by jak najwięcej weszło do  kontenera na odpady zielone i trawę  (koszty wywozu liczone są od ilości kontenerów). Części roślin nie nadające się do kompostowania należy po rozdrobnieniu umieścić w kontenerze przeznaczonym na odpady zielone i trawę, przy czym „do” nie oznacza „obok” czy „w pobliżu” i oczywiście nie wrzucamy ich w workach foliowych.

Składowanie odpadów zielonych i trawy bezpośrednio na gruncie ziemnym JEST ZABRONIONE!!! Odpady zielone i trawę wrzucamy tylko i wyłącznie do kontenerów do tego przeznaczonych !!! Działkowcy, którzy nie będą przestrzegać powyższego a zostanie im to udowodnione, będą obciążeni kosztami załadunku do kontenera.

3. Śmieci posegregowane trafić muszą do wyznaczonych kontenerów- tworzywa sztuczne do żółtych, papier do niebieskich, szkło konsumpcyjne do zielonego.

4. Śmieci różnorakiego pochodzenia wrzucamy do kontenera na odpady zmieszane.

Musimy sami przestrzegać zasad składowania śmieci, musimy zwracać uwagę innym, którym czasami pamięć zawodzi, nie brakuje też osób, które wykorzystują nasze składowiska na parkingach do opróżniania przydomowych koszy czy terenów budowy. Takie nadużycia, stwierdzone, zauważone przez kogokolwiek z nas, działkowców należy zgłaszać bezwzględnie na policję. W tym miejscu nie sposób pominąć śmieci wielkogabarytowych, które rosną na naszych parkingach jak na wysypiskach śmieci. Pomimo, że odpady wielkogabarytowe, problemowe i niebezpieczne każdy działkowiec winien wywozić we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Zarząd apeluje do wszystkich działkowców by czynnie włączyli się w dbanie o porządek w ogrodzie.

Za wywóz śmieci płacimy wszyscy po 96 zł od działki, dodatkowo płacimy wszyscy za porządkowanie i wywóz zwałów zieleni oraz stosów gabarytów, a koszty te stale rosną!!!

Na tak dużym ogrodzie jak nasz nie dopilnują porządku pojedyncze osoby, musimy włączyć się wszyscy! Robimy to przecież dla siebie!

Komunikat z dnia 02.07.2018r.

Zarząd prosi wszystkich działkowców, by segregowali śmieci i wyrzucali je do właściwych kontenerów przeznaczonych na tworzywa sztuczne, papier, szkło spożywcze i odpady zielone. Nieprawidłowa segregacja śmieci wrzucanych do kontenerów może doprowadzić do zakwalifikowania ROD “Camping” do grupy od której odbierane są tylko odpady zmieszane co będzie skutkowało zmianą stawki opłaty za wywóz śmieci w wysokości 220 zł od działki zamiast obecnie płaconej 96zł.

Prosimy też działkowców, by zauważone nieprawidłowości w zakresie wyrzucania śmieci zgłaszali do zarządu. W przypadku ustalenia sprawców nieprzestrzegania zasad segregacji śmieci, zarząd będzie dodatkowo obciążał ich kosztami związanymi z porządkowaniem placów śmieciowych.

Komunikat z dnia 26.03.2018r.

Na podstawie Uchwały nr 11/2018 walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w  ROD „CAMPING” w Poznaniu z dnia 24 marca 2018 roku, zarząd wprowadza następujące zasady wjazdu pojazdów na teren ogrodu:

po sezonie letnim tj. od 1 października 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku:

-  bramy wjazdowe od ul. Złotowskiej będą otwarte 1 raz w tygodniu, w czwartek w godz. od 8:00 do 17:00. (z wyjątkiem dni świątecznych, w takim przypadku bramy będą otwarte w środę).

- w pozostałe dni brama wjazdowa nr 1 będzie otwierana przez pracownika na telefon nr 511 076 806 w następujących przypadkach:

- interwencja pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej itp.

- wywiezienie szamba

- działkowcom, którzy są w trakcie budowy lub remontu altan w celu dowiezienia towarów, pod warunkiem zgłoszenia prowadzonej inwestycji do zarządu ROD „Camping” i wpisania na listę działek upoważnionych do wjazdu na teren ogrodu.

we wszystkie soboty, niedziele i święta bramy wjazdowe będą zamknięte – obowiązuje całkowity zakaz wjazdu na teren ogrodu.

parkowanie samochodów na terenie ogrodu, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, jest ZABRONIONE!

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą składać w biurze Zarządu ROD wnioski o uzyskanie stałego zezwolenia do wjazdu na teren ogrodu. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o niepełnosprawności.

Komunikat z dnia 02.12.2017r.

Osoby zainteresowane wpisaniem na listę oczekujących na przydział prawa do użytkowania działki w ROD Camping w Poznaniu, mogą składać stosowne wnioski osobiście w sekretariacie ROD w wyznaczone soboty dyżurów zarządu w godzinach 10:00 – 13:00 lub wysyłając e-mail na adres rodcamping@gmail.com

Komunikat z dnia 11.07.2017r.

Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2017 r. weszła w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew. Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia będzie można usunąć z działki lub z terenu ogólnego ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli zatem drzewo przekracza ustalone limity należy przed wycinką uzyskać zezwolenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. W odniesieniu do drzew rosnących na działkach –  o zezwolenie występują działkowcy. Jeśli zaś drzewo przekraczające ustawowe limity rośnie na terenie ogólnym ROD, zarząd ogrodu – przed wycinką – zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwego organu (art. 16 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych).

Nie ulegają zmianie zasady wycinki:

- drzew owocowych – można je zatem nadal usuwać bez zezwoleń (bez względu na wymiary obwodu pnia oraz wiek drzewa)

- krzewów – tak jak dotychczas, wycinka krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 nie wymaga zezwolenia. Jeśli zatem działkowiec (zarząd ROD) zamierza usunąć krzew (krzewy) o powierzchni przekraczającej 25 m2 należy uprzednio uzyskać właściwe zezwolenie.

Z uwagi na wysokie kary pieniężne za dokonanie wycinki drzew i krzewów bez wymaganych zezwoleń, jednostka krajowa PZD zwraca się zarówno do działkowców, jak i do zarządów ROD o przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat w sprawie zgłaszania zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

Przypominamy, że na działkowcach spoczywa obowiązek aktualizacji swoich danych osobowych oraz adresu do korespondencji i to oni ponoszą ewentualną odpowiedzialność za ujemne skutki wynikające z niedokonania takiej aktualizacji. Obowiązek, o którym mowa powyżej, został uregulowany w § 15 pkt 7 Statutu PZD – w odniesieniu do członków PZD oraz w § 81 Regulaminu ROD, który dotyczy już każdego działkowca.

Dlatego też użytkownicy działek powinni pamiętać, że zgodnie z § 81 ust. 3 w razie niezgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

____________________________________________________________________________________________________

Zarząd ROD “Camping” prosi, by działkowcy zawierający umowy na opróżnianie nieczystości płynnych – szamb, wybierali te firmy, które używają samochodów o maksymalnym ciężarze 3,5 ton . Jednocześnie przypominamy, że samochody te nie mogą wjeżdżać na teren ogrodu w soboty, niedziele i dni świąteczne.

____________________________________________________________________________________________

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe, problemowe i niebezpieczne każdy działkowiec winien wywozić we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na tzw: GRATOWISKA.

Poniżej podajemy adresy PSZOK:

1. Poznań ul. 28 Czerwca 1956 nr 284, Tel: 61 833 2212

2. Poznań ul. Wrzesińska 12, Tel: 61 611 0811

w/w punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00 oraz w soboty w godz. 8:00 – 16:00.

3. Suchy Las ul. Meteorytowa 1, Tel: 61 811 9667

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00 oraz w soboty w godz. 7:00 – 14:00.