Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Najstarsi działkowcy nie pamiętają takiej nawałnicy, jaka przeszła przez nasz ogród w niedzielę 19.07.2015 roku. Rozmiar szkód, jakie pozostały po nawałnicy jest ogromny i minie jeszcze trochę czasu nim uporamy się z ich usunięciem.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia ilustrujące zniszczenia po nawałnicy. Jeżeli Państwo posiadają zdjęcia, które możemy dołączyć do naszej “czarnej” galerii zdjęć, to prosimy wysyłać je na adres : rodcamping@gmail.com

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że w dniach 01 – 10 lipca 2015 roku zostały dokonane odczyty stanów liczników za okres od 4 maja do 05 lipca 2015r. oraz wystawione rachunki za zużycie energii elektrycznej z terminem płatności do 31.07.2015 roku.

Osoby na stałe przebywające na działkach, są  zobowiązane do odbioru rachunków w Biurze Zarządu, w soboty w godz. 10:00 – 13:00. Odczyty są też opublikowane na stronie internetowej ROD w zakładce „Energia elektryczna”.

Pozostałe rachunki za prąd w kwocie od 5 zł zostaną wysłane pocztą.

____________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 17 czerwca br.Zarząd rozpatrzył 8 wniosków i dokonał wyboru kandydata do przydziału prawa użytkowania działki 1094. Kandydat na działkowca zostanie powiadomiony telefonicznie lub pocztą.

___________________________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że WC ogólnodostępne dla działkowców znajduje się z tyłu sklepu spożywczego.

__________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu

w sprawie WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

Informujemy, że  25 kwietnia 2015r.,  w II terminie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków ROD „Camping” w Poznaniu.

Walne zebranie  podjęło uchwały w sprawie:

  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2014r.
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014r.
  3. absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD
  4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2014r.
  5. ustalenia składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD
  6. wyników wyborów do organów PZD w ROD „Camping” w Poznaniu oraz delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD
  7. uchwalenia planu pracy i programu działania na okres kadencji 2015 -2019
  8. uchwalenia wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia
  9. uchwalenia preliminarzy finansowych na 2015 rok.

Zgodnie z § 61 i 62 Statutu PZD, uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

__________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Osoby zainteresowane parkowaniem samochodu na miejscu dozorowanym całodobowo w sezonie letnim 2015 roku, proszone są o zgłaszanie się do obsługi parkingu, w biurze Zarządu ROD – w każdą sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00 lub wysyłając e-maila na adres poczty internetowej ROD: rodcamping@gmail.com

Wysokość opłaty abonamentowej  w 2015 roku wynosi 170 zł. Opłatę należy wpłacić na konto bankowe lub do kasy ROD.

__________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe, problemowe i niebezpieczne każdy działkowiec winien wywozić we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na tzw: GRATOWISKA.

Poniżej podajemy adresy PSZOK:

1. Poznań ul. 28 Czerwca 1956 nr 284, Tel: 61 833 2212

2. Poznań ul. Wrzesińska 12, Tel: 61 611 0811

w/w punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00 oraz w soboty w godz. 8:00 – 16:00.

3. Suchy Las ul. Meteorytowa 1, Tel: 61 811 9667

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00 oraz w soboty w godz. 7:00 – 14:00.

________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Zarząd informuje, że liczniki elektryczne na działkach wymieniane są według następujących zasad:

1. działkowiec kupuje licznik elektryczny na własny koszt (cena ok. 30 zł). Przed zakupem licznika należy uzgodnić parametry techniczne z elektrykiem ogrodu, panem Wojciechem Stachowiakiem

2. demontaż starego  i montaż nowego licznika wykonuje elektryk ogrodu nieodpłatnie.

_____________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

z uwagi na nasilenie się kradzieży na działkach, zarząd prosi wszystkich działkowców o zamykanie furtek wejściowych na klucz w celu utrudnienia dostępu na teren naszego ogrodu.

________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że po otrzymaniu nowej interpretacji Regulaminu Gospodarki Odpadami Komunalnymi ZM GOAP, zmianie ulegają zasady zagospodarowania odpadów roślinnych.

DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ SKŁADOWANIA ODPADÓW ROŚLINNYCH (gałęzie, zdrewniałe części roślin itp.) NIE PODLEGAJĄCYCH KOMPOSTOWANIU OBOK KONTENERÓW PRZEZNACZONYCH NA ODPADY ZMIESZANE.

ODPADY ZIELONE NALEŻY SKŁADOWAĆ BEZ OPAKOWAŃ tzn. WORKÓW, FOLII itp.

Bez zmian pozostaje § 1 Regulaminu Gospodarki odpadami, w którym zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych. Materiał roślinny należy kompostować. Tak uzyskiwany kompost należy zużywać na własnej działce.

_______________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu

Zarząd ROD “Camping” prosi, by działkowcy zawierający umowy na opróżnianie nieczystości płynnych – szamb, wybierali te firmy, które używają samochodów o maksymalnym ciężarze 3,5 ton . Jednocześnie przypominamy, że samochody te nie mogą wjeżdżać na teren ogrodu w czwartki, soboty, niedziele i dni świąteczne.