Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że w dniach 28.12.2015 – 08.01.2016 roku zostały dokonane odczyty stanów liczników dla osób korzystających z działek całorocznie oraz wystawione rachunki za zużycie energii elektrycznej z terminem płatności do 06.02.2016 roku.

Osoby na stałe przebywające na działkach, są  zobowiązane do odbioru rachunków w Biurze Zarządu, w soboty w godz. 10:00 – 13:00. Odczyty są też opublikowane na stronie internetowej ROD w zakładce „Energia elektryczna”.

Rachunki będzie można zapłacić w kasie ogrodu w dniu 30.01.2016 (sobota) w godz. 10:00 – 13:00.

________________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że poza sezonem biuro i kasa ROD będą czynne w godz. 10:00 – 13:00  w następujące soboty:

13 i 27 lutego 2016 r.

12 i 19 marca 2016 r.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że w okresie od października do maja, brama wjazdowa będzie otwarta w każdy czwartek w godzinach od 10:00 do 17:00 (z wyjątkiem dni świątecznych, w takim przypadku brama będzie otwarta w środę). W sytuacjach wyjątkowych, na teren ogrodu będzie można wjechać tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z Panem Michałem Klapeckim (tel: 669 750 004) oraz opłaceniu opłaty partycypacyjnej w kosztach utrzymania drogi dojazdowej oraz alejek ogrodu w wysokości 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę przebywania samochodu na terenie ogrodu.

__________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że wyłączenie wody ogrodowej nastąpi 24.10.2015 r. Podany termin może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przymrozków. Przypominamy jednocześnie, że po zamknięciu dopływu wody ogrodowej do działek, działkowcy powinni odkręcić zawory i krany używane na poszczególnych działkach.

Wyłączenie wody miejskiej nastąpi po pierwszych przymrozkach.

____________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Zarząd informuje, że liczniki elektryczne na działkach wymieniane są według następujących zasad:

1. działkowiec kupuje licznik elektryczny na własny koszt (cena ok. 30 zł). Przed zakupem licznika należy uzgodnić parametry techniczne z elektrykiem ogrodu, panem Wojciechem Stachowiakiem

2. demontaż starego  i montaż nowego licznika wykonuje elektryk ogrodu nieodpłatnie.

_____________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

z uwagi na nasilenie się kradzieży na działkach, zarząd prosi wszystkich działkowców o zamykanie furtek wejściowych na klucz w celu utrudnienia dostępu na teren naszego ogrodu.

_______________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że dopuszcza się możliwość składowania odpadów roślinnych (gałęzie, zdrewniałe części roślin itp.) nie podlegających kompostowaniu obok kontenerów przeznaczonych na odpady zmieszane.

ODPADY ZIELONE NALEŻY SKŁADOWAĆ BEZ OPAKOWAŃ tzn. WORKÓW, FOLII itp.

Przypominamy, że zgodnie z § 68 pkt.2 Regulaminu ROD zabrania się  wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci nie pochodzących z działki odpadów komunalnych oraz części roślin. Zgodnie z § 42 Regulaminu ROD materiał roślinny należy kompostować, a uzyskiwany kompost należy zużywać na własnej działce.

______________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu

Zarząd ROD “Camping” prosi, by działkowcy zawierający umowy na opróżnianie nieczystości płynnych – szamb, wybierali te firmy, które używają samochodów o maksymalnym ciężarze 3,5 ton . Jednocześnie przypominamy, że samochody te nie mogą wjeżdżać na teren ogrodu w czwartki, soboty, niedziele i dni świąteczne.

____________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe, problemowe i niebezpieczne każdy działkowiec winien wywozić we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na tzw: GRATOWISKA.

Poniżej podajemy adresy PSZOK:

1. Poznań ul. 28 Czerwca 1956 nr 284, Tel: 61 833 2212

2. Poznań ul. Wrzesińska 12, Tel: 61 611 0811

w/w punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00 oraz w soboty w godz. 8:00 – 16:00.

3. Suchy Las ul. Meteorytowa 1, Tel: 61 811 9667

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00 oraz w soboty w godz. 7:00 – 14:00.

________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Przypominamy, że zgodnie z § 10 i  § 36 pkt.2 Regulaminu ROD nasadzenia znajdujące się na działce stanowią własność działkowca i każdy działkowiec jest zobowiązany do uporządkowania terenu działki oraz usunięcia podłamanych gałęzi i drzew we własnym zakresie.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Najstarsi działkowcy nie pamiętają takiej nawałnicy, jaka przeszła przez nasz ogród w niedzielę 19.07.2015 roku. Rozmiar szkód, jakie pozostały po nawałnicy jest ogromny i minie jeszcze trochę czasu nim uporamy się z ich usunięciem.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia ilustrujące zniszczenia po nawałnicy. Jeżeli Państwo posiadają zdjęcia, które możemy dołączyć do naszej “czarnej” galerii zdjęć, to prosimy wysyłać je na adres : rodcamping@gmail.com

____________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu

w sprawie WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

Informujemy, że  25 kwietnia 2015r.,  w II terminie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków ROD „Camping” w Poznaniu.

Walne zebranie  podjęło uchwały w sprawie:

  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2014r.
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014r.
  3. absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD
  4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2014r.
  5. ustalenia składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD
  6. wyników wyborów do organów PZD w ROD „Camping” w Poznaniu oraz delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD
  7. uchwalenia planu pracy i programu działania na okres kadencji 2015 -2019
  8. uchwalenia wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia
  9. uchwalenia preliminarzy finansowych na 2015 rok.

Zgodnie z § 61 i 62 Statutu PZD, uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.