Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że od 1 września 2014 roku kasa ogrodu będzie czynna w drugą i trzecią sobotę miesiąca, w godzinach od 10:00 do 13:00.

_________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Zadłużone działki – stan na dzień 31.07.2014 roku:

2, 12, 24, 25, 30, 31, 32, 34, 50, 53, 79, 80, 128, 137, 147, 148, 232, 238, 241, 262, 268, 313, 353, 360, 445, 489, 460, 472, 510, 522, 530, 532, 554, 574, 576, 584, 590, 591, 599, 602, 604, 605, 659, 676, 692, 686, 688, 696, 698, 701, 765, 781, 791, 802, 813, 817, 819, 823, 831, 881, 907, 908, 918, 940,  941,  942, 946,  955,  964, 976, 1000, 1038,  1074.

Wyżej wymienione działki zostaną pozbawione dostępu do energii elektrycznej.

Podstawa prawna Ustawa z 13.12.2013. Regulamin ROD §§ 100 – 102, Uchwała zarządu nr 57/2014.

_________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że po dokonaniu odczytów stanu liczników w miesiącu lipcu 2014, wystawiono rachunki za zużycie energii elektrycznej. Przyjęto następujące zasady dystrybucji rachunków:

- użytkownicy działek zamieszkujący na stałe zobowiązani są do odbioru rachunków w Biurze Zarządu

- użytkownicy działek, których kwota należności za zużycie energii elektrycznej wynosi ponad 10 zł otrzymają rachunki na adres domowy

- pozostali użytkownicy działek mogą uzyskać informację o wysokości opłaty za zużyty prąd w Biurze Zarządu lub na stronie internetowej w zakładce “energia elektryczna”.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Zarząd na posiedzeniu w dniu 28.06.2014r.podjął Uchwałę nr 91/2014 o wszczęciu postępowania w sprawie pozbawienia prawa użytkowania działki w stosunku do niżej wymienionych działek:

25, 30, 53, 79, 137, 232, 353, 360, 530, 599, 602, 605, 692, 696, 700, 765, 781, 908, 941.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. art.36 oraz Statut PZD § 148.1.1 (zaległość z tytułu opłat członkowskich) i § 148.1.2 (zaległość z tytułu opłat na rzecz ogrodu).

_________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

w sprawie regulowania opłat za zużycie energii elektrycznej

informujemy, że działki, których zadłużenie z tytułu opłaty za zużycie prądu jest większe od kwoty 200 zł, będą automatycznie odłączane od zasilania w energię elektryczną. Ponowne włączenie prądu będzie następowało po uregulowaniu zaległych opłat oraz kosztów ponownego podłączenia prądu w wysokości 120 zł.

______________________________________________________________________________________________ Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Zarząd informuje, że liczniki elektryczne na działkach wymieniane są według następujących zasad:

1. działkowiec kupuje licznik elektryczny na własny koszt (cena ok. 30 zł). Przed zakupem licznika należy uzgodnić parametry techniczne z elektrykiem ogrodu, panem Wojciechem Stachowiakiem

2. demontaż starego  i montaż nowego licznika wykonuje elektryk ogrodu nieodpłatnie.

_____________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD “Camping” w Poznaniu

z uwagi na nasilenie się kradzieży na działkach, zarząd prosi wszystkich działkowców o zamykanie furtek wejściowych na klucz w celu utrudnienia dostępu na teren naszego ogrodu

_________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD “Camping” w Poznaniu

Zarząd informuje, że brama wjazdowa na I-szym i II-gim parkingu od ul. Złotowskiej będzie otwarta w każdy czwartek w godzinach od 10:00 do 18:00 (z wyjątkiem dni świątecznych, w takim przypadku brama będzie otwarta w środę). W sytuacjach wyjątkowych, na teren ogrodu będzie można wjechać tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z Panem Darkiem Pawlakiem (tel: 662 618 249) lub Panem Michałem Klapeckim (tel: 790 537 567)

__________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD “Camping” w Poznaniu

w sprawie zmiany w Regulaminie Gospodarki Odpadami w ROD „Camping”

Informujemy, że po otrzymaniu nowej interpretacji Regulaminu Gospodarki Odpadami Komunalnymi ZM GOAP, zmianie ulegają zasady zagospodarowania odpadów roślinnych.

DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ SKŁADOWANIA ODPADÓW ROŚLINNYCH (gałęzie, zdrewniałe części roślin itp.) NIE PODLEGAJĄCYCH KOMPOSTOWANIU OBOK KONTENERÓW PRZEZNACZONYCH NA ODPADY ZMIESZANE.

ODPADY ZIELONE NALEŻY SKŁADOWAĆ BEZ OPAKOWAŃ tzn. WORKÓW, FOLII itp.

Bez zmian pozostaje § 1 Regulaminu Gospodarki odpadami, w którym zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych ( §85 pkt. 2 Regulaminu ROD). Materiał roślinny należy kompostować na działce . Tak uzyskiwany kompost należy zużywać na własnej działce (§57 Regulaminu ROD oraz przepisy Regulaminu GOAP)

_______________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu

Zarząd ROD “Camping” prosi, by działkowcy zawierający umowy na opróżnianie nieczystości płynnych – szamb, wybierali te firmy, które używają samochodów o maksymalnym ciężarze 3,5 ton . Jednocześnie przypominamy, że samochody te nie mogą wjeżdżać na teren ogrodu w czwartki, soboty, niedziele i dni świąteczne.