Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

W związku z pracami, jakie będą wykonywane na Placu miejsc postojowych dozorowanych całodobowo przed sezonem letnim 2015, prosimy o opuszczenie parkujących tam samochodów do dnia 13 kwietnia 2015 roku. Ponowne otwarcie placu nastąpi 1 maja 2015 roku. W okresie od 01.05.2015 do 30.09.2015 na Placu postojowym dozorowanym całodobowo,  będą mogły parkować tylko te samochody, które mają opłacone miejsce postojowe. _______________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu

w sprawie WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

Informujemy, że w dniu 25 kwietnia 2015 roku (sobota), w świetlicy na terenie ROD „Nowa Przyroda”  w Poznaniu, ul. Bukowska 171, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze. Początek obrad w I terminie o godz. 11:00. W przypadku braku wymaganej ilości członków, zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 11:30. Zgodnie z § 61 i 62 Statutu PZD, uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

Prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
  5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków
  6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2014 r. i za kadencję.
  7. Sprawozdanie finansowe za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014r.
  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2014r.
  9. Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2014 r. oraz za kadencję wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.

10.  Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2015 rok.

11.  Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

12.  Dyskusja.

13.  Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2014r.

14.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014r.

15.  Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.

16.  Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2014r.

17.  Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.

18.  Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na okręgowy zjazd delegatów PZD (wg liczby ustalonej dla danego ROD przez OZ PZD).

19.  Wybory:

- Zarządu ROD

- Komisji Rewizyjnej ROD

- Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

20.  Uchwalenie programu działania na okres kadencji.

21.  Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia.

22. Uchwalenie planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej działkowców.

23. Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego na 2015 rok.

24. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

25. Sprawy różne.

26. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniach 11 i 18 kwietnia 2015r. w godz. od 10:00 do 13:00 w  biurze ROD „Camping”.

________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Osoby zainteresowane parkowaniem samochodu na miejscu dozorowanym całodobowo w sezonie letnim 2015 roku, proszone są o zapisywanie się na listę osób oczekujących na przydzielenie miejsca postojowego. Zapisywać można się bezpośrednio w biurze Zarządu ROD – w każdą sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00, telefonicznie  –  nr telefonu 601 780 936 lub wysyłając e-maila na adres poczty internetowej ROD: rodcamping@gmail.com

Wysokość opłaty abonamentowej  w 2015 roku wynosi 170 zł. Opłatę należy wpłacić na konto bankowe lub do kasy ROD jednorazowo do dnia 15.04.2015r. lub w ratach, w następujących terminach:

do 15.04.2015r. – 40 zł – za maj

do 15.05.2015r. – 40 zł – za czerwiec

do 15.06.2015r. – 40 zł – za lipiec

do 15.07.2015r. – 50 zł – za sierpień i wrzesień

__________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

w sprawie opłat za odłączenie i ponowne podłączenie do sieci energetycznej ROD „Camping”

Uchwała  dotyczy działek zadłużonych oraz działek, których użytkownicy nie  dostarczyli podpisanych umów o dostarczenie energii elektrycznej, wysłanych do wszystkich działkowców 15.10.2014 roku.

Wysokość opłat:

– wyłączenie i ponowne włączenie prądu do działki -   40 zł

– wyłączenie prądu z demontażem licznika i ponowne włączenie prądu z montażem licznika – 100 zł .

Wyłączenia prądu nastąpią od dnia 17 stycznia 2015 roku.

__________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że w okresie od października do maja, brama wjazdowa będzie otwarta w każdy czwartek w godzinach od 9:00 do 17:00 (z wyjątkiem dni świątecznych, w takim przypadku brama będzie otwarta w środę). W sytuacjach wyjątkowych na teren ogrodu będzie można wjechać tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z Panem Michałem Klapeckim tel: 669 750 004). Wjazd jest bezpłatny.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe, problemowe i niebezpieczne każdy działkowiec winien wywozić we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na tzw: GRATOWISKA.

Poniżej podajemy adresy PSZOK:

1. Poznań ul. 28 Czerwca 1956 nr 284, Tel: 61 833 2212

2. Poznań ul. Wrzesińska 12, Tel: 61 611 0811

w/w punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00 oraz w soboty w godz. 8:00 – 16:00.

3. Suchy Las ul. Meteorytowa 1, Tel: 61 811 9667

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00 oraz w soboty w godz. 7:00 – 14:00.

________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Zarząd informuje, że liczniki elektryczne na działkach wymieniane są według następujących zasad:

1. działkowiec kupuje licznik elektryczny na własny koszt (cena ok. 30 zł). Przed zakupem licznika należy uzgodnić parametry techniczne z elektrykiem ogrodu, panem Wojciechem Stachowiakiem

2. demontaż starego  i montaż nowego licznika wykonuje elektryk ogrodu nieodpłatnie.

_____________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

z uwagi na nasilenie się kradzieży na działkach, zarząd prosi wszystkich działkowców o zamykanie furtek wejściowych na klucz w celu utrudnienia dostępu na teren naszego ogrodu.

________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD “Camping” w Poznaniu

w sprawie zmiany w Regulaminie Gospodarki Odpadami w ROD „Camping”

Informujemy, że po otrzymaniu nowej interpretacji Regulaminu Gospodarki Odpadami Komunalnymi ZM GOAP, zmianie ulegają zasady zagospodarowania odpadów roślinnych.

DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ SKŁADOWANIA ODPADÓW ROŚLINNYCH (gałęzie, zdrewniałe części roślin itp.) NIE PODLEGAJĄCYCH KOMPOSTOWANIU OBOK KONTENERÓW PRZEZNACZONYCH NA ODPADY ZMIESZANE.

ODPADY ZIELONE NALEŻY SKŁADOWAĆ BEZ OPAKOWAŃ tzn. WORKÓW, FOLII itp.

Bez zmian pozostaje § 1 Regulaminu Gospodarki odpadami, w którym zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych ( §85 pkt. 2 Regulaminu ROD). Materiał roślinny należy kompostować na działce . Tak uzyskiwany kompost należy zużywać na własnej działce (§57 Regulaminu ROD oraz przepisy Regulaminu GOAP)

_______________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu

Zarząd ROD “Camping” prosi, by działkowcy zawierający umowy na opróżnianie nieczystości płynnych – szamb, wybierali te firmy, które używają samochodów o maksymalnym ciężarze 3,5 ton . Jednocześnie przypominamy, że samochody te nie mogą wjeżdżać na teren ogrodu w czwartki, soboty, niedziele i dni świąteczne.