Komunikat

Zarządu ROD Camping

Informujemy, że do zarządu wpłynęło pismo z Okręgowego Zarządu PZD zawierające wniosek działkowców o odwołanie obecnego zarządu ROD „Camping” oraz powołanie zarządu komisarycznego lub zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania wyborczego w celu wybrania nowego zarządu. Do wniosku działkowców zostały dołączone listy z 308 podpisami.

Zgodnie z § 68 pkt.2 Statutu PZD na żądanie 1/3 liczby członków zwyczajnych ROD „Camping” zarząd ma obowiązek zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania wyborczego w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia pisemnego żądania.

Dostarczona w dniu 23 sierpnia br. lista nie spełnia tego warunku, w związku z tym, na chwilę obecną nie ma podstaw do zwołania takiego zebrania. Ponadto lista wymaga jeszcze weryfikacji, ponieważ wstępna ocena wykazała, że na liście jest część podpisów nieuprawnionych:

1. podpisy osób, które nie są naszymi działkowcami

2. podpisy osób, które nie są członkami Polskiego Związku Działkowców

3. podpisy powtarzające się

4. podpisy budzące wątpliwości, co do autentyczności.

W tej sytuacji, zarząd po dokonaniu weryfikacji podpisów, będzie listownie zwracał się do członków ROD „Camping” z prośbą o potwierdzenie podpisu.

Szanowni Państwo,

wybraliście na walnym zebraniu zarząd, który ma zajmować się sprawami działkowców i ogrodu. Zarząd na posiedzeniu  w dniu 4 sierpnia 2016 roku, zgodnie z § 70 Statutu PZD,  podjął uchwałę nr 123/2016 w sprawie zmiany prezesa. Z przykrością stwierdzamy, że Pan Osiewicz nie zaakceptował tej zmiany i nie okazał woli współpracy w obecnym składzie osobowym zarządu ROD „Camping”. Co więcej, działkowcy zwracają się do zarządu z pytaniami, na które chcielibyśmy teraz odpowiedzieć:

1. Czy to prawda, że zarząd wyłączy na ogrodzie prąd na zimę?

Nie, zarząd nie zamierza pozbawiać działkowców prądu na zimę (z wyjątkiem działek zadłużonych, które są przewidziane do wyłączenia we wrześniu).

2. Czy to prawda, że zarząd odbierze działki tym , którzy nie mają gdzie mieszkać?

Zgodnie z ustawą zamieszkiwanie na działkach jest nielegalne i każdy zarząd ogrodu ma obowiązek zapobiegać temu. Praktyka jednak pokazuje, że nie można wszystkich zamieszkujących mierzyć tą samą miarą, bo powody zamieszkiwania są różne. Dlatego zarząd jest daleki od podejmowania radykalnych posunięć, ponadto procedura pozbawienia jedynego miejsca zamieszkania wykracza poza możliwości decyzyjne zarządu ogrodu i ostatecznie należy do sądu i miasta. Zarząd, jeżeli będzie to tylko możliwe, będzie raczej wspierał osoby starające się o mieszkanie.

3. Czy to prawda, że zarząd odwołał prezesa z zemsty, że jakoby miał zamiar obniżyć członkom zarządu wynagrodzenia?

To nieprawda, ponieważ prezes jednoosobowo nie może podjąć decyzji o zmianie wynagrodzenia. Decyzje w sprawie wynagrodzenia, jak i wszystkie inne dotyczące ogrodu, podejmuje kolegialnie cały zarząd w drodze uchwały, większością głosów.

Pytanie: czy prezes przy obniżaniu wynagrodzenia miał też na myśli siebie i swoją żonę?

4. Jakie były powody zmiany prezesa?

Powodem zmiany prezesa była utrata zaufania i poparcia u 6 z 9 członków zarządu, którzy stwierdzili, że powierzenie panu Osiewiczowi kierowania zarządem było błędem.

Szczegółowe uzasadnienie podamy do wiadomości w najbliższym czasie.

__________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że na terenie ROD “Camping” jest możliwość wydzierżawienia pomieszczenia przeznaczonego na sklep ogrodniczy. Osoby chętne są proszone o składanie ofert osobiście w biurze ROD “Camping” lub e-maile na adres rodcamping@gmail.com

___________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że w okresie od 1 września do 31 października 2016r.obowiązują następujące zasady wjazdu na teren ogrodu:

1. bramy wjazdowe będą otwarte w każdy czwartek w godzinach od 10:00 do 18:00 (z wyjątkiem dni świątecznych, w takim przypadku bramy będą otwarte w środę) – wjazd bezpłatny.

2. w pozostałe dni tygodnia (z wyjątkiem soboty, niedzieli i świąt) na teren ogrodu będzie można wjechać w godzinach od 10:00 do 18:00 tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z dyżurującym pracownikiem (tel: 790 537 567) oraz opłaceniu opłaty partycypacyjnej w kosztach utrzymania drogi dojazdowej oraz alejek ogrodu w wysokości 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę przebywania samochodu na terenie ogrodu (dowód wpłaty należy umieścić w widocznym miejscu w samochodzie).

3. działkowcy posiadający stałe pozwolenie wjazdu, mogą wjechać na teren ogrodu codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z dyżurującym pracownikiem (tel: 790 537 567) – wjazd bezpłatny (kartę należy umieścić w widocznym miejscu w samochodzie).

__________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że w sierpniu zostały dokonane odczyty liczników wszystkich działek oraz wystawione rachunki za zużycie energii elektrycznej z terminem płatności do 24.09.2016 roku.

Odczyty są opublikowane na stronie internetowej ROD w zakładce „Energia elektryczna”.

Osoby przebywające na działkach całorocznie, są zobowiązane do odbioru rachunków w Biurze Zarządu, w soboty w godz. 10:00 – 13:00.

Rachunki w kwocie poniżej 5 zł są do odbioru w Biurze Zarządu, w soboty w godz. 10:00 – 13:00.

Pozostałe rachunki można odebrać w Biurze Zarządu w sobotę 27 sierpnia  w godz. 10:00 – 13:00, następnie zostaną one wysłane pocztą.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

w sprawie: zgłaszania zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

Przypominamy, że na działkowcach spoczywa obowiązek aktualizacji swoich danych osobowych oraz adresu do korespondencji i to oni ponoszą ewentualną odpowiedzialność za ujemne skutki wynikające z niedokonania takiej aktualizacji. Obowiązek, o którym mowa powyżej, został uregulowany w § 15 pkt 7 Statutu PZD – w odniesieniu do członków PZD oraz w § 81 Regulaminu ROD, który dotyczy już każdego działkowca.

Dlatego też użytkownicy działek powinni pamiętać, że zgodnie z § 81 ust. 3 w razie niezgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

_________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Zatrudnimy pracowników do otwierania bramy wjazdowej na teren ROD “Camping” w okresie od 1 września do 31 października 2016 roku. Osoby chętne są proszone o składanie ofert osobiście w biurze ROD “Camping” lub e-maile na adres rodcamping@gmail.com

__________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że  zarząd na posiedzeniu  w dniu 4 sierpnia 2016r.,  podjął uchwałę w sprawie zmiany Prezesa Zarządu ROD “Camping”.

Nowym Prezesem Zarządu ROD “Camping” została wybrana pani Aleksandra Gołębiewska.

________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu

w sprawie WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO

Informujemy, że  2 kwietnia 2016r.,  w II terminie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ROD „Camping” w Poznaniu.

Walne zebranie  podjęło uchwały w sprawie:

1.  zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2015 rok,

2.  zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 roku,

3.  wybrania Pani Hanny Michalskiej na członka Zarządu ROD,

4.  wybrania Pani Hanny Tuchołki-Nowak na członka Komisji Rewizyjnej ROD,

5.  wysokości opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2016 roku,

6.  preliminarzy finansowych na 2016 rok,

7.  planu pracy na 2016 rok,

8.  realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. wyrównanie terenu na placu miejsc postojowych ogólnodostępnych,

9.  realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. postawienie parkanu pomiędzy placem miejsc postojowych ogólnodostępnych a placem miejsc postojowych strzeżonych,

10. realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. remont budynku administracyjnego,

11. realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. wymiana 10 szafek elektrycznych, w tym partycypacja finansowa działkowców w wysokości 17 zł od działki na rok 2016,

12. realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. wymiana parkanu wzdłuż ul. Złotowskiej na betonowy płot, w tym partycypacja finansowa działkowców w wysokości 46 zł od działki na rok 2016 i 30 zł od działki na rok 2017,

13. utworzenia Biura Zarządu ROD “Camping”.

Zgodnie z § 61 i 62 Statutu PZD, uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

______________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Zarząd informuje, że liczniki elektryczne na działkach wymieniane są według następujących zasad:

1. działkowiec kupuje licznik elektryczny na własny koszt (cena ok. 30 zł). Przed zakupem licznika należy uzgodnić parametry techniczne z elektrykiem ogrodu, panem Wojciechem Stachowiakiem

2. demontaż starego  i montaż nowego licznika wykonuje elektryk ogrodu nieodpłatnie.

_____________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

z uwagi na nasilenie się kradzieży na działkach, zarząd prosi wszystkich działkowców o zamykanie furtek wejściowych na klucz w celu utrudnienia dostępu na teren naszego ogrodu.

_______________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że dopuszcza się możliwość składowania odpadów roślinnych (gałęzie, zdrewniałe części roślin itp.) nie podlegających kompostowaniu obok kontenerów przeznaczonych na odpady zmieszane.

ODPADY ZIELONE NALEŻY SKŁADOWAĆ BEZ OPAKOWAŃ tzn. WORKÓW, FOLII itp.

Przypominamy, że zgodnie z § 68 pkt.2 Regulaminu ROD zabrania się  wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci nie pochodzących z działki odpadów komunalnych oraz części roślin. Zgodnie z § 42 Regulaminu ROD materiał roślinny należy kompostować, a uzyskiwany kompost należy zużywać na własnej działce.

______________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu

Zarząd ROD “Camping” prosi, by działkowcy zawierający umowy na opróżnianie nieczystości płynnych – szamb, wybierali te firmy, które używają samochodów o maksymalnym ciężarze 3,5 ton . Jednocześnie przypominamy, że samochody te nie mogą wjeżdżać na teren ogrodu w czwartki, soboty, niedziele i dni świąteczne.

____________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe, problemowe i niebezpieczne każdy działkowiec winien wywozić we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na tzw: GRATOWISKA.

Poniżej podajemy adresy PSZOK:

1. Poznań ul. 28 Czerwca 1956 nr 284, Tel: 61 833 2212

2. Poznań ul. Wrzesińska 12, Tel: 61 611 0811

w/w punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00 oraz w soboty w godz. 8:00 – 16:00.

3. Suchy Las ul. Meteorytowa 1, Tel: 61 811 9667

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00 oraz w soboty w godz. 7:00 – 14:00.

________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Przypominamy, że zgodnie z § 10 i  § 36 pkt.2 Regulaminu ROD nasadzenia znajdujące się na działce stanowią własność działkowca i każdy działkowiec jest zobowiązany do uporządkowania terenu działki oraz usunięcia podłamanych gałęzi i drzew we własnym zakresie.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Najstarsi działkowcy nie pamiętają takiej nawałnicy, jaka przeszła przez nasz ogród w niedzielę 19.07.2015 roku. Rozmiar szkód, jakie pozostały po nawałnicy jest ogromny i minie jeszcze trochę czasu nim uporamy się z ich usunięciem.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia ilustrujące zniszczenia po nawałnicy. Jeżeli Państwo posiadają zdjęcia, które możemy dołączyć do naszej “czarnej” galerii zdjęć, to prosimy wysyłać je na adres : rodcamping@gmail.com