Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że w okresie zimowym t.j. do marca 2015, biuro i kasa ROD będą czynne w godz. 10:00 – 13:00 w następujące soboty:

24 stycznia 2015 r.

7 i 21 lutego 2015 r.

7 i 21 marca 2015 r.

__________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

w sprawie opłat za odłączenie i ponowne podłączenie do sieci energetycznej ROD „Camping”

Uchwała  dotyczy działek zadłużonych oraz działek, których użytkownicy nie  dostarczyli podpisanych umów o dostarczenie energii elektrycznej, wysłanych do wszystkich działkowców 15.10.2014 roku.

Wysokość opłat:

– wyłączenie i ponowne włączenie prądu do działki -   40 zł

– wyłączenie prądu z demontażem licznika i ponowne włączenie prądu z montażem licznika – 100 zł .

Wyłączenia prądu nastąpią od dnia 17 stycznia 2015 roku.

__________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że w okresie od października do maja, brama wjazdowa będzie otwarta w każdy czwartek w godzinach od 9:00 do 17:00 (z wyjątkiem dni świątecznych, w takim przypadku brama będzie otwarta w środę). W sytuacjach wyjątkowych na teren ogrodu będzie można wjechać tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z Panem Michałem Klapeckim tel: 669 750 004). Wjazd jest bezpłatny.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe, problemowe i niebezpieczne każdy działkowiec winien wywozić we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na tzw: GRATOWISKA.

Poniżej podajemy adresy PSZOK:

1. Poznań ul. 28 Czerwca 1956 nr 284, Tel: 61 833 2212

2. Poznań ul. Wrzesińska 12, Tel: 61 611 0811

w/w punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00 oraz w soboty w godz. 8:00 – 16:00.

3. Suchy Las ul. Meteorytowa 1, Tel: 61 811 9667

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00 oraz w soboty w godz. 7:00 – 14:00.

________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że zamknięcie dopływu wody do działek oraz do ujęcia wody pitnej planowane jest na dzień 25.10.2014 roku. Przypominamy, że po zamknięciu wody należy odkręcić zawory w kranach ogrodowych. W przypadku zmiany pogody tzn. spadku temperatury i wystąpieniu przymrozków, wyłączenie wody może nastąpić wcześniej.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Zarząd na posiedzeniu w dniu 28.06.2014r.podjął Uchwałę nr 91/2014 o wszczęciu postępowania w sprawie pozbawienia prawa użytkowania działki w stosunku do niżej wymienionych działek:

25, 30, 53, 79, 137, 232, 353, 360, 530, 599, 602, 605, 692, 696, 700, 765, 781, 908, 941.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. art.36 oraz Statut PZD § 148.1.1 (zaległość z tytułu opłat członkowskich) i § 148.1.2 (zaległość z tytułu opłat na rzecz ogrodu).

_________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Zarząd informuje, że liczniki elektryczne na działkach wymieniane są według następujących zasad:

1. działkowiec kupuje licznik elektryczny na własny koszt (cena ok. 30 zł). Przed zakupem licznika należy uzgodnić parametry techniczne z elektrykiem ogrodu, panem Wojciechem Stachowiakiem

2. demontaż starego  i montaż nowego licznika wykonuje elektryk ogrodu nieodpłatnie.

_____________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD “Camping” w Poznaniu

z uwagi na nasilenie się kradzieży na działkach, zarząd prosi wszystkich działkowców o zamykanie furtek wejściowych na klucz w celu utrudnienia dostępu na teren naszego ogrodu

_________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD “Camping” w Poznaniu

w sprawie zmiany w Regulaminie Gospodarki Odpadami w ROD „Camping”

Informujemy, że po otrzymaniu nowej interpretacji Regulaminu Gospodarki Odpadami Komunalnymi ZM GOAP, zmianie ulegają zasady zagospodarowania odpadów roślinnych.

DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ SKŁADOWANIA ODPADÓW ROŚLINNYCH (gałęzie, zdrewniałe części roślin itp.) NIE PODLEGAJĄCYCH KOMPOSTOWANIU OBOK KONTENERÓW PRZEZNACZONYCH NA ODPADY ZMIESZANE.

ODPADY ZIELONE NALEŻY SKŁADOWAĆ BEZ OPAKOWAŃ tzn. WORKÓW, FOLII itp.

Bez zmian pozostaje § 1 Regulaminu Gospodarki odpadami, w którym zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych ( §85 pkt. 2 Regulaminu ROD). Materiał roślinny należy kompostować na działce . Tak uzyskiwany kompost należy zużywać na własnej działce (§57 Regulaminu ROD oraz przepisy Regulaminu GOAP)

_______________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu

Zarząd ROD “Camping” prosi, by działkowcy zawierający umowy na opróżnianie nieczystości płynnych – szamb, wybierali te firmy, które używają samochodów o maksymalnym ciężarze 3,5 ton . Jednocześnie przypominamy, że samochody te nie mogą wjeżdżać na teren ogrodu w czwartki, soboty, niedziele i dni świąteczne.