z dnia 02.12.2017r.

Osoby zainteresowane wpisaniem na listę oczekujących na przydział prawa do użytkowania działki w ROD Camping w Poznaniu, mogą składać stosowne wnioski osobiście w sekretariacie ROD w wyznaczone soboty dyżurów zarządu w godzinach 10:00 – 13:00 lub wysyłając e-mail na adres rodcamping@gmail.com

_______________________________________________________________________________________

z dnia 02.12.2017r.

1. informujemy, że zarząd i kasa ROD będą dyżurować w godz. 10:00 – 13:00 w następujące soboty:

13 i 27 stycznia 2018r.

10 i 24 lutego 2018r.

10 i 24 marca 2018r.

2. z Elektrykiem ogrodu można się umówić  telefoniczne pod nr 609 078 476 w następujących terminach:

- poniedziałek, środa i piątek w godz. 11:00 – 12:00

- wtorek i czwartek w godz. 17:00 – 18:00

- w wyznaczone soboty dyżurów zarządu w godz. 10:00 – 13:00

__________________________________________________________________________________________

z dnia 30.11.2017r.

Od  1 grudnia 2017 roku   prosimy nie składować odpadów zielonych oraz gabarytowych na placach postojowych, ponieważ nie będą odbierane przez GOAP.

W związku ze zmianą przepisów, REGULAMIN GOSPODAROWANIA ODPADAMI zostanie podany do wiadomości działkowców w Nowym Roku.

________________________________________________________________________________________

z dnia 21.10.2017r.

informujemy, że po naprawie bramy wjazdowej na parking okazało się, że najstarsze piloty (białe) nie otwierają tej bramy i nie ma możliwości ich przeprogramowania . W związku z tym, w celu udostępnienia wjazdu na parking „stare piloty” będą wymienione na karty na pisemny wniosek działkowca. Wnioski z pilotami należy składać w biurze zarządu w godz. 10:00 – 13:00 w soboty 4 i 18 listopada oraz 2 i 16 grudnia 2017r.

__________________________________________________________________________________________

z dnia 12.10.2017r.

informujemy, że w październiku zostały dokonane odczyty liczników prądu wszystkich działek oraz wystawione rachunki za zużycie energii elektrycznej z terminem płatności do 18.11.2017 roku.

Odczyty są opublikowane na stronie internetowej ROD w zakładce „Energia elektryczna”.

Informujemy że:

1. osoby przebywające na działkach całorocznie, są zobowiązane do odbioru rachunków w biurze zarządu, w sobotę 21.10.2017r. w godz. 10:00 – 13:00.

2. rachunki w kwocie poniżej 5 zł są do odbioru w Biurze Zarządu, w soboty 21.10.2017r., 04.11.2017 oraz 18.11.2017r. w godz. 10:00 – 13:00.

3. pozostałe rachunki można odebrać w Biurze Zarządu w sobotę 21.10.2017r.  w godz. 10:00 – 13:00, następnie zostaną one wysłane pocztą.

Przypominamy, że zgodnie z umową na korzystanie z energii elektrycznej na działce, działkowiec zobowiązany jest do zapłacenia wystawionych rachunków za energię elektryczną  w terminie oznaczonym jako dzień do zapłaty. Nie dokonanie opłaty w terminie może spowodować odłączenie działki od sieci elektrycznej.

________________________________________________________________________________________

z dnia 07.10.2017r.
Informujemy, że wyłączenie wody ogrodowej nastąpi 28.10.2017r. Podany termin może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przymrozków. Przypominamy jednocześnie, że po zamknięciu dopływu wody ogrodowej do działek, działkowcy powinni odkręcić zawory i krany używane na poszczególnych działkach.

Wyłączenie wody miejskiej jest uzależnione od pogody tzn. jeżeli temperatura spadnie poniżej O woda zostanie zamknięta. _________________________________________________________________________________________

z dnia 12.09.2017 r.

1. informujemy, że poza sezonem zarząd i kasa ROD będą dyżurować w godz. 10:00 – 13:00 w następujące soboty:
7 i 21 października 2017 r.
4 i 18 listopada 2017 r.
2 i 16 grudnia 2017 r.

2. z Elektrykiem ogrodu można się umówić  telefoniczne pod nr 609 078 476 w następujących terminach:

- poniedziałek, środa i piątek w godz. 11:00 – 12:00

- wtorek i czwartek w godz. 17:00 – 18:00

- w wyznaczone soboty dyżurów zarządu w godz. 10:00 – 13:00

___________________________________________________________________________________________

z dnia 07.09.2017 r.

informujemy, że od 1 października 2017r. do 30 kwietnia 2018r. obowiązują następujące zasady wjazdu na teren ogrodu:

1. bramy wjazdowe od ul. Złotowskiej będą otwarte dla wszystkich działkowców 1 raz w tygodniu, w czwartek w godz. od 8:00 do 19:00. (z wyjątkiem dni świątecznych, w takim przypadku bramy będą otwarte w środę) – wjazd bezpłatny.

2. poza czwartkiem, brama wjazdowa nr 1 będzie otwierana przez pracownika - nr telefonu 511 076 806 – w następujących przypadkach:

- interwencja pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej itp.

- wywiezienie szamba

- działkowcom, którzy są w trakcie budowy lub remontu altan w celu dowiezienia towarów, pod warunkiem zgłoszenia prowadzonej inwestycji do zarządu ROD „Camping” i wpisania na listę działek upoważnionych do wjazdu na teren ogrodu.

3. sobota, niedziela i święta – BEZ WJAZDU! Bramy będą zamknięte.

4. parkowanie samochodów na terenie ogrodu, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, jest ZABRONIONE!

5. mycie i naprawianie samochodów na terenie ROD – także na miejscach postojowych jest ZABRONIONE!

__________________________________________________________________________________________

z dnia 15.07.2017r.

Informujemy, że w wyniku negocjacji pomiędzy Urzędem Miasta Poznania, firmami wywożącymi szamba a PZD ustalono, że nieczystości płynne wywożone z ogrodów działkowych z uwagi na przekroczenie norm przyjętych dla ścieków bytowych nie podlegają pod uchwałę Rady Miasta Poznania z 2012 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Firmy wywożące szamba mają skalkulować nowe ceny dla ogródków działkowych. Do tego czasu wywóz szamb będzie się odbywał według dotychczasowych cen.

_______________________________________________________________________________________________

z dnia 11.07.2017r.

Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2017 r. weszła w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew. Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia będzie można usunąć z działki lub z terenu ogólnego ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli zatem drzewo przekracza ustalone limity należy przed wycinką uzyskać zezwolenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. W odniesieniu do drzew rosnących na działkach –  o zezwolenie występują działkowcy. Jeśli zaś drzewo przekraczające ustawowe limity rośnie na terenie ogólnym ROD, zarząd ogrodu – przed wycinką – zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwego organu (art. 16 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych).

Nie ulegają zmianie zasady wycinki:

- drzew owocowych – można je zatem nadal usuwać bez zezwoleń (bez względu na wymiary obwodu pnia oraz wiek drzewa)

- krzewów – tak jak dotychczas, wycinka krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 nie wymaga zezwolenia. Jeśli zatem działkowiec (zarząd ROD) zamierza usunąć krzew (krzewy) o powierzchni przekraczającej 25 m2 należy uprzednio uzyskać właściwe zezwolenie.

Z uwagi na wysokie kary pieniężne za dokonanie wycinki drzew i krzewów bez wymaganych zezwoleń, jednostka krajowa PZD zwraca się zarówno do działkowców, jak i do zarządów ROD o przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

___________________________________________________________________________________________

z dnia 24.06.2017r.

W związku z Uchwałą Prezydium KR PZD z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie informacji finansowej dotyczącej prowadzenia ROD przedstawianej corocznie działkowcom, Zarząd ROD „Camping” w Poznaniu załącza - kliknij w–> plik z informacją finansową za 2016 rok.

_________________________________________________________________________________________

z dnia 08.06.2017r.

Zarząd prosi wszystkich działkowców, by segregowali śmieci i wyrzucali je do właściwych kontenerów przeznaczonych na tworzywa sztuczne, papier, szkło spożywcze i odpady zielone. Nieprawidłowa segregacja śmieci wrzucanych do kontenerów może doprowadzić do zakwalifikowania ROD “Camping” do grupy od której odbierane są tylko odpady zmieszane co będzie skutkowało zmianą stawki opłaty za wywóz śmieci w wysokości 220 zł od działki zamiast obecnie płaconej 96 zł.

Prosimy też działkowców, by zauważone nieprawidłowości w zakresie wyrzucania śmieci zgłaszali do zarządu. W przypadku ustalenia sprawców nieprzestrzegania zasad segregacji śmieci, zarząd będzie dodatkowo obciążał ich kosztami związanymi z porządkowaniem placów śmieciowych.

___________________________________________________________________________________________

z dnia 08.04.2017 r.

Informujemy, że  8 kwietnia 2017r.,  w II terminie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ROD „Camping” w Poznaniu.

Walne zebranie  podjęło uchwały w sprawie:

1.  zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2016 rok,

2.  zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 roku,

3.  wybrania Pana Tadeusza Nowaka na delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD,

4.  wysokości środków przeznaczonych na świadczenia i nagrody w 2017 roku,

5.  likwidacji biura w ROD Camping,

6.  wysokości opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017 roku,

7.  preliminarzy finansowych na 2017 rok,

8.  planu pracy na 2017 rok,

9. realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. wymiana 10 szafek elektrycznych, w tym partycypacja finansowa działkowców w wysokości 17,19 zł od działki na rok 2017,

10. realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. silnik elektryczny napędowy do bramy wjazdowej nr 1, w tym partycypacja finansowa działkowców w wysokości 6,60 zł od działki na rok 2017,

11. w sprawie likwidacji miejsc postojowych strzeżonych,

12. w sprawie zasad wjazdu na teren ROD w sezonie letnim tj.: poniedziałek, wtorek, środa i piątek – bramy otwarte 4 godziny dziennie (2 godziny rano i 2 godziny wieczorem)

czwartek – bramy otwarte od godz. 8:00 do 21:00

sobota, niedziela i święta – bez wjazdu,

13. w sprawie wniosku o zmianę planu zagospodarowania ROD “Camping”.

Zgodnie z § 61 i 62 Statutu PZD, uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

przypominamy wszystkim działkowcom, że opłaty ogrodowe za 2017r. można rozłożyć na kilka przedpłat, ważne by przed upływem terminu ich zapłaty tj. 31.05.2017 roku, całość zobowiązań finansowych działki była uregulowana.

________________________________________________________________________________________________

Zarząd przypomina wszystkim działkowcom, a w szczególności tym, którzy zamierzają dokonać przeniesienia swojego prawa na nowego użytkownika, że zgodnie z Ustawą o rod art. 41 zarząd ROD może odmówić zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki w następujących przypadkach:

Art. 41 ust. 4) odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki może nastąpić z ważnych powodów i jest sporządzana w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem nieważności,

Art..41 ust. 5) Stowarzyszenie ogrodowe może również odmówić zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, jeżeli jednocześnie wskaże osobę, na rzecz której może nastąpić takie przeniesienie; osoba ta składa pisemne oświadczenie o gotowości zapłaty na rzecz działkowca wynagrodzenia w wysokości wskazanej we wniosku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 2 tygodni od dnia wskazania. Bezskuteczny upływ terminu jest równoznaczny z uwzględnieniem wniosku działkowca.

W przypadku odmowy przez zarząd ROD strony umowy mogą odwołać się do sądu zgodnie z art. 41 ust. 7) każda ze stron umowy, może wytoczyć powództwo o ustalenie, że odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki jest bezpodstawna. Orzeczenie sądu o bezpodstawności odmowy zastępuje oświadczenie stowarzyszenia ogrodowego w przedmiocie zatwierdzenia.

Wniosek: odmowa zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki przez zarząd ROD  i brak wytoczenia powództwa do sądu stron umowy oznacza, że prawo do działki nadal posiada dotychczasowy działkowiec, który jest zobowiązany do zapłacenia opłat ogrodowych oraz kosztów zużytej energii elektrycznej na działce.

__________________________________________________________________________________________

Komunikat

w sprawie: zgłaszania zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

Przypominamy, że na działkowcach spoczywa obowiązek aktualizacji swoich danych osobowych oraz adresu do korespondencji i to oni ponoszą ewentualną odpowiedzialność za ujemne skutki wynikające z niedokonania takiej aktualizacji. Obowiązek, o którym mowa powyżej, został uregulowany w § 15 pkt 7 Statutu PZD – w odniesieniu do członków PZD oraz w § 81 Regulaminu ROD, który dotyczy już każdego działkowca.

Dlatego też użytkownicy działek powinni pamiętać, że zgodnie z § 81 ust. 3 w razie niezgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

____________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że dopuszcza się możliwość składowania odpadów roślinnych (trawa, gałęzie, zdrewniałe części roślin itp.) nie podlegających kompostowaniu w wyznaczonych miejscach obok kontenerów na śmieci.

ODPADY ZIELONE NALEŻY SKŁADOWAĆ BEZ OPAKOWAŃ tzn. WORKÓW, FOLII itp.

Przypominamy, że zgodnie z § 68 pkt.2 Regulaminu ROD zabrania się  wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci nie pochodzących z działki odpadów komunalnych oraz części roślin. Zgodnie z § 42 Regulaminu ROD materiał roślinny należy kompostować, a uzyskiwany kompost należy zużywać na własnej działce.

______________________________________________________________________________________

Zarząd ROD “Camping” prosi, by działkowcy zawierający umowy na opróżnianie nieczystości płynnych – szamb, wybierali te firmy, które używają samochodów o maksymalnym ciężarze 3,5 ton . Jednocześnie przypominamy, że samochody te nie mogą wjeżdżać na teren ogrodu w soboty, niedziele i dni świąteczne.

____________________________________________________________________________________________

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe, problemowe i niebezpieczne każdy działkowiec winien wywozić we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na tzw: GRATOWISKA.

Poniżej podajemy adresy PSZOK:

1. Poznań ul. 28 Czerwca 1956 nr 284, Tel: 61 833 2212

2. Poznań ul. Wrzesińska 12, Tel: 61 611 0811

w/w punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00 oraz w soboty w godz. 8:00 – 16:00.

3. Suchy Las ul. Meteorytowa 1, Tel: 61 811 9667

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00 oraz w soboty w godz. 7:00 – 14:00.