Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

W związku z awarią studni głębinowej nr 2 nastąpi wyłączenie wody w dniach 24.05.2015 (niedziela) i 25.05.2015 (poniedziałek)

__________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że w sobotę 13.06.2015 r. kasa ogrodu będzie nieczynna.

____________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Zarząd ROD „CAMPING” zaprasza wszystkie dzieci i dorosłych na imprezę z okazji  Dnia Dziecka,  która odbędzie się w  świetlicy, w dniu 30 maja 2015 roku o godz. 13:00.

Plan imprezy:

13:00 – 13:10 powitanie wszystkich gości

13:10 – 14:00 zabawy na rozruszanie dzieci

14:00 – 15:00 konkursy plastyczne

15:00 – 16:00 zabawy ruchowe – różne tańce i konkursy taneczne

16:00 – 16:50 zaproszenie dzieci do stolika ze smakołykami i lodami

16:50 – 17:00 zakończenie

________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu

w sprawie możliwości przyznania prawa do użytkowania nowej działki ogrodowej nr 1094

Informujemy, że na terenie naszego ogrodu będzie wydzielona nowa działka nr 1094 o powierzchni ok. 400 m². Wszyscy chętni do uzyskania prawa użytkowania tej działki proszeni są o składanie pisemnej oferty.

Oferty mogą składać osoby fizyczne, pełnoletnie, zamieszkałe na stałe w Poznaniu lub najbliższej okolicy, niebędące członkiem PZD.

Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe osoby zainteresowanej uzyskaniem prawa do działki wraz z oświadczeniem kandydata o niewykorzystywaniu działki na miejsce zamieszkania.

Oferty można składać do 31 maja 2015 r.

Oferty można przesłać pocztą na adres:
Rodzinny Ogród Działkowy „CAMPING”
60-953 Poznań – 38
skrytka pocztowa 61

lub złożyć osobiście w biurze zarządu w soboty w godz. 10:00 – 13:00.

Osoba, której zostanie przydzielone prawo użytkowania działki nr 1094 ponosi koszty, które równoważą koszty poniesione przez ROD w związku z wydzieleniem na terenie ogrodu nowej działki.

__________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu

w sprawie WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

Informujemy, że  25 kwietnia 2015r.,  w II terminie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków ROD „Camping” w Poznaniu.

Walne zebranie  podjęło uchwały w sprawie:

  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2014r.
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014r.
  3. absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD
  4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2014r.
  5. ustalenia składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD
  6. wyników wyborów do organów PZD w ROD „Camping” w Poznaniu oraz delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD
  7. uchwalenia planu pracy i programu działania na okres kadencji 2015 -2019
  8. uchwalenia wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia
  9. uchwalenia preliminarzy finansowych na 2015 rok.

Zgodnie z § 61 i 62 Statutu PZD, uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

__________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

W okresie od 01.05.2015 do 30.09.2015 na Placu postojowym dozorowanym całodobowo  mogą parkować tylko te samochody, które mają opłacone miejsce postojowe. _______________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Osoby zainteresowane parkowaniem samochodu na miejscu dozorowanym całodobowo w sezonie letnim 2015 roku, proszone są o zgłaszanie się do obsługi parkingu, w biurze Zarządu ROD – w każdą sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00 lub wysyłając e-maila na adres poczty internetowej ROD: rodcamping@gmail.com

Wysokość opłaty abonamentowej  w 2015 roku wynosi 170 zł. Opłatę należy wpłacić na konto bankowe lub do kasy ROD.

__________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

w sprawie opłat za odłączenie i ponowne podłączenie do sieci energetycznej ROD „Camping”

Uchwała  dotyczy działek zadłużonych oraz działek, których użytkownicy nie  dostarczyli podpisanych umów o dostarczenie energii elektrycznej, wysłanych do wszystkich działkowców 15.10.2014 roku.

Wysokość opłat:

– wyłączenie i ponowne włączenie prądu do działki -   40 zł

– wyłączenie prądu z demontażem licznika i ponowne włączenie prądu z montażem licznika – 100 zł .

Wyłączenia prądu nastąpią od dnia 17 stycznia 2015 roku.

__________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe, problemowe i niebezpieczne każdy działkowiec winien wywozić we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na tzw: GRATOWISKA.

Poniżej podajemy adresy PSZOK:

1. Poznań ul. 28 Czerwca 1956 nr 284, Tel: 61 833 2212

2. Poznań ul. Wrzesińska 12, Tel: 61 611 0811

w/w punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00 oraz w soboty w godz. 8:00 – 16:00.

3. Suchy Las ul. Meteorytowa 1, Tel: 61 811 9667

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00 oraz w soboty w godz. 7:00 – 14:00.

________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Zarząd informuje, że liczniki elektryczne na działkach wymieniane są według następujących zasad:

1. działkowiec kupuje licznik elektryczny na własny koszt (cena ok. 30 zł). Przed zakupem licznika należy uzgodnić parametry techniczne z elektrykiem ogrodu, panem Wojciechem Stachowiakiem

2. demontaż starego  i montaż nowego licznika wykonuje elektryk ogrodu nieodpłatnie.

_____________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

z uwagi na nasilenie się kradzieży na działkach, zarząd prosi wszystkich działkowców o zamykanie furtek wejściowych na klucz w celu utrudnienia dostępu na teren naszego ogrodu.

________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że po otrzymaniu nowej interpretacji Regulaminu Gospodarki Odpadami Komunalnymi ZM GOAP, zmianie ulegają zasady zagospodarowania odpadów roślinnych.

DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ SKŁADOWANIA ODPADÓW ROŚLINNYCH (gałęzie, zdrewniałe części roślin itp.) NIE PODLEGAJĄCYCH KOMPOSTOWANIU OBOK KONTENERÓW PRZEZNACZONYCH NA ODPADY ZMIESZANE.

ODPADY ZIELONE NALEŻY SKŁADOWAĆ BEZ OPAKOWAŃ tzn. WORKÓW, FOLII itp.

Bez zmian pozostaje § 1 Regulaminu Gospodarki odpadami, w którym zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych ( §85 pkt. 2 Regulaminu ROD). Materiał roślinny należy kompostować na działce . Tak uzyskiwany kompost należy zużywać na własnej działce (§57 Regulaminu ROD oraz przepisy Regulaminu GOAP)

_______________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu

Zarząd ROD “Camping” prosi, by działkowcy zawierający umowy na opróżnianie nieczystości płynnych – szamb, wybierali te firmy, które używają samochodów o maksymalnym ciężarze 3,5 ton . Jednocześnie przypominamy, że samochody te nie mogą wjeżdżać na teren ogrodu w czwartki, soboty, niedziele i dni świąteczne.