Komunikat z dnia 30.03.2020r.

Na podstawie Uchwały nr 71/2020 KZ PZD z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii, zarząd ROD „Camping” wprowadza niezbędne ograniczenia w korzystaniu z ROD i działek:

1. z działek mogą korzystać tylko działkowcy oraz najbliższa rodzina,

2. urządzanie jakichkolwiek imprez na terenie ROD oraz działki jest całkowicie zabronione.  Nie przestrzeganie tego będzie zgłaszane do właściwych służb porządkowych,

3. korzystanie z działek przez działkowców nie może naruszać obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających  z ogłoszonego przez rząd stanu epidemii,

4. zarząd ROD jest zobowiązany do zastosowania koniecznych środków zapobiegawczych naruszaniu ograniczeń i obostrzeń wynikających  z ogłoszonego przez rząd stanu epidemii, nie wyłączając całkowitego zamknięcia dostępu do terenu ROD.

Komunikat z dnia 21.03.2020r.

Informujemy, że na terenie ogrodu przebywają osoby, które odbywają kwarantannę na działce. W związku z tym zarząd ROD „Camping” przypomina zasady kwarantanny domowej: nie opuszczaj domu (działki), nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, nie zapraszaj nikogo do domu (na działkę), zachowaj zasady higieny. Jeśli wystąpi gorączka, kaszel lub duszności należy bezzwłocznie skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub szpitalem zakaźnym.

W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą zachorowań na Koronawirusa COVID-19 oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, Zarząd  ROD „Camping” zaleca:

 • osobom przebywającym na działkach zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczenie  aktywności do obrębu swojej działki,
 • zachowanie odległości co najmniej 2 metrów od innych osób,
 • pobieranie wody miejskiej w rękawiczkach.
 • Komunikat z dnia 14.03.2020 r.

  Informujemy, że woda ogrodowa zostanie włączona w sobotę 25 kwietnia 2020 roku ok. godz. 10:00. Prosimy wszystkich działkowców o  wcześniejsze zakręcenie kranów na działkach.

  Komunikat z dnia 14.03.2020r.

  informujemy, że od 20 marca br. będą odczytywane liczniki prądu wszystkich działek. Osoby chcące być przy odczycie mogą umówić się telefonicznie z Elektrykiem nr tel: 697 825 891.

  Komunikat z dnia 11.03.2020r.

  W związku z Uchwałą Nr 44/2020 Krajowej Rady PZD Zarząd ROD „ Camping” informuje,

  że do 30 kwietnia 2020 r. biuro dla działkowców  będzie nieczynne.

  1. zarząd i kasa ROD będą dyżurować w godz. 10:00 – 14:00

  w następujące soboty:

  9 i 23 maja 2020r.

  13 i 27 czerwca 2020r.

  11 i 25 lipca 2020r.

  8 i 22 sierpnia 2020r.

  12 i 26 września 2020r.

  10 i 24 października 2020r.

  14 i 28 listopada 2020r.

  5 i 19 grudnia 2020r.

  2) w sprawach dotyczących awarii prądu i wody, porządku i bezpieczeństwa na ogrodzie proszę dzwonić do Członka Zarządu d.s. technicznych pod nr 511 076 814.

  3) w sprawach dotyczących rozliczeń wpłat wnoszonych z tytułu opłat ogrodowych i opłat za prąd proszę dzwonić do Skarbnika pod nr 509 269 273.

  4) w sprawach dotyczących kupna/sprzedaży działki ogrodowej proszę dzwonić do Sekretarza pod nr 502 481 150.

  5) Elektryk ogrodu jest do dyspozycji działkowców po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania. W celu umówienia wizyty prosimy dzwonić pod nr 697 825 891 od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 20:00 (z wyjątkiem niedziel i świąt).

  Ponadto informujemy o przesunięciu terminu walnego zebrania

  Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „CAMPING” w Poznaniu, działając w oparciu o § 1 pkt.2 Uchwały KZ PZD nr 44/2020 z dnia 11.03.2020r. informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze, wyznaczone na dzień 4 kwietnia 2020 roku zostaje przesunięte na późniejszy termin.

  O nowym terminie walnego zebrania poinformujemy w osobnym komunikacie.

  Na podstawie § 2  Uchwały KZ PZD nr 44/2020 z dnia 11.03.2020r., zarząd ustala zaliczkę z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. w wysokości 450 zł. Zaliczkę należy wpłacić  przelewem na konto bankowe nr 04 9043 1070 2070 0010 0713 0001 w terminie do dnia 25-04-2020 roku (koniecznie należy podać imię i nazwisko oraz numer działki której dotyczy wpłata).

  UCHWAŁA Nr 44/2020

  Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

  z dnia 11 marca 2020 r.

  w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19

  Krajowy Zarząd PZD, działając na podstawie § 134 ust. 1 i 2 pkt 1) Statutu PZD oraz § 134 ust. 1 i 2 pkt 1) i 7) Statutu PZD w zw. z art. 33 i 34 ustawy o ROD postanawia:

  §1

  1. 1. Upoważnić okręgowe zarządy PZD do podjęcia decyzji o przesunięciu terminów walnych zebrań (odpowiednio konferencji delegatów) ROD na termin do 31 lipca 2020r.
  2. Zwrócić się do zarządów ROD o natychmiastowe przesunięcie terminów walnych zebrań w ROD na późniejszy termin.

  § 2

  Upoważnić zarządy ROD do pobierania od działkowców z ROD zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnych zebrań (konferencji delegatów) podjętych w 2019r.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uzasadnienie

  Zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez władze publiczne w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się tzw. koronawirusa, należy dążyć do unikania organizacji zgromadzeń publicznych. Jakkolwiek przypadające w okresie wiosennym walne zebrania ROD nie zaliczają się wprost do tej kategorii, to w praktyce mają one zbliżony charakter. Stąd też w obecnych warunkach dążenie do ścisłego przestrzegania terminów WZ w ROD określonych w § 59 Statutu PZD (tj. do 15 maja) należy uznać za niewskazane. Zwłaszcza jeżeli uwzględnić warunki, w jakich częstokroć odbywają się  WZ w ROD, a także fakt, iż znaczna część uczestników WZ ROD z uwagi na wiek, zalicza się do kategorii osób z tzw. grup podwyższonego ryzyka. Dlatego KZ PZD uznał za stosowne skierować do jednostek organizacyjnych PZD zalecenie przesunięcia terminów WZ w 2020r. poprzez generalne skorzystanie przez okręgowe zarządy PZD z kompetencji do przesunięcia terminów WZ (§59 ust. 2 Statutu PZD).

  Zdaniem KZ PZD zaistniała sytuacja wręcz nakazuje organom PZD sięgnięcie po rozwiązania, które zminimalizują ryzyko zachorowań.

  Jednocześnie KZ PZD uznał za konieczne podjęcie działań, które stworzą warunki dla zabezpieczenia ekonomicznego funkcjonowania ROD przy jednoczesnym możliwie najdalej idącym poszanowaniu praw działkowców wynikających z ustawy o ROD.

  Nadzwyczajne okoliczności uzasadniają przyjęcie, iż interpretując Statut, w szczególności należy uwzględnić fakt, że zasadniczym obowiązkiem PZD jest zapewnienie działkowcom możliwości korzystania z działki, z którym skorelowany jest obowiązek działkowców do współuczestniczenia w finansowaniu funkcjonowania ROD poprzez uiszczanie opłat ogrodowych.

  Wpływ na sytuację finansową ROD ma systemowe przesunięcie terminu uchwalania opłat ogrodowych na dany rok w stosunku do terminu powstawania zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ROD. O ile ROD są standardowo przygotowane na istnienie tego stanu do 15 maja danego roku, o tyle przesunięcie terminu WZ może spowodować poważne zakłócenie w działaniu ROD. Dlatego też KR PZD uznał, że z uwagi na nadzwyczajny charakter sytuacji w jakiej mogą znaleźć się ROD w 2020r., zasadnym będzie umożliwienie zarządom ROD pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych w wysokości odpowiedniej do opłat uchwalonych w 2019r. Rozwiązanie takie zapewni środki na finansowanie bieżącej działalności ROD, a jednocześnie pozwoli na zachowanie podstawowych standardów transparentności w funkcjonowaniu ROD oraz wykluczy zarzut naruszenia ustawowych uprawnień indywidualnych działkowców w zakresie możliwości skarżenia podwyższenia opłat ogrodowych (art. 34 ustawy o ROD). Na obecnym etapie działanie to należy zatem uznać za w pełni uzasadnione i jednocześnie wystarczająco zabezpieczające potrzeby ROD.

  Mając powyższe na uwadze, KZ PZD postanowił jak na wstępie.

  I WICEPREZES                                                      PREZES

  Tadeusz JARZĘBAK                                              Eugeniusz KONDRACKI

  Komunikat z dnia 22.02.2020r.

  Zarząd ROD „CAMPING” w Poznaniu zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2020 roku w świetlicy ROD „Nowa Przyroda” w Poznaniu, ul.Bukowska 171.
  Początek obrad w pierwszym terminie godz.11.00,  w drugim terminie godz.11.30.
  Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu  w biurze ROD w dniu 21 marca 2020r. oraz 28 marca 2020r. w godz. 10.00 – 14.00.

  PORZĄDEK OBRAD:
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
  3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 rok (merytoryczne i finansowe).
  7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 rok.
  8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
  9. Dyskusja.
  10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
  11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  1)  zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019r.
  2)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.
  3)  zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2019r.
  12. Projekt planu pracy na 2020 rok.
  13. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2020 rok.
  14. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2020 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
  15. D y s k u s j a.
  16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  1) Uchwalenie wysokości środków przeznaczonych na świadczenia i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej  w  ROD „Camping”.
  2) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2020 roku.
  3) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.
  4) Uchwalenie planu pracy na 2020 rok.
  5) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2020 rok.
  6) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
  17. S p r a w y   r ó ż n e .
  18. Zakończenie obrad.