Komunikat z dnia 03.08.2018r.

Informujemy, że w związku z przekroczeniem miesięcznego limitu poboru wody gruntowej oraz utrzymującymi się upałami od 3 sierpnia 2018 roku woda ogrodowa będzie wyłączana w godzinach od 21:00 do 7:00 do odwołania

Komunikat z dnia 02.08.2018r.

W związku z nieprawidłowościami w gromadzeniu śmieci a w szczególności odpadów zielonych zarząd przypomina o obowiązujących zasadach w tym zakresie.

1. § 68 pkt. 2 Regulaminu ROD stanowi, że „działkowcom oraz innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych.

2. Działkowiec, zgodnie z § 42 Regulaminu ROD, zobowiązany jest do wyposażenia działki w kompostownik. Punkt nr 3 powyższego paragrafu nakłada na działkowców obowiązek kompostowania  pochodzących z działki części roślin. Odpady zielone winny być pocięte na małe odcinki lub rozdrobnione tak by jak najwięcej weszło do  kontenera na odpady zielone i trawę  (koszty wywozu liczone są od ilości kontenerów). Części roślin nie nadające się do kompostowania należy po rozdrobnieniu umieścić w kontenerze przeznaczonym na odpady zielone i trawę, przy czym „do” nie oznacza „obok” czy „w pobliżu” i oczywiście nie wrzucamy ich w workach foliowych.

Składowanie odpadów zielonych i trawy bezpośrednio na gruncie ziemnym JEST ZABRONIONE!!! Odpady zielone i trawę wrzucamy tylko i wyłącznie do kontenerów do tego przeznaczonych !!! Działkowcy, którzy nie będą przestrzegać powyższego a zostanie im to udowodnione, będą obciążeni kosztami załadunku do kontenera.

3. Śmieci posegregowane trafić muszą do wyznaczonych kontenerów- tworzywa sztuczne do żółtych, papier do niebieskich, szkło konsumpcyjne do zielonego.

4. Śmieci różnorakiego pochodzenia wrzucamy do kontenera na odpady zmieszane.

Musimy sami przestrzegać zasad składowania śmieci, musimy zwracać uwagę innym, którym czasami pamięć zawodzi, nie brakuje też osób, które wykorzystują nasze składowiska na parkingach do opróżniania przydomowych koszy czy terenów budowy. Takie nadużycia, stwierdzone, zauważone przez kogokolwiek z nas, działkowców należy zgłaszać bezwzględnie na policję. W tym miejscu nie sposób pominąć śmieci wielkogabarytowych, które rosną na naszych parkingach jak na wysypiskach śmieci. Pomimo, że odpady wielkogabarytowe, problemowe i niebezpieczne każdy działkowiec winien wywozić we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Zarząd apeluje do wszystkich działkowców by czynnie włączyli się w dbanie o porządek w ogrodzie.

Za wywóz śmieci płacimy wszyscy po 96 zł od działki, dodatkowo płacimy wszyscy za porządkowanie i wywóz zwałów zieleni oraz stosów gabarytów, a koszty te stale rosną!!!

Na tak dużym ogrodzie jak nasz nie dopilnują porządku pojedyncze osoby, musimy włączyć się wszyscy! Robimy to przecież dla siebie!

ZAPROSZENIE

w dniu 18 sierpnia 2018 roku Zarząd ROD „CAMPING” zaprasza wszystkich działkowców na imprezę z okazji Dnia Działkowca

Plan uroczystości :

14:00 powitanie wszystkich gości przez Prezesa ROD „Camping”

14:10 wręczenie dyplomów i nagród Wzorowym Działkowcom oraz  Działkowcom najdłużej użytkującym działki w ROD „Camping”

14:55 - zakończenie części oficjalnej

15:00 – zapraszamy działkowców na poczęstunek. Konsumpcja na miejscu – wydaje firma Przemysław Marciniak „GROCHÓWA” do wyczerpania menu

20:00 – 1:00 – zabawa taneczna dla działkowców

Komunikat z dnia 07.07.2018r.

Informujemy,  że działki których płatności nie zostały uregulowane do dnia 23.06.2018 będą odłączane od zasilania w energię elektryczną.

Wyłączanie prądu nastąpi od 23 lipca 2018 roku.

Ponowne włączenie nastąpi po opłaceniu należności wraz z odsetkami oraz opłaceniu kosztów odłączenia prądu.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD działkowiec ma obowiązek umożliwić wstęp na działkę i do altany osobom upoważnionym przez zarząd ogrodu

Komunikat z dnia 02.07.2018r.

Zarząd prosi wszystkich działkowców, by segregowali śmieci i wyrzucali je do właściwych kontenerów przeznaczonych na tworzywa sztuczne, papier, szkło spożywcze i odpady zielone. Nieprawidłowa segregacja śmieci wrzucanych do kontenerów może doprowadzić do zakwalifikowania ROD “Camping” do grupy od której odbierane są tylko odpady zmieszane co będzie skutkowało zmianą stawki opłaty za wywóz śmieci w wysokości 220 zł od działki zamiast obecnie płaconej 96zł.

Prosimy też działkowców, by zauważone nieprawidłowości w zakresie wyrzucania śmieci zgłaszali do zarządu. W przypadku ustalenia sprawców nieprzestrzegania zasad segregacji śmieci, zarząd będzie dodatkowo obciążał ich kosztami związanymi z porządkowaniem placów śmieciowych.

Komunikat z dnia 18.06.2018r.

Zgodnie z art. 33 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, zarząd podaje do wiadomości działkowców informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD „Camping” w Poznaniu za 2017 rok –>  plik do pobrania

Komunikat z dnia 02.06.2018r.

informujemy, że w maju br. AQUANET wykonał badanie wody i wydał następującą opinię–> plik do pobraniaco oznacza, że woda ogrodowa jest niezdatna do picia i nadaje się tylko do celów gospodarczych.

Komunikat z dnia 24.05.2018r.

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – “RODO” uprzejmie informujemy, że zaprzestajemy publikowania na stronie internetowej odczytów energii elektrycznej i opłat za prąd dla wszystkich działek.

Wobec powyższego Informujemy że:

1. osoby przebywające na działkach całorocznie, są zobowiązane do odbioru rachunków za prąd w biurze  w czasie dyżurów członków zarządu.

2. rachunki w kwocie poniżej 5 zł będą do odbioru w biurze w czasie dyżurów członków zarządu.

3. pozostałe rachunki będą wysyłane pocztą.

4. działkowcy, którzy chcą by odczyty i opłaty za zużyty prąd były publikowane na stronie internetowej proszeni są o przybycie do biura zarządu w celu złożenia pisemnej zgody na publikowanie danych osobowych –> plik do pobrania

Komunikat z dnia 01.05.2018r.

Informujemy, że  od 1 maja do 30 września 2018 roku będzie obowiązywał następujący harmonogram pracy:

1. Zarząd będzie pracował w każdą sobotę w godz. 10:00 – 13:00 z wyjątkiem sobót świątecznych

2. Kasa ogrodu będzie czynna w każdą sobotę w godz. 10:00 – 13:00 z wyjątkiem sobót świątecznych i soboty 26 maja

3. Elektryk ogrodu jest do dyspozycji działkowców po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania. W celu umówienia wizyty prosimy dzwonić pod nr 697 825 891 od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 20:00 (z wyjątkiem niedziel i świąt).

Komunikat z dnia 26.03.2018r.

Informujemy, że  24 marca 2018r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ROD „Camping” w Poznaniu na którym podjęto między innymi uchwałę w sprawie  zgody na wjazd pojazdów na teren ROD według zasad określonych przez zarząd.

Na podstawie Uchwały nr 11/2018 walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w  ROD „CAMPING” w Poznaniu z dnia 24 marca 2018 roku, zarząd wprowadza następujące zasady wjazdu pojazdów na teren ogrodu:

1. w sezonie letnim 2018 roku tj. od 1 maja do 30 września:

bramy wjazdowe od ul. Złotowskiej będą otwarte dla wszystkich działkowców w celu dowiezienia materiałów, nawozów, towarów, wywiezienia szamba itp.:

- poniedziałek, wtorek, środa, piątek – w godz. od 8:00 do 10:00 oraz od 17:00 do 19:00,

- czwartek – w godz. od 8:00 do 21:00.

2. po sezonie letnim tj. od 1 października 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku:

-  bramy wjazdowe od ul. Złotowskiej będą otwarte 1 raz w tygodniu, w czwartek w godz. od 8:00 do 17:00. (z wyjątkiem dni świątecznych, w takim przypadku bramy będą otwarte w środę).

- w pozostałe dni brama wjazdowa nr 1 będzie otwierana przez pracownika na telefon nr 511 076 806 w następujących przypadkach:

- interwencja pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej itp.

- wywiezienie szamba

- działkowcom, którzy są w trakcie budowy lub remontu altan w celu dowiezienia towarów, pod warunkiem zgłoszenia prowadzonej inwestycji do zarządu ROD „Camping” i wpisania na listę działek upoważnionych do wjazdu na teren ogrodu.

3. we wszystkie soboty, niedziele i święta bramy wjazdowe będą zamknięte – obowiązuje całkowity zakaz wjazdu na teren ogrodu.

4. parkowanie samochodów na terenie ogrodu, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, jest ZABRONIONE!

5. mycie i naprawianie samochodów na terenie ROD – także na miejscach postojowych jest ZABRONIONE!

6. Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą składać w biurze Zarządu ROD wnioski o uzyskanie stałego zezwolenia do wjazdu na teren ogrodu. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o niepełnosprawności.

Komunikat z dnia 02.12.2017r.

Osoby zainteresowane wpisaniem na listę oczekujących na przydział prawa do użytkowania działki w ROD Camping w Poznaniu, mogą składać stosowne wnioski osobiście w sekretariacie ROD w wyznaczone soboty dyżurów zarządu w godzinach 10:00 – 13:00 lub wysyłając e-mail na adres rodcamping@gmail.com

Komunikat z dnia 11.07.2017r.

Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2017 r. weszła w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew. Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia będzie można usunąć z działki lub z terenu ogólnego ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli zatem drzewo przekracza ustalone limity należy przed wycinką uzyskać zezwolenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. W odniesieniu do drzew rosnących na działkach –  o zezwolenie występują działkowcy. Jeśli zaś drzewo przekraczające ustawowe limity rośnie na terenie ogólnym ROD, zarząd ogrodu – przed wycinką – zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwego organu (art. 16 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych).

Nie ulegają zmianie zasady wycinki:

- drzew owocowych – można je zatem nadal usuwać bez zezwoleń (bez względu na wymiary obwodu pnia oraz wiek drzewa)

- krzewów – tak jak dotychczas, wycinka krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 nie wymaga zezwolenia. Jeśli zatem działkowiec (zarząd ROD) zamierza usunąć krzew (krzewy) o powierzchni przekraczającej 25 m2 należy uprzednio uzyskać właściwe zezwolenie.

Z uwagi na wysokie kary pieniężne za dokonanie wycinki drzew i krzewów bez wymaganych zezwoleń, jednostka krajowa PZD zwraca się zarówno do działkowców, jak i do zarządów ROD o przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat w sprawie zgłaszania zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

Przypominamy, że na działkowcach spoczywa obowiązek aktualizacji swoich danych osobowych oraz adresu do korespondencji i to oni ponoszą ewentualną odpowiedzialność za ujemne skutki wynikające z niedokonania takiej aktualizacji. Obowiązek, o którym mowa powyżej, został uregulowany w § 15 pkt 7 Statutu PZD – w odniesieniu do członków PZD oraz w § 81 Regulaminu ROD, który dotyczy już każdego działkowca.

Dlatego też użytkownicy działek powinni pamiętać, że zgodnie z § 81 ust. 3 w razie niezgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

____________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że dopuszcza się możliwość składowania odpadów roślinnych (trawa, gałęzie, zdrewniałe części roślin itp.) nie podlegających kompostowaniu w wyznaczonych miejscach obok kontenerów na śmieci.

ODPADY ZIELONE NALEŻY SKŁADOWAĆ BEZ OPAKOWAŃ tzn. WORKÓW, FOLII itp.

Przypominamy, że zgodnie z § 68 pkt.2 Regulaminu ROD zabrania się  wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci nie pochodzących z działki odpadów komunalnych oraz części roślin. Zgodnie z § 42 Regulaminu ROD materiał roślinny należy kompostować, a uzyskiwany kompost należy zużywać na własnej działce.

______________________________________________________________________________________

Zarząd ROD “Camping” prosi, by działkowcy zawierający umowy na opróżnianie nieczystości płynnych – szamb, wybierali te firmy, które używają samochodów o maksymalnym ciężarze 3,5 ton . Jednocześnie przypominamy, że samochody te nie mogą wjeżdżać na teren ogrodu w soboty, niedziele i dni świąteczne.

____________________________________________________________________________________________

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe, problemowe i niebezpieczne każdy działkowiec winien wywozić we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na tzw: GRATOWISKA.

Poniżej podajemy adresy PSZOK:

1. Poznań ul. 28 Czerwca 1956 nr 284, Tel: 61 833 2212

2. Poznań ul. Wrzesińska 12, Tel: 61 611 0811

w/w punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00 oraz w soboty w godz. 8:00 – 16:00.

3. Suchy Las ul. Meteorytowa 1, Tel: 61 811 9667

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00 oraz w soboty w godz. 7:00 – 14:00.