Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że w dniach 10.05.2016 – 17.05.2016 roku zostały dokonane odczyty liczników wszystkich działek oraz wystawione rachunki za zużycie energii elektrycznej z terminem płatności do 25.06.2016 roku.

Odczyty są opublikowane na stronie internetowej ROD w zakładce „Energia elektryczna”.

Osoby przebywające na działkach całorocznie, są zobowiązane do odbioru rachunków w Biurze Zarządu, w soboty w godz. 10:00 – 13:00.

Rachunki w kwocie poniżej 5 zł są do odbioru w Biurze Zarządu, w soboty w godz. 10:00 – 13:00.

Pozostałe rachunki można odebrać w Biurze Zarządu w sobotę 4 i 11 czerwca  w godz. 10:00 – 13:00, następnie zostaną one wysłane pocztą.

________________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że w latach 2013 – 2015 niewykorzystanie miejsc postojowych strzeżonych wynosiło ok.50 rocznie . Coroczny brak wpływu opłat abonamentowych z tych miejsc, spowodował brak możliwości sfinansowania kosztów funkcjonowania miejsc postojowych strzeżonych na dotychczasowych zasadach. W tej sytuacji, w 2016 roku wprowadzone zostały następujące zmiany:

1.  Plac miejsc postojowych strzeżonych będzie czynny 3 miesiące, całodobowo,  w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku.

2. Wysokość opłaty abonamentowej wynosi 150 zł.

3. Opłatę należy wpłacić na konto bankowe lub do kasy ROD  jednorazowo do dnia 15.05.2016r.

Osoby zainteresowane parkowaniem samochodu na miejscu postojowym strzeżonym w sezonie letnim 2016 roku, proszone są o zapisywanie się bezpośrednio w biurze Zarządu ROD – w każdą sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00, telefonicznie- nr telefonu 601 780 936 lub wysyłając e-maila na adres poczty internetowej ROD:rodcamping@gmail.com

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku na Placu miejsc postojowych strzeżonych,  będą mogły parkować tylko te samochody, które mają opłacone miejsce postojowe.

_________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu

Informujemy że na działkach ROD Camping, ktoś rozrzuca kawałki parówek nadziane gwoździami (zarówno na alejkach jak i na działkach). Zarząd prosi wszystkich działkowców, by uważali na swoje zwierzaki. Prosimy również o zgłaszanie takich znalezisk właściwym służbom lub zarządowi ogrodu. Być może dzięki np. monitoringowi uda się ustalić, kto rozrzuca “śmiertelne pułapki” na zwierzęta…więcej: link do strony

________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu

w sprawie WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO

Informujemy, że  2 kwietnia 2016r.,  w II terminie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ROD „Camping” w Poznaniu.

Walne zebranie  podjęło uchwały w sprawie:

1.  zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2015 rok,

2.  zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 roku,

3.  wybrania Pani Hanny Michalskiej na członka Zarządu ROD,

4.  wybrania Pani Hanny Tuchołki-Nowak na członka Komisji Rewizyjnej ROD,

5.  wysokości opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2016 roku,

6.  preliminarzy finansowych na 2016 rok,

7.  planu pracy na 2016 rok,

8.  realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. wyrównanie terenu na placu miejsc postojowych ogólnodostępnych,

9.  realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. postawienie parkanu pomiędzy placem miejsc postojowych ogólnodostępnych a placem miejsc postojowych strzeżonych,

10. realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. remont budynku administracyjnego,

11. realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. wymiana 10 szafek elektrycznych, w tym partycypacja finansowa działkowców w wysokości 17 zł od działki na rok 2016,

12. realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. wymiana parkanu wzdłuż ul. Złotowskiej na betonowy płot, w tym partycypacja finansowa działkowców w wysokości 46 zł od działki na rok 2016 i 30 zł od działki na rok 2017,

13. utworzenia Biura Zarządu ROD “Camping”.

Zgodnie z § 61 i 62 Statutu PZD, uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że w okresie od września do czerwca, brama wjazdowa będzie otwarta w każdy czwartek w godzinach od 10:00 do 17:00 (z wyjątkiem dni świątecznych, w takim przypadku brama będzie otwarta w środę). W sytuacjach wyjątkowych, na teren ogrodu będzie można wjechać tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z Panem Michałem Klapeckim (tel: 669 750 004) oraz opłaceniu opłaty partycypacyjnej w kosztach utrzymania drogi dojazdowej oraz alejek ogrodu w wysokości 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę przebywania samochodu na terenie ogrodu.

__________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Zarząd informuje, że liczniki elektryczne na działkach wymieniane są według następujących zasad:

1. działkowiec kupuje licznik elektryczny na własny koszt (cena ok. 30 zł). Przed zakupem licznika należy uzgodnić parametry techniczne z elektrykiem ogrodu, panem Wojciechem Stachowiakiem

2. demontaż starego  i montaż nowego licznika wykonuje elektryk ogrodu nieodpłatnie.

_____________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

z uwagi na nasilenie się kradzieży na działkach, zarząd prosi wszystkich działkowców o zamykanie furtek wejściowych na klucz w celu utrudnienia dostępu na teren naszego ogrodu.

_______________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że dopuszcza się możliwość składowania odpadów roślinnych (gałęzie, zdrewniałe części roślin itp.) nie podlegających kompostowaniu obok kontenerów przeznaczonych na odpady zmieszane.

ODPADY ZIELONE NALEŻY SKŁADOWAĆ BEZ OPAKOWAŃ tzn. WORKÓW, FOLII itp.

Przypominamy, że zgodnie z § 68 pkt.2 Regulaminu ROD zabrania się  wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci nie pochodzących z działki odpadów komunalnych oraz części roślin. Zgodnie z § 42 Regulaminu ROD materiał roślinny należy kompostować, a uzyskiwany kompost należy zużywać na własnej działce.

______________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu

Zarząd ROD “Camping” prosi, by działkowcy zawierający umowy na opróżnianie nieczystości płynnych – szamb, wybierali te firmy, które używają samochodów o maksymalnym ciężarze 3,5 ton . Jednocześnie przypominamy, że samochody te nie mogą wjeżdżać na teren ogrodu w czwartki, soboty, niedziele i dni świąteczne.

____________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe, problemowe i niebezpieczne każdy działkowiec winien wywozić we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na tzw: GRATOWISKA.

Poniżej podajemy adresy PSZOK:

1. Poznań ul. 28 Czerwca 1956 nr 284, Tel: 61 833 2212

2. Poznań ul. Wrzesińska 12, Tel: 61 611 0811

w/w punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00 oraz w soboty w godz. 8:00 – 16:00.

3. Suchy Las ul. Meteorytowa 1, Tel: 61 811 9667

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00 oraz w soboty w godz. 7:00 – 14:00.

________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Przypominamy, że zgodnie z § 10 i  § 36 pkt.2 Regulaminu ROD nasadzenia znajdujące się na działce stanowią własność działkowca i każdy działkowiec jest zobowiązany do uporządkowania terenu działki oraz usunięcia podłamanych gałęzi i drzew we własnym zakresie.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Najstarsi działkowcy nie pamiętają takiej nawałnicy, jaka przeszła przez nasz ogród w niedzielę 19.07.2015 roku. Rozmiar szkód, jakie pozostały po nawałnicy jest ogromny i minie jeszcze trochę czasu nim uporamy się z ich usunięciem.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia ilustrujące zniszczenia po nawałnicy. Jeżeli Państwo posiadają zdjęcia, które możemy dołączyć do naszej “czarnej” galerii zdjęć, to prosimy wysyłać je na adres : rodcamping@gmail.com