ZAPROSZENIE

w dniu 26 sierpnia 2017 roku Zarząd ROD „CAMPING” zaprasza wszystkich działkowców na imprezę z okazji

Dnia Działkowca

Plan uroczystości :

14:00 powitanie wszystkich gości przez Prezesa ROD „Camping”

14:10 wręczenie dyplomów i nagród Wzorowym Działkowcom oraz  Działkowcom najdłużej użytkującym działki w ROD „Camping”

14:40 wręczenie  odznaczeń związkowych za społeczną pracę na rzecz ogrodu

14:55 - zakończenie części oficjalnej

16

15:00 – zapraszamy działkowców na poczęstunek. Konsumpcja na miejscu – wydaje firma Przemysław Marciniak „GROCHÓWA” do wyczerpania menu


Znalezione obrazy dla zapytania tańcząca para grafika20:00 – 1:00 – zabawa taneczna dla działkowców,  Dj. Wodzirej zaprasza do tańca

________________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 29.07.2017 r.

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

informujemy, że AQUANET wykonał badanie wody i wydał następującą opinię cyt.:” wykryto niewielkie zanieczyszczenie mikrobiologiczne ( 2 kolonie bakterii z grupy coli). Nie jest to nic niebezpiecznego, tylko świadczy o jakimś zanieczyszczeniu organicznym, które bardzo często występuje w wodach niedezyfekowanych.  Zaleca się pić wodę po przegotowaniu. Nadaje się do płukania warzyw i owoców, mycia zębów.”

________________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 22.07.2017 r.

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że w sezonie letnim od maja do września 2017 roku będzie obowiązywał następujący harmonogram pracy:

1. Zarząd będzie pracował w każdą sobotę w godz. 10:00 – 13:00 z wyjątkiem sobót świątecznych

2. Kasa ogrodu będzie czynna w każdą sobotę w godz. 10:00 – 13:00 z wyjątkiem soboty 5 sierpnia i 23 września

3. Elektryk ogrodu jest do dyspozycji działkowców w następujących terminach:

- poniedziałek, środa i piątek w godz. 11:00 – 12:00

- wtorek i czwartek w godz. 17:00 – 18:00

- w soboty w godz. 10:00 – 13:00

___________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 15.07.2017r.

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu

Informujemy, że w wyniku negocjacji pomiędzy Urzędem Miasta Poznania, firmami wywożącymi szamba a PZD ustalono, że nieczystości płynne wywożone z ogrodów działkowych z uwagi na przekroczenie norm przyjętych dla ścieków bytowych nie podlegają pod uchwałę Rady Miasta Poznania z 2012 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Firmy wywożące szamba mają skalkulować nowe ceny dla ogródków działkowych. Do tego czasu wywóz szamb będzie się odbywał według dotychczasowych cen.

_______________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 11.07.2017r.

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2017 r. weszła w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew. Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia będzie można usunąć z działki lub z terenu ogólnego ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli zatem drzewo przekracza ustalone limity należy przed wycinką uzyskać zezwolenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. W odniesieniu do drzew rosnących na działkach –  o zezwolenie występują działkowcy. Jeśli zaś drzewo przekraczające ustawowe limity rośnie na terenie ogólnym ROD, zarząd ogrodu – przed wycinką – zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwego organu (art. 16 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych).

Nie ulegają zmianie zasady wycinki:

- drzew owocowych – można je zatem nadal usuwać bez zezwoleń (bez względu na wymiary obwodu pnia oraz wiek drzewa)

- krzewów – tak jak dotychczas, wycinka krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 nie wymaga zezwolenia. Jeśli zatem działkowiec (zarząd ROD) zamierza usunąć krzew (krzewy) o powierzchni przekraczającej 25 m2 należy uprzednio uzyskać właściwe zezwolenie.

Z uwagi na wysokie kary pieniężne za dokonanie wycinki drzew i krzewów bez wymaganych zezwoleń, jednostka krajowa PZD zwraca się zarówno do działkowców, jak i do zarządów ROD o przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 03.07.2017r.

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy,  że działki których płatności nie zostały uregulowane do dnia 30.06.2017  będą odłączane od zasilania w energię elektryczną.

Wyłączanie prądu nastąpi od 10 lipca 2017 roku.

Ponowne włączenie nastąpi po opłaceniu należności wraz z odsetkami oraz opłaceniu kosztów odłączenia i ponownego podłączenia prądu.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD działkowiec ma obowiązek umożliwić wstęp na działkę i do altany osobom upoważnionym przez zarząd ogrodu.

__________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 27.06.2017r.

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Przypominamy, że 30.06.2017 roku upływa termin płatności zobowiązań finansowych działkowców z tytułu użytkowania działek na terenie ROD „Camping” w Poznaniu za 2017 rok oraz wystawionych rachunków za prąd.

Przypominamy, że zgodnie z umową na korzystanie z energii elektrycznej na działce, działkowiec zobowiązany jest do zapłacenia wystawionych rachunków za energię elektryczną oraz innych opłat na rzecz ogrodu w terminie oznaczonym jako dzień do zapłaty. Nie dokonanie należnych opłat w ustalonym przez zarząd ROD lub walne zebranie członków PZD terminie, spowoduje natychmiastowe odłączenie działki od sieci elektrycznej. Ponowne włączenie nastąpi po opłaceniu należności wraz z odsetkami oraz opłaceniu kosztów odłączenia i ponownego podłączenia prądu.

Opłaty za 2017 rok można było rozłożyć na kilka przedpłat, ważne by przed upływem terminu ich zapłaty całość zobowiązań finansowych działki była uregulowana. Jednocześnie dziękujemy wszystkim działkowcom, którzy terminowo uregulowali swoje płatności.

__________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 24.06.2017r.

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

W związku z Uchwałą Prezydium KR PZD z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie informacji finansowej dotyczącej prowadzenia ROD przedstawianej corocznie działkowcom, Zarząd ROD „Camping” w Poznaniu załącza - kliknij w–> plik z informacją finansową za 2016 rok.

_________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 08.06.2017r.

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Zarząd prosi wszystkich działkowców, by segregowali śmieci i wyrzucali je do właściwych kontenerów przeznaczonych na tworzywa sztuczne, papier, szkło spożywcze i odpady zielone. Nieprawidłowa segregacja śmieci wrzucanych do kontenerów może doprowadzić do zakwalifikowania ROD “Camping” do grupy od której odbierane są tylko odpady zmieszane co będzie skutkowało zmianą stawki opłaty za wywóz śmieci w wysokości 220 zł od działki zamiast obecnie płaconej 96 zł.

Prosimy też działkowców, by zauważone nieprawidłowości w zakresie wyrzucania śmieci zgłaszali do zarządu. W przypadku ustalenia sprawców nieprzestrzegania zasad segregacji śmieci, zarząd będzie dodatkowo obciążał ich kosztami związanymi z porządkowaniem placów śmieciowych.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 05.06.2017r.

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że w maju zostały dokonane odczyty liczników wszystkich działek oraz wystawione rachunki za zużycie energii elektrycznej z terminem płatności do 30.06.2017 roku.

Odczyty są opublikowane na stronie internetowej ROD w zakładce „Energia elektryczna”.

Informujemy że:

  1. osoby przebywające na działkach całorocznie, są zobowiązane do odbioru rachunków w biurze zarządu, w soboty w godz. 10:00 – 13:00.
  2. rachunki w kwocie poniżej 5 zł są do odbioru w Biurze Zarządu, w soboty w godz. 10:00 – 13:00.
  3. pozostałe rachunki można odebrać w Biurze Zarządu w sobotę 10 czerwca 2017r.  w godz. 10:00 – 13:00, następnie zostaną one wysłane pocztą (zostaną też dołączone wcześniejsze nieodebrane rachunki, nawet jeżeli zostały już zapłacone).

Zgodnie z umową na korzystanie z energii elektrycznej na działce, działkowiec zobowiązany jest do zapłacenia wystawionych rachunków za energię elektryczną oraz innych opłat na rzecz ogrodu w terminie oznaczonym jako dzień do zapłaty. Nie dokonanie należnych opłat w ustalonym przez zarząd ROD lub walne zebranie członków PZD terminie, spowoduje natychmiastowe odłączenie działki od sieci elektrycznej. Ponowne włączenie nastąpi po opłaceniu należności wraz z odsetkami oraz opłaceniu kosztów odłączenia i ponownego podłączenia prądu.

Przypominamy wszystkim działkowcom, że opłaty za 2017r. można rozłożyć na kilka przedpłat, ważne by przed upływem terminu ich zapłaty całość zobowiązań finansowych działki była uregulowana.

__________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 17.05.2017 r.

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że brama wjazdowa nr 2 przy ul. Złotowskiej jest naprawiona. Prosimy działkowców, którzy z tej bramy korzystają żeby otwierali i zamykali ją przy użyciu klucza, którym otwiera się furtkę wejściową. Przypominamy też, że klucze w cenie 5 zł są do zakupienia w kasie ogrodu lub u Gospodarza ogrodu.

________________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 22.04.2017 r.

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

w oparciu o UCHWAŁĘ Nr 14/2017 Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD ROD „CAMPING” w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2017  roku w sprawie zasad wjazdu na teren ROD, zarząd informuje, że w sezonie letnim 2017 roku tj. od 1 czerwca do 30 września są one następujące:

1. bramy wjazdowe od ul. Złotowskiej będą otwarte dla wszystkich działkowców w celu dowiezienia materiałów, nawozów, towarów, wywiezienia szamba itp.:

- poniedziałek, wtorek, środa, piątek – w godz. od 8:00 do 10:00 oraz od 17:00 do 19:00,

- czwartek – w godz. od 8:00 do 21:00.

2. sobota, niedziela i święta – BEZ WJAZDU! Bramy będą zamknięte.

3. parkowanie samochodów na terenie ogrodu, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, jest ZABRONIONE!

4. mycie i naprawianie samochodów na terenie ROD – także na miejscach postojowych jest ZABRONIONE!

5. Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą składać w biurze Zarządu ROD wnioski o uzyskanie stałego zezwolenia do wjazdu na teren ogrodu. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o niepełnosprawności.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 08.04.2017 r.

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że  8 kwietnia 2017r.,  w II terminie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ROD „Camping” w Poznaniu.

Walne zebranie  podjęło uchwały w sprawie:

1.  zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2016 rok,

2.  zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 roku,

3.  wybrania Pana Tadeusza Nowaka na delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD,

4.  wysokości środków przeznaczonych na świadczenia i nagrody w 2017 roku,

5.  likwidacji biura w ROD Camping,

6.  wysokości opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017 roku,

7.  preliminarzy finansowych na 2017 rok,

8.  planu pracy na 2017 rok,

9. realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. wymiana 10 szafek elektrycznych, w tym partycypacja finansowa działkowców w wysokości 17,19 zł od działki na rok 2017,

10. realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. silnik elektryczny napędowy do bramy wjazdowej nr 1, w tym partycypacja finansowa działkowców w wysokości 6,60 zł od działki na rok 2017,

11. w sprawie likwidacji miejsc postojowych strzeżonych,

12. w sprawie zasad wjazdu na teren ROD w sezonie letnim tj.: poniedziałek, wtorek, środa i piątek – bramy otwarte 4 godziny dziennie (2 godziny rano i 2 godziny wieczorem)

czwartek – bramy otwarte od godz. 8:00 do 21:00

sobota, niedziela i święta – bez wjazdu,

13. w sprawie wniosku o zmianę planu zagospodarowania ROD “Camping”.

Zgodnie z § 61 i 62 Statutu PZD, uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

przypominamy wszystkim działkowcom, że opłaty ogrodowe za 2017r. można rozłożyć na kilka przedpłat, ważne by przed upływem terminu ich zapłaty tj. 31.05.2017 roku, całość zobowiązań finansowych działki była uregulowana.

________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Zarząd przypomina wszystkim działkowcom, a w szczególności tym, którzy zamierzają dokonać przeniesienia swojego prawa na nowego użytkownika, że zgodnie z Ustawą o rod art. 41 zarząd ROD może odmówić zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki w następujących przypadkach:

Art. 41 ust. 4) odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki może nastąpić z ważnych powodów i jest sporządzana w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem nieważności,

Art..41 ust. 5) Stowarzyszenie ogrodowe może również odmówić zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, jeżeli jednocześnie wskaże osobę, na rzecz której może nastąpić takie przeniesienie; osoba ta składa pisemne oświadczenie o gotowości zapłaty na rzecz działkowca wynagrodzenia w wysokości wskazanej we wniosku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 2 tygodni od dnia wskazania. Bezskuteczny upływ terminu jest równoznaczny z uwzględnieniem wniosku działkowca.

W przypadku odmowy przez zarząd ROD strony umowy mogą odwołać się do sądu zgodnie z art. 41 ust. 7) każda ze stron umowy, może wytoczyć powództwo o ustalenie, że odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki jest bezpodstawna. Orzeczenie sądu o bezpodstawności odmowy zastępuje oświadczenie stowarzyszenia ogrodowego w przedmiocie zatwierdzenia.

Wniosek: odmowa zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki przez zarząd ROD  i brak wytoczenia powództwa do sądu stron umowy oznacza, że prawo do działki nadal posiada dotychczasowy działkowiec, który jest zobowiązany do zapłacenia opłat ogrodowych oraz kosztów zużytej energii elektrycznej na działce.

__________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Prosimy działkowców, aby każdorazowo przed przystąpieniem do prowadzenia prac ziemnych w granicach użytkowanej działki zgłaszali ten fakt zarządowi ogrodu w celu konsultacji, czy planowane prace ziemne nie uszkodzą sieci elektrycznej lub wodnej ogrodu.  Jednocześnie informujemy, że koszty usuwania awarii powstałych w wyniku samowolnie prowadzonych prac będą obciążały działkowca.

___________________________________________________________________________________________
Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

w sprawie: zgłaszania zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

Przypominamy, że na działkowcach spoczywa obowiązek aktualizacji swoich danych osobowych oraz adresu do korespondencji i to oni ponoszą ewentualną odpowiedzialność za ujemne skutki wynikające z niedokonania takiej aktualizacji. Obowiązek, o którym mowa powyżej, został uregulowany w § 15 pkt 7 Statutu PZD – w odniesieniu do członków PZD oraz w § 81 Regulaminu ROD, który dotyczy już każdego działkowca.

Dlatego też użytkownicy działek powinni pamiętać, że zgodnie z § 81 ust. 3 w razie niezgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

____________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że dopuszcza się możliwość składowania odpadów roślinnych (trawa, gałęzie, zdrewniałe części roślin itp.) nie podlegających kompostowaniu w wyznaczonych miejscach obok kontenerów na śmieci.

ODPADY ZIELONE NALEŻY SKŁADOWAĆ BEZ OPAKOWAŃ tzn. WORKÓW, FOLII itp.

Przypominamy, że zgodnie z § 68 pkt.2 Regulaminu ROD zabrania się  wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci nie pochodzących z działki odpadów komunalnych oraz części roślin. Zgodnie z § 42 Regulaminu ROD materiał roślinny należy kompostować, a uzyskiwany kompost należy zużywać na własnej działce.

______________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu

Zarząd ROD “Camping” prosi, by działkowcy zawierający umowy na opróżnianie nieczystości płynnych – szamb, wybierali te firmy, które używają samochodów o maksymalnym ciężarze 3,5 ton . Jednocześnie przypominamy, że samochody te nie mogą wjeżdżać na teren ogrodu w soboty, niedziele i dni świąteczne.

____________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe, problemowe i niebezpieczne każdy działkowiec winien wywozić we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na tzw: GRATOWISKA.

Poniżej podajemy adresy PSZOK:

1. Poznań ul. 28 Czerwca 1956 nr 284, Tel: 61 833 2212

2. Poznań ul. Wrzesińska 12, Tel: 61 611 0811

w/w punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00 oraz w soboty w godz. 8:00 – 16:00.

3. Suchy Las ul. Meteorytowa 1, Tel: 61 811 9667

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00 oraz w soboty w godz. 7:00 – 14:00.