Komunikat z dnia 21.03.2017 r.

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

w 2016 roku firma  UNIMAP s.c. w Katowicach wykonała pomiary geodezyjne naszego ogrodu. W zakładce “Plan ogrodu” zamieszczony jest nowy plan zagospodarowania ogrodu natomiast wymiary działek  znajdziecie Państwo w załączonym pliku–> do pobrania

_________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 11.03.2017 r.

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że woda ogrodowa zostanie włączona w sobotę 1 kwietnia 2017 roku ok. godz. 10:00. Prosimy wszystkich działkowców o  wcześniejsze zakręcenie kranów na działkach. W przypadku zmiany pogody tzn. spadku temperatury i wystąpieniu przymrozków, włączenie wody może nastąpić w terminie późniejszym.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 11.03.2017 r.

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że biuro ROD “Camping” będzie czynne w następujące soboty: 1, 22 i 29 kwietnia br. w godzinach od 10:00 do 13:00. W sezonie letnim od 1 maja br. zarząd będzie pracował w każdą sobotę.

__________________________________________________________________________________________

Z a p r o s z e n i e

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „CAMPING” w Poznaniu

zaprasza na

Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2017 roku

w świetlicy ROD „Nowa Przyroda”w Poznaniu, ul.Bukowska 171

Początek obrad:

w pierwszym terminie: godz.11.00

w drugim terminie: godz.11.30 *

* Zgodnie z  § 61 ust.2 Statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później, są ważne bez względu na liczbę członków związku obecnych na zebraniu.

Prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest jego zastępstwo lub działanie przez pełnomocnika. Każdy członek PZD zaproszony na zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w biurze ROD w dniu 25.03.2017 r.  w godzinach 11.00 – 13.00.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie zebrania – godz. 11:00.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2016 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 roku.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2016 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2017 rok.

10.  Projekt preliminarza finansowego na 2017 rok.

11.  Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

12.  Dyskusja .

13.  Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2016 roku.

14.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016  rok.

15.  Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 roku.

16.  Przedstawienie przez Komisje Wyborczą kandydata/ów na delegata/ów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

17.  Wybory delegata/ów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

18.  Uchwalenie wysokości środków przeznaczonych na świadczenia i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD „Camping” zgodnie z Uchwałą Nr 36/12015 Prezydium KR PZD z dnia 17 lutego 2015r. §4 pkt.3.

19. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji biura w ROD Camping.

20. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017 roku.

21. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2017 rok.

22.Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców** – propozycje zarządu do akceptacji walnego zebrania:

- zainstalowanie (przeróbka) bramy wjazdowej na ogród na otwieraną kartą magnetyczną**

- wymiana 10 skrzynek elektrycznych**

- plac zabaw**

- remont elewacji budynków zarządu**

23. Uchwalenie planu pracy na 2017 rok.

24. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu:

- w  sprawie zamiany członka organu PZD (§40 statutu PZD),

- w sprawie likwidacji miejsc postojowych strzeżonych,

- w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad realizacji zapisów §68 pkt.6 i 7, §69, §70 regulaminu ROD w zakresie wjazdu i parkowania pojazdów na terenie ogrodu – propozycja zarządu dot. sezonu letniego:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek – brama otwarta 4 godziny dziennie, godziny ustali walne zebranie

czwartek – brama otwarta od godz. 8:00 do 21:00

sobota, niedziela i święta – bez wjazdu.

25. S p r a w y   r ó ż n e .

26. Zakończenie obrad.

__________________

–> informujemy, że w kopercie z zaproszeniem na walne zebranie będą załączone wszystkie rachunki (te zapłacone jak i niezapłacone), które są w posiadaniu zarządu.

__________________

–> przypominamy wszystkim działkowcom, że opłaty ogrodowe za 2017r. można rozłożyć na kilka przedpłat, ważne by przed upływem terminu ich zapłaty całość zobowiązań finansowych działki była uregulowana.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 08.03.2017 r.

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

zarząd ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na wymianę ogrodzenia zewnętrznego z siatki na prefabrykowany z elementów betonowych o wysokości 2 m  i długości ca 750 m. Przedmiotem zamówienia jest wymiana ogrodzenia  zewnętrznego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego  „CAMPING” w Poznaniu przy ul. Złotowskiej 102, zgodnie z zakresem prac:  1)rozbiórka  zniszczonego parkanu z siatki drucianej o wysokości  l,8 m i długości ca 750 m. 2)wycinka i wywiezienie krzewów z miejsca usytuowania parkanu prefabrykowanego.  3)dostarczenie i montaż ogrodzenia z prefabrykatów betonowych typowych o wysokości 2m  i długości 750m.

plik do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Z A W I A D O M I E N I E

Zarządu ROD „CAMPING” w Poznaniu

o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na

wymianę ogrodzenia zewnętrznego z siatki na prefabrykowany z elementów betonowych

o wysokości 2 m  i długości ca 800 m.

uprzejmie informujemy, że z powodu braku trzech ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu przetarg ogłoszony 5 stycznia 2017 roku na: „wymianę ogrodzenia zewnętrznego z siatki na prefabrykowany z elementów betonowych o wysokości 2 m  i długości ca 800 m” zostaje unieważniony.

Podstawy prawne:

1)Uchwała Nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 01.10.2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców

2) pkt. 13 ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 5 stycznia 2017 roku.

Poznań, 08.03.2017r.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 01.02.2017 r.

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że w styczniu zostały dokonane odczyty liczników działek użytkowanych cały rok oraz wystawione rachunki za zużycie energii elektrycznej z terminem płatności do 25.02.2017 roku.

Odczyty są opublikowane na stronie internetowej ROD w zakładce „Energia elektryczna”.

Rachunki za prąd są do odbioru w biurze, w soboty 11 i 25 lutego 2017r. w godz. 10:00 – 13:00. W tych dniach można też zapłacić opłaty w kasie ogrodu.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 14.01.2017 r.

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

przeprowadzona analiza wysokości opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów związanych z wystawianiem rachunków dla poszczególnych działek wykazała, że suma opłat za zużycie energii elektrycznej z 3 odczytów przeprowadzonych w 2016r. wyniosła:

poniżej 10 zł dla 43% działek,

od 10 do 100 zł dla 38% działek,

powyżej 100 zł dla 19% działek.

Koszt tych 3 odczytów z wystawieniem i wysłaniem rachunków za prąd wyniósł ok. 11.000 zł. W celu zmniejszenia kosztów zarząd postanowił ograniczyć ilość odczytów do 2, które będą przeprowadzone w maju i wrześniu  2017r.

Jednocześnie przypominamy wszystkim działkowcom, że opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej oraz opłaty ogrodowe za 2017r. można rozłożyć na kilka przedpłat, ważne by przed upływem terminu ich zapłaty całość zobowiązań finansowych działki była uregulowana.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 14.01.2017 r.

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że zmiany w zakresie rozliczania umów cywilnoprawnych polegające na  wprowadzeniu od 1 stycznia 2017 r. minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł brutto za godzinę, spowodowały znaczny wzrost głównego składnika opłaty abonamentowej za miejsce postojowe strzeżone, jakim jest wynagrodzenie. Z kalkulacji wynika, że przewidywany koszt działania parkingu w 2017r.  całodobowo, w okresie 3 miesięcy wynosi 43.300 zł (w tym wynagrodzenie 4 pracowników obsługi wynosi 37.500 zł).

Z drugiej strony, corocznie odnotowujemy spadek zainteresowania działkowców parkowaniem na miejscach postojowych strzeżonych. W 2015r. na 223 miejsca postojowe, miejsc zajętych było 173 a wolnych 50. W 2016r. na 190 miejsc postojowych, miejsc zajętych było 148 a wolnych 42. Oznacza to, że ok. 150 działkowców wyraża chęć korzystania z miejsca postojowego strzeżonego za opłatą. Ale żeby pokryć koszty opłata abonamentowa w 2017r. wynosiłaby 300 zł.  Zarząd nie widzi realnych możliwości sfinansowania kosztów  wpływami z opłat abonamentowych, co nie spełnia podstawowego warunku prowadzenia placu miejsc postojowych strzeżonych jakim jest samofinansowanie. W tej sytuacji zarząd podjął decyzję, że na walnym zebraniu w 2017r. zgłosi uchwałę w sprawie likwidacji miejsc postojowych strzeżonych w ROD „Camping”.

____________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że na naszym ogrodzie ostatnio pojawiają się dziki i lisy. Prosimy wszystkich działkowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o zamykanie wszystkich furtek wejściowych na ogród. Wszystkie niepokojące sytuacje związane z obecnością dzikich zwierząt na ogrodzie prosimy zgłaszać do Straży Miejskiej tel: 986 lub 61 878 5587

__________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

zarząd prosi wszystkich działkowców o zamykanie furtek wejściowych na klucz. Jeżeli nie chcemy, by nasze działki były okradane i dewastowane, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, to sami musimy coś w tym kierunku zrobić. Zamykanie na klucz wszystkich furtek na ogrodzie to najprostszy sposób na utrudnienie dostępu do naszych działek (klucze w cenie 5 zł są do nabycia w kasie ogrodu lub u Gospodarza).

__________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Zarząd przypomina wszystkim działkowcom, a w szczególności tym, którzy zamierzają dokonać przeniesienia swojego prawa na nowego użytkownika, że zgodnie z Ustawą o rod art. 41 zarząd ROD może odmówić zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki w następujących przypadkach:

Art. 41 ust. 4) odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki może nastąpić z ważnych powodów i jest sporządzana w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem nieważności,

Art..41 ust. 5) Stowarzyszenie ogrodowe może również odmówić zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, jeżeli jednocześnie wskaże osobę, na rzecz której może nastąpić takie przeniesienie; osoba ta składa pisemne oświadczenie o gotowości zapłaty na rzecz działkowca wynagrodzenia w wysokości wskazanej we wniosku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 2 tygodni od dnia wskazania. Bezskuteczny upływ terminu jest równoznaczny z uwzględnieniem wniosku działkowca.

W przypadku odmowy przez zarząd ROD strony umowy mogą odwołać się do sądu zgodnie z art. 41 ust. 7) każda ze stron umowy, może wytoczyć powództwo o ustalenie, że odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki jest bezpodstawna. Orzeczenie sądu o bezpodstawności odmowy zastępuje oświadczenie stowarzyszenia ogrodowego w przedmiocie zatwierdzenia.

Wniosek: odmowa zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki przez zarząd ROD  i brak wytoczenia powództwa do sądu stron umowy oznacza, że prawo do działki nadal posiada dotychczasowy działkowiec, który jest zobowiązany do zapłacenia opłat ogrodowych oraz kosztów zużytej energii elektrycznej na działce.

__________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping

Zasady wjazdu na teren ogrodu od 1 listopada 2016 r. są następujące:

1bramy wjazdowe będą otwarte w każdy czwartek w godzinach od 10:00 do 18:00 (z wyjątkiem dni świątecznych, w takim przypadku bramy będą otwarte w środę) – wjazd bezpłatny.

2. w pozostałe dni tygodnia (z wyjątkiem soboty, niedzieli i świąt) na teren ogrodu będzie można wjechać w godzinach od 10:00 do 18:00 tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z dyżurującym pracownikiem (tel: 790 537 567) oraz opłaceniu opłaty partycypacyjnej w kosztach utrzymania drogi dojazdowej oraz alejek ogrodu w wysokości 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę przebywania samochodu na terenie ogrodu (dowód wpłaty należy umieścić w widocznym miejscu w samochodzie).

3. działkowcy posiadający stałe pozwolenie wjazdu, mogą wjechać na teren ogrodu codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z dyżurującym pracownikiem (tel: 790 537 567) – wjazd bezpłatny (kartę należy umieścić w widocznym miejscu w samochodzie).

____________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Prosimy działkowców, aby każdorazowo przed przystąpieniem do prowadzenia prac ziemnych w granicach użytkowanej działki zgłaszali ten fakt zarządowi ogrodu w celu konsultacji, czy planowane prace ziemne nie uszkodzą sieci elektrycznej lub wodnej ogrodu.  Jednocześnie informujemy, że koszty usuwania awarii powstałych w wyniku samowolnie prowadzonych prac będą obciążały działkowca.

___________________________________________________________________________________________
Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

w sprawie: zgłaszania zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

Przypominamy, że na działkowcach spoczywa obowiązek aktualizacji swoich danych osobowych oraz adresu do korespondencji i to oni ponoszą ewentualną odpowiedzialność za ujemne skutki wynikające z niedokonania takiej aktualizacji. Obowiązek, o którym mowa powyżej, został uregulowany w § 15 pkt 7 Statutu PZD – w odniesieniu do członków PZD oraz w § 81 Regulaminu ROD, który dotyczy już każdego działkowca.

Dlatego też użytkownicy działek powinni pamiętać, że zgodnie z § 81 ust. 3 w razie niezgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

____________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Zarząd informuje, że liczniki elektryczne na działkach wymieniane są według następujących zasad:

1. działkowiec kupuje licznik elektryczny na własny koszt (cena ok. 30 zł). Przed zakupem licznika należy uzgodnić parametry techniczne z elektrykiem ogrodu, panem Wojciechem Stachowiakiem

2. demontaż starego  i montaż nowego licznika wykonuje elektryk ogrodu nieodpłatnie.

_____________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że dopuszcza się możliwość składowania odpadów roślinnych (trawa, gałęzie, zdrewniałe części roślin itp.) nie podlegających kompostowaniu w wyznaczonych miejscach obok kontenerów na śmieci.

ODPADY ZIELONE NALEŻY SKŁADOWAĆ BEZ OPAKOWAŃ tzn. WORKÓW, FOLII itp.

Przypominamy, że zgodnie z § 68 pkt.2 Regulaminu ROD zabrania się  wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci nie pochodzących z działki odpadów komunalnych oraz części roślin. Zgodnie z § 42 Regulaminu ROD materiał roślinny należy kompostować, a uzyskiwany kompost należy zużywać na własnej działce.

______________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu

Zarząd ROD “Camping” prosi, by działkowcy zawierający umowy na opróżnianie nieczystości płynnych – szamb, wybierali te firmy, które używają samochodów o maksymalnym ciężarze 3,5 ton . Jednocześnie przypominamy, że samochody te nie mogą wjeżdżać na teren ogrodu w czwartki, soboty, niedziele i dni świąteczne.

____________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe, problemowe i niebezpieczne każdy działkowiec winien wywozić we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na tzw: GRATOWISKA.

Poniżej podajemy adresy PSZOK:

1. Poznań ul. 28 Czerwca 1956 nr 284, Tel: 61 833 2212

2. Poznań ul. Wrzesińska 12, Tel: 61 611 0811

w/w punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00 oraz w soboty w godz. 8:00 – 16:00.

3. Suchy Las ul. Meteorytowa 1, Tel: 61 811 9667

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00 oraz w soboty w godz. 7:00 – 14:00.

________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Przypominamy, że zgodnie z § 10 i  § 36 pkt.2 Regulaminu ROD nasadzenia znajdujące się na działce stanowią własność działkowca i każdy działkowiec jest zobowiązany do uporządkowania terenu działki oraz usunięcia podłamanych gałęzi i drzew we własnym zakresie.

W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody informujemy, że wprowadzono zmiany w określaniu obwodów drzew, których wycinka nie wymaga zezwolenia. Od 1 stycznia 2017 r. działkowiec może bez zezwolenia dokonać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

 • 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zmieniły się też zasady usuwania krzewów. Działkowiec może teraz bez zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m². A zatem nie ma już znaczenia wiek krzewu, lecz powierzchnia, jaką krzewy zajmują.

Niezmienne pozostają zasady wycinki drzew i krzewów owocowych; działkowcy nadal mogą je usuwać z działki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia organu administracji.