Komunikat z dnia 02.07.2020r.
w związku z koniecznością dostosowania dyżurów zarządu ROD „Camping” do warunków ogłoszonego na obszarze RP stanu epidemii informujemy, że sprawy ROD nie będą załatwiane w bezpośrednim kontakcie działkowców z członkami zarządu do 31 lipca 2020 r.

Wszelkie sprawy dotyczące ROD należy załatwiać:
- drogą mailową – rodcamping@gmail.com
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej
- za pośrednictwem skrzynki korespondencyjnej zawieszonej na bramie wjazdowej na teren zabudowań zarządu (pomiędzy świetlicą a punktem poboru wody miejskiej)
- telefonicznie:
- w sprawach dotyczących kupna/sprzedaży działki ogrodowej – 502 481 150
- w sprawach dotyczących rozliczeń wpłat wnoszonych z tytułu opłat ogrodowych i opłat za prąd oraz zakupu kart (pilotów) na parking – 509 269 273
- w sprawach uzyskania terminowego zezwolenia na wjazd na teren ogrodu – 506 530 125
- w sprawach dotyczących awarii prądu i wody, porządku i bezpieczeństwa na ogrodzie – 511 076 814
- Elektryk ogrodu jest do dyspozycji działkowców po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty – 697 825 891 (prosimy dzwonić od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 20:00 z wyjątkiem świąt).

plan dyżurów zarządu i kasy ROD -  w godz. 10:00 – 14:00 w następujące soboty:
8 i 22 sierpnia 2020r.
12 i 26 września 2020r.
10 i 24 października 2020r.
14 i 28 listopada 2020r.
5 i 19 grudnia 2020r.

Komunikat z dnia 19.06.2020r.

informujemy, że od wtorku 23 czerwca 2020 roku od godz. 8:00 firma zewnętrzna rozpocznie wyłączanie prądu działkom, które zalegają z płatnościami (rachunek za prąd + zaliczka 450 zł na poczet opłat ogrodowych za 2020r.)

Komunikat z dnia 05.06.2020r.

od 1 września 2020 roku obowiązywać będzie  znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która między innymi wprowadza następujące zmiany:

1.ROD-y zostały zaklasyfikowane do nieruchomości niezamieszkanych,

2. zmienia się system naliczania opłat dla ROD – z opłaty ryczałtowej na opłatę  za pojemniki  przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych. Opłata będzie naliczana osobno za każdy pojemnik przeznaczony do odpadów zbieranych w sposób selektywny: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz bioodpady, a także dla odpadów zmieszanych,

3. ROD-y na własny koszt muszą wyposażyć się w pięć rodzajów pojemników: odpady zmieszane, papier, metale  i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady,

4. przy uwzględnieniu częstotliwości wywozu minimum co dwa tygodnie ROD musi posiadać tyle pojemników, aby nie dopuścić do ich przepełnienia,

5. w ramach pobranych opłat ZM GOAP nie zapewnia odbioru odpadów wystawkowych  z terenu ROD,

6. od 1 września 2020 roku brak jest możliwości niesegregowania odpadów komunalnych, a uprawnieni pracownicy kontroli ZM GOAP będą kontrolować ten obowiązek. W przypadku stwierdzenia niesegregacji GOAP jest uprawniony do naliczenia kary w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej.

Szczegóły –> plik do pobrania

Co te zmiany oznaczają dla ROD „Camping” ?

1.wzrost opłaty za wywóz śmieci. Szacujemy, że w nowym systemie opłaty za pojemniki, opłata śmieciowa wzrośnie do 220 zł od działki,

2. do tego należy doliczyć kary, w wysokości nieprzewidywalnej, które na pewno będą biorąc pod uwagę dotychczasowe nieprawidłowości w gromadzeniu śmieci. W przypadku nie ustalenia sprawców nieprzestrzegania zasad segregacji śmieci, kary będą obciążać wszystkich Działkowców,  

3.dodatkowe koszty zakupu kontenerów na śmieci. Szacujemy, że docelowo będziemy musieli zakupić 24 kontenery, co będzie kosztowało ok. 52 000 zł,

4.koszty związane z myciem i dezynfekcją kontenerów to dodatkowo ok. 2 000 zł.

Co możemy zrobić, żeby te koszty zmniejszyć?

1.Bezwzględnie przestrzegać Regulaminu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w ROD „Camping” –> w zakładce „Uchwały”.

2.Czynnie włączyć się w dbanie o porządek w ogrodzie, musimy sami przestrzegać zasad składowania śmieci, musimy zwracać uwagę innym.

3. Należy zgłaszać zauważone osoby, które wykorzystują nasze składowiska na parkingach do opróżniania przydomowych koszy czy wyrzucania odpadów z terenów budowy. Takie nadużycia należy zgłaszać zarządowi ROD oraz Policji.

4.Nie sposób pominąć  problemu śmieci wielkogabarytowych, problemowych i niebezpiecznych wyrzucanych na parkingach, które każdy Działkowiec winien wywozić we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

5. Zgodnie z § 42 Regulaminu ROD, Działkowiec zobowiązany jest do wyposażenia działki w kompostownik i ma obowiązek kompostowania  pochodzących z działki części roślin.

6. Części roślin nie nadające się do kompostowania należy pociąć na małe kawałki lub rozdrobnić tak, by jak najwięcej weszło do  kontenera na bioodpady, przy czym „do” nie oznacza „obok” czy „w pobliżu” i oczywiście nie wrzucamy ich w workach foliowych. Składowanie odpadów zielonych i trawy bezpośrednio na gruncie ziemnym jest ZABRONIONE.

Zarząd apeluje do wszystkich Działkowców by czynnie włączyli się w dbanie o porządek. Na tak dużym ogrodzie jak nasz nie dopilnują porządku pojedyncze osoby, musimy włączyć się wszyscy! Tylko w ten sposób możemy obniżyć nasze opłaty za wywóz śmieci.

Komunikat z dnia 30.05.2020r.

W związku ze skargami działkowców na dziki, które wyrządzają duże szkody na działkach  ponieważ ryją na każdym kawałku gruntu, na którym jest cokolwiek posadzone informujemy, że wysłaliśmy list z nagraniem grasującego na działce dzika do Wydziału Ochrony Środowiska,  Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa oraz do Straży Miejskiej Miasta Poznania z prośbą o podjęcie działań, które spowodują przepłoszenie dzików z terenu okolic ROD „Camping” (ewentualnie przekazanie informacji do  odpowiednich kół łowieckich). Ponadto, zostało sprawdzone i naprawione ogrodzenie terenu ROD „Camping”.

Wygląda na to, że albo dziki upodobały sobie teren ROD „Camping” jako łatwe żerowisko, albo wzrosła ich populacja i dlatego  poszerzyły teren żerowania. Jeżeli powodem pojawiania się dzików w naszym ogrodzie jest łatwy dostęp do pożywienia, to dziki prędzej czy później znajdą drogę, będą coraz bardziej się do takiej sytuacji przyzwyczajały, co więcej uczyły takich postaw swoje potomstwo!

Dlatego apelujemy do działkowców o zachowanie ostrożności oraz zamykanie bram i furtek wejściowych na ogród!!!

Komunikat z dnia 14.05.2020r.

W związku z koniecznością oszczędnego gospodarowania wodą, która wynika z limitu poboru wód podziemnych ustalonego dla ROD „Camping”, a także ogólnej złej sytuacji wodnej Polski wynikającej z występujących od wielu lat susz letnich,  bezśnieżnych zim i suchych jesieni, zarząd podjął uchwałę mającą na celu ograniczenie zużycia wody.
Informujemy, że w okresie od 1 czerwca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. woda ogrodowa będzie włączana codziennie w godzinach od 7:00 do 10:00 oraz od 17:00 do 20:00

Komunikat z dnia 25.04.2020r.

informujemy, że w kwietniu 2020r. zostały odczytane liczniki prądu wszystkich działek.
Rachunki za zużycie energii elektrycznej będą  wysłane pocztą na adres wskazany w dokumentacji działki. Nie zostaną wysłane pocztą rachunki:
1) osób, które wyraziły pisemną zgodę na opublikowanie odczytów na stronie internetowej ROD w zakładce „Energia elektryczna”
2) w kwocie poniżej 15 zł.
Uwaga!
Od kwoty wskazanej na rachunku należy odjąć zaliczki wpłacone na poczet zużycia prądu:
1) jeżeli zaliczka będzie mniejsza od kwoty na rachunku, to różnicę należy wpłacić na konto ROD „Camping” w terminie do 23.05.2020 roku
2) jeżeli zaliczka będzie większa od kwoty na rachunku, to różnica zostanie rozliczona w opłatach ogrodowych za 2020 rok chyba, ze działkowiec pisemnie zdecyduje o zwrocie nadpłaty wskazując numer konta do przelewu.

Od 8 czerwca 2020 roku będą odłączane od zasilania w energię elektryczną te działki, których płatności nie zostaną uregulowane do dnia 23.05.2020r. (zgodnie z umową na korzystanie z energii elektrycznej na działce, działkowiec zobowiązany jest do zapłacenia wystawionych rachunków za energię elektryczną i opłat ogrodowych w terminie oznaczonym jako dzień do zapłaty). Ponowne włączenie nastąpi po opłaceniu należności wraz z odsetkami oraz opłaceniu dodatkowych kosztów odłączenia prądu. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD działkowiec ma obowiązek umożliwić wstęp na działkę i do altany osobom upoważnionym przez zarząd ogrodu.

Komunikat z dnia 14.04.2020r.

Informujemy, że w sezonie letnim tj. od 1 maja do 30 września 2020 roku obowiązują następujące zasady wjazdu pojazdów na teren ogrodu:

1.bramy wjazdowe od ul. Złotowskiej będą otwarte dla wszystkich działkowców w celu dowiezienia materiałów, nawozów, towarów, wywiezienia szamba itp.:
- poniedziałek, wtorek, środa, piątek – w godz. od 8:00 do 10:00 oraz od 17:00 do 19:00,
- czwartek – w godz. od 8:00 do 21:00.

2. we wszystkie soboty, niedziele i święta bramy wjazdowe będą zamknięte – obowiązuje całkowity zakaz wjazdu na teren ogrodu.

3. parkowanie samochodów na terenie ogrodu, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi jest zabronione.

4. mycie i naprawianie samochodów na terenie ROD – także na miejscach postojowych jest ZABRONIONE!

5. Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą składać w biurze Zarządu ROD wnioski o uzyskanie zezwolenia do wjazdu na teren ogrodu. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o niepełnosprawności oraz swój nr telefonu kontaktowego.

Komunikat z dnia 04.04.2020r.

Informujemy, że Krajowy Zarząd PZD wydał Komunikat w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD cyt: ” W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD. W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie zawiera takich ograniczeń.”

Komunikat z dnia 30.03.2020r.

Na podstawie Uchwały nr 71/2020 KZ PZD z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii, zarząd ROD „Camping” wprowadza niezbędne ograniczenia w korzystaniu z ROD i działek:

1. z działek mogą korzystać tylko działkowcy oraz najbliższa rodzina,

2. urządzanie jakichkolwiek imprez na terenie ROD oraz działki jest całkowicie zabronione.  Nie przestrzeganie tego będzie zgłaszane do właściwych służb porządkowych,

3. korzystanie z działek przez działkowców nie może naruszać obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających  z ogłoszonego przez rząd stanu epidemii,

4. zarząd ROD jest zobowiązany do zastosowania koniecznych środków zapobiegawczych naruszaniu ograniczeń i obostrzeń wynikających  z ogłoszonego przez rząd stanu epidemii, nie wyłączając całkowitego zamknięcia dostępu do terenu ROD.

Komunikat z dnia 21.03.2020r.

Informujemy, że na terenie ogrodu przebywają osoby, które odbywają kwarantannę na działce. W związku z tym zarząd ROD „Camping” przypomina zasady kwarantanny domowej: nie opuszczaj domu (działki), nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, nie zapraszaj nikogo do domu (na działkę), zachowaj zasady higieny. Jeśli wystąpi gorączka, kaszel lub duszności należy bezzwłocznie skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub szpitalem zakaźnym.

W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą zachorowań na Koronawirusa COVID-19 oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, Zarząd  ROD „Camping” zaleca:

 • osobom przebywającym na działkach zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczenie  aktywności do obrębu swojej działki,
 • zachowanie odległości co najmniej 2 metrów od innych osób,
 • pobieranie wody miejskiej w rękawiczkach.
 • Komunikat z dnia 11.03.2020r.

  Informujemy o przesunięciu terminu walnego zebrania

  Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „CAMPING” w Poznaniu, działając w oparciu o § 1 pkt.2 Uchwały KZ PZD nr 44/2020 z dnia 11.03.2020r. informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze, wyznaczone na dzień 4 kwietnia 2020 roku zostaje przesunięte na późniejszy termin.

  O nowym terminie walnego zebrania poinformujemy w osobnym komunikacie.

  Na podstawie § 2  Uchwały KZ PZD nr 44/2020 z dnia 11.03.2020r., zarząd ustala zaliczkę z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. w wysokości 450 zł. Zaliczkę należy wpłacić  przelewem na konto bankowe nr 04 9043 1070 2070 0010 0713 0001 w terminie do dnia 25-04-2020 roku (koniecznie należy podać imię i nazwisko oraz numer działki której dotyczy wpłata).

  UCHWAŁA Nr 44/2020

  Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

  z dnia 11 marca 2020 r.

  w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19

  Krajowy Zarząd PZD, działając na podstawie § 134 ust. 1 i 2 pkt 1) Statutu PZD oraz § 134 ust. 1 i 2 pkt 1) i 7) Statutu PZD w zw. z art. 33 i 34 ustawy o ROD postanawia:

  §1

  1. 1. Upoważnić okręgowe zarządy PZD do podjęcia decyzji o przesunięciu terminów walnych zebrań (odpowiednio konferencji delegatów) ROD na termin do 31 lipca 2020r.
  2. Zwrócić się do zarządów ROD o natychmiastowe przesunięcie terminów walnych zebrań w ROD na późniejszy termin.

  § 2

  Upoważnić zarządy ROD do pobierania od działkowców z ROD zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnych zebrań (konferencji delegatów) podjętych w 2019r.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uzasadnienie

  Zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez władze publiczne w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się tzw. koronawirusa, należy dążyć do unikania organizacji zgromadzeń publicznych. Jakkolwiek przypadające w okresie wiosennym walne zebrania ROD nie zaliczają się wprost do tej kategorii, to w praktyce mają one zbliżony charakter. Stąd też w obecnych warunkach dążenie do ścisłego przestrzegania terminów WZ w ROD określonych w § 59 Statutu PZD (tj. do 15 maja) należy uznać za niewskazane. Zwłaszcza jeżeli uwzględnić warunki, w jakich częstokroć odbywają się  WZ w ROD, a także fakt, iż znaczna część uczestników WZ ROD z uwagi na wiek, zalicza się do kategorii osób z tzw. grup podwyższonego ryzyka. Dlatego KZ PZD uznał za stosowne skierować do jednostek organizacyjnych PZD zalecenie przesunięcia terminów WZ w 2020r. poprzez generalne skorzystanie przez okręgowe zarządy PZD z kompetencji do przesunięcia terminów WZ (§59 ust. 2 Statutu PZD).

  Zdaniem KZ PZD zaistniała sytuacja wręcz nakazuje organom PZD sięgnięcie po rozwiązania, które zminimalizują ryzyko zachorowań.

  Jednocześnie KZ PZD uznał za konieczne podjęcie działań, które stworzą warunki dla zabezpieczenia ekonomicznego funkcjonowania ROD przy jednoczesnym możliwie najdalej idącym poszanowaniu praw działkowców wynikających z ustawy o ROD.

  Nadzwyczajne okoliczności uzasadniają przyjęcie, iż interpretując Statut, w szczególności należy uwzględnić fakt, że zasadniczym obowiązkiem PZD jest zapewnienie działkowcom możliwości korzystania z działki, z którym skorelowany jest obowiązek działkowców do współuczestniczenia w finansowaniu funkcjonowania ROD poprzez uiszczanie opłat ogrodowych.

  Wpływ na sytuację finansową ROD ma systemowe przesunięcie terminu uchwalania opłat ogrodowych na dany rok w stosunku do terminu powstawania zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ROD. O ile ROD są standardowo przygotowane na istnienie tego stanu do 15 maja danego roku, o tyle przesunięcie terminu WZ może spowodować poważne zakłócenie w działaniu ROD. Dlatego też KR PZD uznał, że z uwagi na nadzwyczajny charakter sytuacji w jakiej mogą znaleźć się ROD w 2020r., zasadnym będzie umożliwienie zarządom ROD pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych w wysokości odpowiedniej do opłat uchwalonych w 2019r. Rozwiązanie takie zapewni środki na finansowanie bieżącej działalności ROD, a jednocześnie pozwoli na zachowanie podstawowych standardów transparentności w funkcjonowaniu ROD oraz wykluczy zarzut naruszenia ustawowych uprawnień indywidualnych działkowców w zakresie możliwości skarżenia podwyższenia opłat ogrodowych (art. 34 ustawy o ROD). Na obecnym etapie działanie to należy zatem uznać za w pełni uzasadnione i jednocześnie wystarczająco zabezpieczające potrzeby ROD.

  Mając powyższe na uwadze, KZ PZD postanowił jak na wstępie.

  I WICEPREZES                                                      PREZES

  Tadeusz JARZĘBAK                                              Eugeniusz KONDRACKI

  Komunikat z dnia 22.02.2020r.

  Zarząd ROD „CAMPING” w Poznaniu zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2020 roku w świetlicy ROD „Nowa Przyroda” w Poznaniu, ul.Bukowska 171.
  Początek obrad w pierwszym terminie godz.11.00,  w drugim terminie godz.11.30.
  Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu  w biurze ROD w dniu 21 marca 2020r. oraz 28 marca 2020r. w godz. 10.00 – 14.00.

  PORZĄDEK OBRAD:
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
  3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 rok (merytoryczne i finansowe).
  7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 rok.
  8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
  9. Dyskusja.
  10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
  11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  1)  zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019r.
  2)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.
  3)  zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2019r.
  12. Projekt planu pracy na 2020 rok.
  13. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2020 rok.
  14. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2020 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
  15. D y s k u s j a.
  16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  1) Uchwalenie wysokości środków przeznaczonych na świadczenia i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej  w  ROD „Camping”.
  2) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2020 roku.
  3) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.
  4) Uchwalenie planu pracy na 2020 rok.
  5) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2020 rok.
  6) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
  17. S p r a w y   r ó ż n e .
  18. Zakończenie obrad.