Komunikat z dnia 16.02.2017 r.

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Z powodu roztopów i zapowiadanego ocieplenia wjazd samochodów na teren ogrodu zostaje wstrzymany do odwołania

____________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 01.02.2017 r.

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że w styczniu zostały dokonane odczyty liczników działek użytkowanych cały rok oraz wystawione rachunki za zużycie energii elektrycznej z terminem płatności do 25.02.2017 roku.

Odczyty są opublikowane na stronie internetowej ROD w zakładce „Energia elektryczna”.

Rachunki za prąd są do odbioru w biurze, w soboty 11 i 25 lutego 2017r. w godz. 10:00 – 13:00. W tych dniach można też zapłacić opłaty w kasie ogrodu.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 14.01.2017 r.

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

przeprowadzona analiza wysokości opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów związanych z wystawianiem rachunków dla poszczególnych działek wykazała, że suma opłat za zużycie energii elektrycznej z 3 odczytów przeprowadzonych w 2016r. wyniosła:

poniżej 10 zł dla 43% działek,

od 10 do 100 zł dla 38% działek,

powyżej 100 zł dla 19% działek.

Koszt tych 3 odczytów z wystawieniem i wysłaniem rachunków za prąd wyniósł ok. 11.000 zł. W celu zmniejszenia kosztów zarząd postanowił ograniczyć ilość odczytów do 2, które będą przeprowadzone w maju i wrześniu  2017r.

Jednocześnie przypominamy wszystkim działkowcom, że opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej oraz opłaty ogrodowe za 2017r. można rozłożyć na kilka przedpłat, ważne by przed upływem terminu ich zapłaty całość zobowiązań finansowych działki była uregulowana.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 14.01.2017 r.

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że zmiany w zakresie rozliczania umów cywilnoprawnych polegające na  wprowadzeniu od 1 stycznia 2017 r. minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł brutto za godzinę, spowodowały znaczny wzrost głównego składnika opłaty abonamentowej za miejsce postojowe strzeżone, jakim jest wynagrodzenie. Z kalkulacji wynika, że przewidywany koszt działania parkingu w 2017r.  całodobowo, w okresie 3 miesięcy wynosi 46.400 zł (w tym wynagrodzenie 4 pracowników obsługi wynosi 40.600 zł).

Z drugiej strony, corocznie odnotowujemy spadek zainteresowania działkowców parkowaniem na miejscach postojowych strzeżonych. W 2015r. na 223 miejsca postojowe, miejsc zajętych było 173 a wolnych 50. W 2016r. na 190 miejsc postojowych, miejsc zajętych było 148 a wolnych 42. Oznacza to, że ok. 150 działkowców wyraża chęć korzystania z miejsca postojowego strzeżonego za opłatą. Ale żeby pokryć koszty opłata abonamentowa w 2017r. wynosiłaby 310 zł.  Zarząd nie widzi realnych możliwości sfinansowania kosztów  wpływami z opłat abonamentowych, co nie spełnia podstawowego warunku prowadzenia placu miejsc postojowych strzeżonych jakim jest samofinansowanie. W tej sytuacji zarząd podjął decyzję, że na walnym zebraniu w 2017r. zgłosi uchwałę w sprawie likwidacji miejsc postojowych strzeżonych w ROD „Camping”.

____________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 05.01.2017 r.

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Ogłaszamy pisemny przetarg nieograniczony na wymianę ogrodzenia  zewnętrznego w ROD   „CAMPING” w Poznaniu wzdłuż ul. Złotowskiej.  Zakres prac obejmuje:

1) rozebranie  zniszczonego parkanu z siatki drucianej o wysokości  l,8 m i długości 800 mb,

2) wycinkę krzewów w miejscu usytuowania parkanu prefabrykowanego, z wywiezieniem wyciętych krzewów,

3) dostarczenie i montaż ogrodzenia z prefabrykatów betonowych typowych o wysokości 2 m  i długości 800 mb.

W załączeniu plik do pobrania:   Szczegóły oferty

Oferty należy składać w dniu 25.02.2017r. w godz. 10:00- 13:00 w siedzibie Organizatora przetargu, tj. w Biurze ROD „CAMPING” w Poznaniu ul. Złotowska 102

___________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że na naszym ogrodzie ostatnio pojawiają się dziki i lisy. Prosimy wszystkich działkowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o zamykanie wszystkich furtek wejściowych na ogród. Wszystkie niepokojące sytuacje związane z obecnością dzikich zwierząt na ogrodzie prosimy zgłaszać do Straży Miejskiej tel: 986 lub 61 878 5587

__________________________________________________________________________________________

APEL  OKRĘGOWEGO  ZARZĄDU  PZD do Działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych okręgu w sprawie przeciwdziałania próbom rozbijania jedności naszej organizacji w obliczu ataku medialnego kliknij tu —> Apel

___________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Szanowni Państwo,

pomimo komunikatu zamieszczonego poniżej, w sobotę 17.12.br. odbyła się pikieta z udziałem telewizji skierowana przeciw obecnemu zarządowi ROD “Camping”. Poniżej zamieszczamy link do strony z reportażem tvp3. Zachęcamy Państwa do obejrzenia i ocenienia argumentów i postulatów zgłaszanych przez pikietujących:   www.poznan.tvp.pl/28263467/bunt-dzialkowcow

Prosimy też państwa o podzielenie się swoimi opiniami i wysyłanie komentarzy na adres: rodcamping@gmail.com

__________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT

Zarządu ROD Camping

Szanowni Państwo,

z przykrością stwierdzamy, że  nieprzychylne obecnemu zarządowi osoby ponownie próbują siać zamęt i strach, szczególnie wśród działkowców zamieszkujących na działkach.                                                                                                                    Dlatego informujemy że:

1) zarząd nie planuje zaproponować walnemu zebraniu uchwały w sprawie wyłączenia prądu w ogrodzie na okres zimowy.

2) zarząd nie zamierza pozbawiać działkowców prądu (z wyjątkiem działek zadłużonych). Powody zamieszkiwania i sytuacje życiowe działkowców są różne i dlatego każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

3) zarząd nie zamierza odbierać działek tym , którzy nie mają gdzie mieszkać. Zgodnie z ustawą zamieszkiwanie na działkach jest nielegalne i każdy zarząd ogrodu ma obowiązek zapobiegać temu zjawisku. Ale pozbawienie jedynego miejsca zamieszkania nie zależy od uchwały zarządu tylko ostatecznie należy do sądu i miasta.  Zarząd, w miarę  możliwości, będzie raczej wspierał osoby starające się o mieszkanie.

4) odebranie członkostwa w PZD  nie jest równoznaczne z odebraniem działki. Zameldowanie przez członka PZD na działce jest rażącym naruszeniem prawa obowiązującego w PZD – art.12 ustawy o ROD z 13.12.2013r. oraz § 27 statutu PZD, a zatem jest podstawą pozbawienia członkostwa. Ustawa o ROD i statut PZD zobowiązuje zarząd do podjęcia takiej uchwały, bo w ten sposób działa na rzecz  ochrony praw i interesów pozostałych członków PZD posiadających działki w ogrodzie.

__________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że w okresie zimowym biuro i kasa ROD będą czynne w godz. 10:00 – 13:00  w następujące soboty:

14 i 28 stycznia 2017 r.

11 i 25 lutego 2017 r.

11 i 25 marca 2017 r.

_____________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

zarząd prosi wszystkich działkowców o zamykanie furtek wejściowych na klucz. Jeżeli nie chcemy, by nasze działki były okradane i dewastowane, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, to sami musimy coś w tym kierunku zrobić. Zamykanie na klucz wszystkich furtek na ogrodzie to najprostszy sposób na utrudnienie dostępu do naszych działek (klucze w cenie 5 zł są do nabycia w kasie ogrodu lub u Gospodarza).

__________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Zarząd przypomina wszystkim działkowcom, a w szczególności tym, którzy zamierzają dokonać przeniesienia swojego prawa na nowego użytkownika, że zgodnie z Ustawą o rod art. 41 zarząd ROD może odmówić zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki w następujących przypadkach:

Art. 41 ust. 4) odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki może nastąpić z ważnych powodów i jest sporządzana w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem nieważności,

Art..41 ust. 5) Stowarzyszenie ogrodowe może również odmówić zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, jeżeli jednocześnie wskaże osobę, na rzecz której może nastąpić takie przeniesienie; osoba ta składa pisemne oświadczenie o gotowości zapłaty na rzecz działkowca wynagrodzenia w wysokości wskazanej we wniosku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 2 tygodni od dnia wskazania. Bezskuteczny upływ terminu jest równoznaczny z uwzględnieniem wniosku działkowca.

W przypadku odmowy przez zarząd ROD strony umowy mogą odwołać się do sądu zgodnie z art. 41 ust. 7) każda ze stron umowy, może wytoczyć powództwo o ustalenie, że odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki jest bezpodstawna. Orzeczenie sądu o bezpodstawności odmowy zastępuje oświadczenie stowarzyszenia ogrodowego w przedmiocie zatwierdzenia.

Wniosek: odmowa zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki przez zarząd ROD  i brak wytoczenia powództwa do sądu stron umowy oznacza, że prawo do działki nadal posiada dotychczasowy działkowiec, który jest zobowiązany do zapłacenia opłat ogrodowych oraz kosztów zużytej energii elektrycznej na działce.

__________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping

Zasady wjazdu na teren ogrodu od 1 listopada 2016 r. są następujące:

1bramy wjazdowe będą otwarte w każdy czwartek w godzinach od 10:00 do 18:00 (z wyjątkiem dni świątecznych, w takim przypadku bramy będą otwarte w środę) – wjazd bezpłatny.

2. w pozostałe dni tygodnia (z wyjątkiem soboty, niedzieli i świąt) na teren ogrodu będzie można wjechać w godzinach od 10:00 do 18:00 tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z dyżurującym pracownikiem (tel: 790 537 567) oraz opłaceniu opłaty partycypacyjnej w kosztach utrzymania drogi dojazdowej oraz alejek ogrodu w wysokości 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę przebywania samochodu na terenie ogrodu (dowód wpłaty należy umieścić w widocznym miejscu w samochodzie).

3. działkowcy posiadający stałe pozwolenie wjazdu, mogą wjechać na teren ogrodu codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z dyżurującym pracownikiem (tel: 790 537 567) – wjazd bezpłatny (kartę należy umieścić w widocznym miejscu w samochodzie).

____________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Z powodu awarii wyłączenie wody ogrodowej i miejskiej nastąpi już w dniu 21.10.2016r. a nie 29.10.2016r. jak informowaliśmy wcześniej. Przypominamy jednocześnie, że po zamknięciu dopływu wody ogrodowej do działek, działkowcy powinni odkręcić zawory i krany używane na poszczególnych działkach.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Prosimy działkowców, aby każdorazowo przed przystąpieniem do prowadzenia prac ziemnych w granicach użytkowanej działki zgłaszali ten fakt zarządowi ogrodu w celu konsultacji, czy planowane prace ziemne nie uszkodzą sieci elektrycznej lub wodnej ogrodu.  Jednocześnie informujemy, że koszty usuwania awarii powstałych w wyniku samowolnie prowadzonych prac będą obciążały działkowca.

___________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping

Przypominamy działkowcom, że Regulamin ROD reguluje kwestie związane z ruchem i postojem pojazdów na terenie ogrodu.

Zgodnie z § 68 działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się: pkt. 6) wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD. Zakaz ten dotyczy również motocykli i kładów, pkt. 7) parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD, pkt.8) mycia i naprawiania na terenie ROD – także na miejscach postojowych – wszelkich pojazdów mechanicznych.

W związku z powyższym zarząd prosi o usunięcie wszystkich nieużywanych pojazdów mechanicznych oraz przyczep do dnia 10.10.2016 roku. Po tym terminie zarząd podejmie działania w celu usunięcia wraków, uszkodzonych i nieużywanych samochodów oraz przyczep na koszt ich właścicieli.

___________________________________________________________________________________________________

Komunikat

UCHWAŁA NR 158 /2016

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu

z dnia  31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka zarządu

Zarząd ROD „Camping” w Poznaniu zatwierdza wygaśnięcie mandatu członka zarządu, pana Eugeniusza Osiewicza,  w związku z pisemną rezygnacją złożoną w dniu 27.08.2016r. Zarząd uznał jednak, że działania pana Eugeniusza Osiewicza jako prezesa w zarządzie ROD „Camping”, jak również po zwolnieniu z funkcji prezesa, są działaniami na szkodę PZD i ROD „Camping” wobec czego, działając na podstawie § 42.6 statutu PZD, stwierdza zakaz sprawowania mandatu i pełnienia funkcji w organach PZD do końca następnej kadencji.

Uzasadnienie:

1.Na posiedzeniu zarządu w dniu 4 sierpnia 2016 roku, zgodnie z § 70 Statutu PZD,  zarząd podjął uchwałę nr 123/2016 w sprawie zmiany prezesa ROD „Camping”. Pan Osiewicz nie zaakceptował tej zmiany, nie okazał woli współpracy w obecnym składzie osobowym zarządu, pomimo że w dniu 4 sierpnia 2016r. dano mu taką możliwość nie odwołując go ze składu zarządu ROD „Camping”. Co więcej, udzielił wypowiedzi w prasie,  przedstawiając zarząd w negatywnym świetle oraz nieprawdziwe powody odwołania go z funkcji prezesa.

Cytaty z artykułu Gazety Wyborczej:

cytat 1 – „założył monitoring, wyremontował hydrofornię, świetlicę, wyrównał kilka dróg, a w planach miał budowę placu zabaw dla dzieci”.

Z tego cytatu wynika, że Pan Osiewicz przypisał sobie wszystkie zasługi pomijając pracę pozostałych członków zarządu.

cytat 2 – „rok temu na Campingu pojawiła się jednak kontrola z krajowej centrali PZD. Kontrolerzy zwrócili uwagę na wysokie zarobki 9 członków zarządu. Co miesiąc każdy z nich dostaje 1,1 tys. zł. Zimą ich jedyną pracą jest jedno 3-4-godzinne zebranie w miesiącu…mówi Osiewicz, który twierdzi, że pensje członków chciał obniżyć o połowę. – Ale gdy tylko to zapowiedziałem, inni członkowie zarządu pozbawili mnie funkcji prezesa – dodaje”.

Nieprawdą jest, że każdy członek zarządu dostaje 1.100 zł, bo chociażby wynagrodzenie pana Osiewicza wynosiło 1.300 zł. Jego żona, jako opiekun świetlicy 450 zł i tu było najwięcej zastrzeżeń komisji rewizyjnych. Nieprawdą jest również i to, że pan Osiewicz zapowiedział obniżenie wynagrodzeń wszystkim członkom zarządu, nigdy na zarządzie nie wystąpił z takim wnioskiem.

cytat 3 – „Najgorsze, że nigdzie nie wywieszono uzasadnienia mojego usunięcia. Działkowcy mogą myśleć, że brałem łapówki albo spartaczyłem remonty. Niech wiedzą, że wyrzucono mnie za 5 kilo cukru – żali się Osiewicz”.

Zarząd niniejszym spełnia życzenie pana Osiewicza.

2. Zgodnie ze statutem PZD prezes nie może samodzielnie podejmować decyzji, wyręczając w tym zakresie zarząd ROD. Na posiedzeniach zarządu bezskutecznie zwracano uwagę panu Osiewiczowi, że nie może jednoosobowo  podejmować decyzji dotyczących wydawania ogrodowych pieniędzy i nie może przekraczać ustaleń zawartych w uchwałach podjętych przez walne zebranie lub zarząd.

Przykłady:

- przekroczenie budżetu przeznaczonego na założenie monitoringu w 2015 roku. Na posiedzeniu zarządu w dniu 08.07.2015r. zarząd podjął uchwałę nr 111/2015 w sprawie zakupu i zainstalowania monitoringu przy bramie wjazdowej, świetlicy i biurze do kwoty 12.000 zł. Koszty zostały przekroczone, ponieważ  wykonanie tej inwestycji kosztowało ostatecznie 16.387,40 zł a pan Eugeniusz Osiewicz nie wyjaśnił zarządowi powodów przekroczenia. Ponadto nie zadbał o to, by zapewnić bieżącą obsługę i archiwizację nagrań.

-  przekroczenie limitu 500 zł, który zgodnie z uchwałą zarządu nr 55/2015 z dnia 01.05.2015r., pozwala prezesowi na samodzielne podejmowanie decyzji w sprawie wydatkowania pieniędzy ROD bez uchwały zarządu.  Faktura nr 4/16 z dnia 27.07.2016r. wystawiona przez PHU Monika Kołtuniak-Nowak wynosi 839,50 zł i dotyczy zakupu artykułów spożywczych na potrzeby biura. Oprócz przekroczenia kosztów, zastrzeżenia dotyczą również zakupionych towarów np. 60 butelek 1,5L wody Cisowianka, której w biurze nigdy nie było, czy 5 kg cukru, którego zużycie przez pracowników biura w takiej ilości jest niemożliwe.

-  na posiedzeniu zarządu w dniu 04.08.2016r. pan Eugeniusz Osiewicz  poinformował zarząd, że na jego polecenie firma RAFMIX wykonała usługę wyrównania drogi, co będzie kosztowało ogród ok. 4.600 zł. W rozmowie telefonicznej przeprowadzonej w dniu 16.08.2016r. ok. godz. 15:00  p.Rafał Łakomy potwierdził wykonanie w/w usługi.

- jednoosobowe podjęcie decyzji w sprawie obniżenia opłaty za użyczenie świetlicy dla celów  prywatnych. W dniu 2 lipca 2016r. użytkownik działki nr … dokonał wpłaty 200 zł w kasie ogrodu podczas gdy, zgodnie z uchwałą zarządu nr 22/2016 z dnia 12.03.2016r. opłata za użyczenie świetlicy wynosi 300 zł. Pan M.K. oświadczył, że został przez prezesa osobiście zwolniony z pełnej opłaty.

3. Próbował wymuszać decyzje związane z wydatkowaniem pieniędzy ogrodu, które zdaniem części członków zarządu były nieuzasadnione potrzebami ogrodu. W przypadku nie uzyskania akceptacji zarządu dla swoich pomysłów okazywał swoje niezadowolenie, był nieuprzejmy i niegrzeczny.

Przykłady:

-  na posiedzeniu zarządu w dniu 09.06.2016r. pan Eugeniusz Osiewicz zaproponował zarządowi podjęcie  uchwały w sprawie zainstalowania detektora ruchu przed bramą wjazdową na teren ogrodu, przewidywany koszt do kwoty  1.400 zł. Zważywszy na fakt, że urządzenie byłoby w użyciu tylko 3 miesiące w roku  a pracownicy zatrudnieni na placu miejsc postojowych strzeżonych całodobowo otwierają bramę wjazdową, nie można tego pomysłu uzasadnić w żaden racjonalny sposób, Ostatecznie uchwała nr 75/2016 nie została podjęta (za – 2 głosy, przeciw – 4 głosy, wstrzymało się – 2 głosy).

- na posiedzeniu zarządu w dniu 07.07.2016r. pan Eugeniusz Osiewicz próbował przeforsować wymianę całego dachu w ramach uchwały wlanego zebrania nr 10/2016 w sprawie remontu budynku administracyjnego (plan przedstawiony pod głosowanie walnemu zebraniu, nie uwzględniał remontu dachu).  Ostatecznie zarząd nie podjął żadnej uchwały i po dyskusji pozostawił temat do dokładniejszego przygotowania przez osoby odpowiedzialne merytorycznie za inwestycje w ogrodzie.

4. Wprowadzał złą atmosferę, niegrzecznie się odnosił do tych członków zarządu i pracowników biura, którzy nie zgadzali się z jego pomysłami i działaniami oraz ośmielali się krytykować jego decyzje. Wprowadzał atmosferę nieufności, konfliktował członków zarządu i pracowników biura.

5. Jako kierownik biura, był zatrudniony na ½ etatu na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1.313 zł brutto miesięcznie. Zarząd na posiedzeniu w dniu 13 sierpnia 2016 roku  zaproponował panu Eugeniuszowi Osiewiczowi rozwiązanie umowy o pracę, ponieważ zgodnie z dotychczasową praktyką w ROD „Camping” zamierza powierzyć kierowanie biurem nowemu prezesowi.  Pan Eugeniusz Osiewicz odmówił. W tej sytuacji w dniu 20 sierpnia 2016r. zostało mu wręczone  wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem na dzień 30 września br., co w praktyce oznacza konieczność wypłacenia wynagrodzenia za wrzesień pomimo, że pan Osiewicz faktycznie nie pracuje już od 5 sierpnia br.

Wobec powyższego zarząd ROD postanowił  jak na wstępie.

Pouczenie :

Zgodnie z § 42.4. odwołanemu członkowi organu PZD przysługuje prawo odwołania się od  niniejszej uchwały do organu wyższego stopnia w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Wyniki głosowania:

Za przyjęciem uchwały:    - 6 – członków zarządu

Przeciwnych:                      – 0 – członków zarządu

Wstrzymało się:                 – 2 –  członków zarządu

____________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

w sprawie: zgłaszania zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

Przypominamy, że na działkowcach spoczywa obowiązek aktualizacji swoich danych osobowych oraz adresu do korespondencji i to oni ponoszą ewentualną odpowiedzialność za ujemne skutki wynikające z niedokonania takiej aktualizacji. Obowiązek, o którym mowa powyżej, został uregulowany w § 15 pkt 7 Statutu PZD – w odniesieniu do członków PZD oraz w § 81 Regulaminu ROD, który dotyczy już każdego działkowca.

Dlatego też użytkownicy działek powinni pamiętać, że zgodnie z § 81 ust. 3 w razie niezgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

____________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu

w sprawie WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO

Informujemy, że  2 kwietnia 2016r.,  w II terminie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ROD „Camping” w Poznaniu.

Walne zebranie  podjęło uchwały w sprawie:

1.  zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2015 rok,

2.  zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 roku,

3.  wybrania Pani Hanny Michalskiej na członka Zarządu ROD,

4.  wybrania Pani Hanny Tuchołki-Nowak na członka Komisji Rewizyjnej ROD,

5.  wysokości opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2016 roku,

6.  preliminarzy finansowych na 2016 rok,

7.  planu pracy na 2016 rok,

8.  realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. wyrównanie terenu na placu miejsc postojowych ogólnodostępnych,

9.  realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. postawienie parkanu pomiędzy placem miejsc postojowych ogólnodostępnych a placem miejsc postojowych strzeżonych,

10. realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. remont budynku administracyjnego,

11. realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. wymiana 10 szafek elektrycznych, w tym partycypacja finansowa działkowców w wysokości 17 zł od działki na rok 2016,

12. realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. wymiana parkanu wzdłuż ul. Złotowskiej na betonowy płot, w tym partycypacja finansowa działkowców w wysokości 46 zł od działki na rok 2016 i 30 zł od działki na rok 2017,

13. utworzenia Biura Zarządu ROD “Camping”.

Zgodnie z § 61 i 62 Statutu PZD, uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

______________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Zarząd informuje, że liczniki elektryczne na działkach wymieniane są według następujących zasad:

1. działkowiec kupuje licznik elektryczny na własny koszt (cena ok. 30 zł). Przed zakupem licznika należy uzgodnić parametry techniczne z elektrykiem ogrodu, panem Wojciechem Stachowiakiem

2. demontaż starego  i montaż nowego licznika wykonuje elektryk ogrodu nieodpłatnie.

_____________________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Informujemy, że dopuszcza się możliwość składowania odpadów roślinnych (trawa, gałęzie, zdrewniałe części roślin itp.) nie podlegających kompostowaniu w wyznaczonych miejscach obok kontenerów na śmieci.

ODPADY ZIELONE NALEŻY SKŁADOWAĆ BEZ OPAKOWAŃ tzn. WORKÓW, FOLII itp.

Przypominamy, że zgodnie z § 68 pkt.2 Regulaminu ROD zabrania się  wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci nie pochodzących z działki odpadów komunalnych oraz części roślin. Zgodnie z § 42 Regulaminu ROD materiał roślinny należy kompostować, a uzyskiwany kompost należy zużywać na własnej działce.

______________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu

Zarząd ROD “Camping” prosi, by działkowcy zawierający umowy na opróżnianie nieczystości płynnych – szamb, wybierali te firmy, które używają samochodów o maksymalnym ciężarze 3,5 ton . Jednocześnie przypominamy, że samochody te nie mogą wjeżdżać na teren ogrodu w czwartki, soboty, niedziele i dni świąteczne.

____________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe, problemowe i niebezpieczne każdy działkowiec winien wywozić we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na tzw: GRATOWISKA.

Poniżej podajemy adresy PSZOK:

1. Poznań ul. 28 Czerwca 1956 nr 284, Tel: 61 833 2212

2. Poznań ul. Wrzesińska 12, Tel: 61 611 0811

w/w punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00 oraz w soboty w godz. 8:00 – 16:00.

3. Suchy Las ul. Meteorytowa 1, Tel: 61 811 9667

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00 oraz w soboty w godz. 7:00 – 14:00.

________________________________________________________________________________________

Komunikat

Zarządu ROD Camping w Poznaniu

Przypominamy, że zgodnie z § 10 i  § 36 pkt.2 Regulaminu ROD nasadzenia znajdujące się na działce stanowią własność działkowca i każdy działkowiec jest zobowiązany do uporządkowania terenu działki oraz usunięcia podłamanych gałęzi i drzew we własnym zakresie.