Komunikat z dnia 08.01.2021r.

Zarząd ROD „Camping” informuje, że poszukuje osób do pracy w zarządzie.

Osoby chętne do podjęcia pracy w Zarządzie powinny spełniać następujące kryteria:

 • być członkiem PZD,
 • posiadać prawo użytkowania działki w ROD „Camping”,
 • użytkować działkę zgodnie z prawem obowiązującym w PZD,
 • posiadać umiejętność obsługi internetu,
 • posiadać umiejętność obsługi programów Word i Excel,
 • doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
 • Do skorzystania z oferty szczególnie zachęcamy emerytów i rencistów, którzy mogą w ten sposób dorobić do swojej emerytury lub renty.

  Zainteresowanych prosimy o przesłanie swojej oferty mailem: rodcamping@gmail.com lub za pośrednictwem skrzynki korespondencyjnej zawieszonej na bramie wjazdowej na teren zabudowań zarządu (pomiędzy świetlicą a punktem poboru wody miejskiej).

  Komunikat z dnia 18.12.2020r.

  Zarząd ROD „Camping” przypomina, że działka w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania. Przez zamieszkiwanie rozumie się długotrwałe przebywanie z zamiarem skupienia i realizacji swoich spraw życiowych. Altana na terenie działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym nie jest obiektem mieszkalnym.
  Każdy zamieszkujący na terenie ROD “Camping”, w szczególności w okresie jesienno-zimowym, podejmuje sam ryzyko ewentualnych konsekwencji życiowych z tego tytułu.
  W sprawie wody miejskiej informujemy, że Zarząd nie ma zgody Działkowców na udostępnianie w okresie jesienno-zimowym infrastruktury wspólnej dla ogrodu, a opłacanej przez wszystkich Działkowców w opłatach ogrodowych.
  Ponadto, zgodnie z par. 7 Uchwały nr 295/2020 KZ PZD na czas trwania stanu epidemii Zarząd ROD może wyłączyć część infrastruktury ogrodowej ze wspólnego używania.

  Komunikat z dnia 04.11.2020r.
  Zaliczki na poczet zużycia prądu w okresie od września 2020 do kwietnia 2021, które otrzymała część Działkowców, należy opłacić w podanych terminach. Zarząd prosi Działkowców, by potraktowali poważnie i odpowiedzialnie sprawę wpłat zaliczek ponieważ jeżeli nie uzbieramy pieniędzy i nie zapłacimy za faktury za prąd wystawione przez ENEA, to ENEA odetnie zasilanie energii elektrycznej dla całego ROD „Camping” – w takiej sytuacji przywrócenie energii elektrycznej będzie trwało.
  Przypominamy, że nie były wysyłane pocztą rachunki i zaliczki:
  1) osób, które wyraziły pisemną zgodę na opublikowanie odczytów na stronie internetowej ROD w zakładce „Energia elektryczna”
  2) w kwocie poniżej 15 zł.
  Przypominamy Działkowcom, że mogą regulować zobowiązania finansowe w formie przedpłat, ważne by przed upływem terminu ich zapłaty całość była zapłacona.

  Komunikat z dnia 29.10.2020r.

  Zarząd przypomina, że zgodnie z § 72 Regulaminu ROD każda działka powinna być oznaczona tabliczką z numerem działki, umieszczoną w widocznym miejscu (np. furtka wejściowa). W związku z tym Zarząd prosi Działkowców, by oznakowali użytkowane działki w terminie do 31 maja 2021 roku.

  Komunikat z dnia 19.10.2020r.

  w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii w Polsce, w załączeniu publikujemy Uchwałę nr 295/2020 KZ PZD z dnia 15.10.2020 roku – pobierz plik
  Ponadto, z powodu wzrastającej liczby zachorowań na Koronawirusa COVID-19 oraz konieczności zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, Zarząd ROD „Camping” zaleca:
  - noszenie maseczek na terenie wspólnym dla Działkowców tj. biuro zarządu, parkingi, furtki i bramy wjazdowe, plac śmieciowy, alejki ogrodowe, sklep, krany z wodą miejską,
  pobieranie wody miejskiej w rękawiczkach,
  - osobom przebywającym na terenie ROD zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczenie  aktywności do obrębu swojej działki,
  - zachowanie odległości co najmniej 2 metrów od innych osób.
  W obecnej sytuacji na terenie ROD mogą przebywać osoby, które odbywają kwarantannę na działce. Zasady kwarantanny domowej to: nie opuszczaj domu (działki), nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, nie zapraszaj nikogo do domu (na działkę), zachowaj zasady higieny.

  Komunikat z dnia 30.09.2020r.

  Informujemy, że zamknięcie wody ogrodowej nastąpi w sobotę 24.10.2020 roku. Podany termin może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przymrozków. Przypominamy, że po zamknięciu dopływu wody ogrodowej do działek, działkowcy powinni odkręcić zawory i krany używane na poszczególnych działkach.

  Wyłączenie wody miejskiej jest uzależnione od pogody tzn. jeżeli temperatura będzie spadać poniżej OºC woda zostanie zamknięta.

  Komunikat z dnia 30.09.2020r.

  Informujemy, że od 1 października 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku:
  1. bramy wjazdowe od ul. Złotowskiej będą otwarte 1 raz w tygodniu, w czwartek w godz. od 8:00 do 17:00. (z wyjątkiem dni świątecznych, w takim przypadku bramy będą otwarte w środę).
  - w pozostałe dni brama wjazdowa nr 1 będzie otwierana przez pracownika na telefon nr 511 076 806 w następujących przypadkach:
  - interwencja pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej itp.
  - wywiezienie szamba
  - działkowcom, którzy są w trakcie budowy lub remontu altan w celu dowiezienia towarów, pod warunkiem zgłoszenia prowadzonej inwestycji do zarządu ROD „Camping” i wpisania na listę działek upoważnionych do wjazdu na teren ogrodu.

  2. we wszystkie soboty, niedziele i święta bramy wjazdowe będą zamknięte – obowiązuje całkowity zakaz wjazdu na teren ogrodu.
  3. parkowanie samochodów na terenie ogrodu, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, jest ZABRONIONE!
  4. mycie i naprawianie samochodów na terenie ROD – także na miejscach postojowych jest ZABRONIONE!
  5. Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą składać w biurze Zarządu ROD wnioski o uzyskanie stałego zezwolenia do wjazdu na teren ogrodu. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o niepełnosprawności oraz swój nr telefonu kontaktowego.

  Komunikat z dnia 11.09.2020r.

  Zarząd ROD „Camping” informuje, że Plac śmieciowy na Parkingu nr 1 będzie otwarty:
  - w miesiącach wrzesień i październik br. w godzinach od 8:00 do 18:00
  - od 1 listopada 2020 roku do 28 lutego 2021 roku w godzinach od 8:00 do 16:00
  i tylko w tych godzinach można wyrzucać śmieci do postawionych tam pojemników na śmieci segregowane i bioodpady.

  Jeżeli chcemy zmniejszyć opłaty za wywóz śmieci to:
  1.Wszyscy i bezwzględnie musimy przestrzegać Regulaminu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w ROD „Camping”.
  2.Musimy sami przestrzegać zasad składowania śmieci, musimy zwracać uwagę innym.
  3. Musimy zgłaszać zauważone osoby, które wykorzystują nasze składowisko śmieci do opróżniania przydomowych koszy czy wyrzucania odpadów z terenów budowy. Takie nadużycia należy zgłaszać zarządowi ROD oraz Policji.
  4. Śmieci wielkogabarytowe, problemowe i niebezpieczne każdy Działkowiec musi wywozić we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  adresy PSZOK:
  1. Poznań ul. 28 Czerwca 1956 nr 284, Tel: 61 833 2212
  2. Poznań ul. Wrzesińska 12, Tel: 61 611 0811
  3. Suchy Las ul. Meteorytowa 1, Tel: 61 811 9667
  w/w punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00 oraz w soboty w godz. 8:00 – 14:00.

  5. Działkowiec ma obowiązek kompostowania  pochodzących z działki części roślin.
  Części roślin nie nadające się do kompostowania należy pociąć na małe kawałki lub rozdrobnić tak, by jak najwięcej weszło do  kontenera na bioodpady, przy czym „do” nie oznacza „obok” czy „w pobliżu” i oczywiście nie wrzucamy ich w workach foliowych. Składowanie odpadów zielonych i trawy bezpośrednio na gruncie ziemnym jest ZABRONIONE.

  Komunikat z dnia 04.09.2020r.

  w związku z pytaniami w sprawie likwidacji placu śmieciowego informujemy, że Komisaryczne Walne Zebranie po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd finansowymi skutkami zmian wprowadzonych od 1 września 2020 roku w zakresie gromadzenia odpadów komunalnych oraz rozliczania kosztów wywozu śmieci z terenu ROD z dotychczasowego „systemu ryczałtowego” na „system za pojemniki”, a także kosztami utrzymywania dwóch placów śmieciowych, ostatecznie podjęło uchwałę w sprawie likwidacji placu śmieciowego na Parkingu nr 2. Zgodnie ze Statutem PZD §72 Zarząd ROD zobowiązany jest realizować uchwały walnego zebrania. Decyzja była naprawdę trudna i podjęta po dyskusji, w której przeciwnicy wskazywali na  sytuację ludzi starszych,  którym będzie trudno wyrzucać śmieci na plac śmieciowy przy parkingu nr 1 oddalonym, w przypadku skrajnie położonych działek, nawet o ok. 1 km. Osoby, które zagłosowały za przyjęciem uchwały kierowały się kosztami utrzymywania dwóch placy śmieciowych, które już w tym roku wyniosłyby 273 zł od działki oraz uzasadnionym przekonaniem, że jeden plac śmieciowy dla całego ogrodu, monitorowany, ogrodzony płotem, gdzie będzie można wyrzucać śmieci w wyznaczonych  godzinach, daje szansę na przejęcie kontroli nad śmieciami a w konsekwencji ograniczenie wysokości opłaty za wywóz śmieci.  Dodatkowym argumentem za przyjęciem uchwały były problemy, które dotychczas występowały na Parkingu nr 2,  takie jak zastawianie dojazdu do pojemników na śmieci przez parkujące tam samochody, co skutkowało nie wywożeniem śmieci przez firmę VIKOM. Następnie tworzeniem się zwałów śmieci przez które, jak skarżyli się Działkowcy, nie było miejsca do parkowania dla samochodów.

  Komunikat z dnia 05.06.2020r.

  od 1 września 2020 roku obowiązywać będzie  znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która między innymi wprowadza następujące zmiany:
  1.ROD-y zostały zaklasyfikowane do nieruchomości niezamieszkanych,
  2. zmienia się system naliczania opłat dla ROD – z opłaty ryczałtowej na opłatę  za pojemniki  przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych. Opłata będzie naliczana osobno za każdy pojemnik przeznaczony do odpadów zbieranych w sposób selektywny: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz bioodpady, a także dla odpadów zmieszanych,
  3. ROD-y na własny koszt muszą wyposażyć się w pięć rodzajów pojemników: odpady zmieszane, papier, metale  i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady,
  4. przy uwzględnieniu częstotliwości wywozu minimum co dwa tygodnie ROD musi posiadać tyle pojemników, aby nie dopuścić do ich przepełnienia,
  5. w ramach pobranych opłat ZM GOAP nie zapewnia odbioru odpadów wystawkowych  z terenu ROD,
  6. od 1 września 2020 roku brak jest możliwości niesegregowania odpadów komunalnych, a uprawnieni pracownicy kontroli ZM GOAP będą kontrolować ten obowiązek. W przypadku stwierdzenia niesegregacji GOAP jest uprawniony do naliczenia kary w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej.
  Szczegóły –> plik do pobrania

  Co te zmiany oznaczają dla ROD „Camping” ?
  1.wzrost opłaty za wywóz śmieci. Szacujemy, że w nowym systemie opłaty za pojemniki, opłata śmieciowa wzrośnie do 220 zł od działki,
  2. do tego należy doliczyć kary, w wysokości nieprzewidywalnej, które na pewno będą biorąc pod uwagę dotychczasowe nieprawidłowości w gromadzeniu śmieci. W przypadku nie ustalenia sprawców nieprzestrzegania zasad segregacji śmieci, kary będą obciążać wszystkich Działkowców,  
  3.dodatkowe koszty zakupu kontenerów na śmieci. Szacujemy, że docelowo będziemy musieli zakupić 24 kontenery, co będzie kosztowało ok. 43 000 zł,
  4.koszty związane z myciem i dezynfekcją kontenerów to dodatkowo ok. 2 000 zł.

  Co możemy zrobić, żeby te koszty zmniejszyć?
  1.Bezwzględnie przestrzegać Regulaminu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w ROD „Camping” –> w zakładce „Uchwały”.
  2.Czynnie włączyć się w dbanie o porządek w ogrodzie, musimy sami przestrzegać zasad składowania śmieci, musimy zwracać uwagę innym.
  3. Należy zgłaszać zauważone osoby, które wykorzystują nasze składowiska na parkingach do opróżniania przydomowych koszy czy wyrzucania odpadów z terenów budowy. Takie nadużycia należy zgłaszać zarządowi ROD oraz Policji.
  4.Nie sposób pominąć  problemu śmieci wielkogabarytowych, problemowych i niebezpiecznych wyrzucanych na parkingach, które każdy Działkowiec winien wywozić we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  5. Zgodnie z § 42 Regulaminu ROD, Działkowiec zobowiązany jest do wyposażenia działki w kompostownik i ma obowiązek kompostowania  pochodzących z działki części roślin.
  6. Części roślin nie nadające się do kompostowania należy pociąć na małe kawałki lub rozdrobnić tak, by jak najwięcej weszło do  kontenera na bioodpady, przy czym „do” nie oznacza „obok” czy „w pobliżu” i oczywiście nie wrzucamy ich w workach foliowych. Składowanie odpadów zielonych i trawy bezpośrednio na gruncie ziemnym jest ZABRONIONE.
  Zarząd apeluje do wszystkich Działkowców by czynnie włączyli się w dbanie o porządek. Na tak dużym ogrodzie jak nasz nie dopilnują porządku pojedyncze osoby, musimy włączyć się wszyscy! Tylko w ten sposób możemy obniżyć nasze opłaty za wywóz śmieci.

  Komunikat z dnia 30.05.2020r.

  W związku ze skargami działkowców na dziki, które wyrządzają duże szkody na działkach  ponieważ ryją na każdym kawałku gruntu, na którym jest cokolwiek posadzone informujemy, że wysłaliśmy list z nagraniem grasującego na działce dzika do Wydziału Ochrony Środowiska,  Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa oraz do Straży Miejskiej Miasta Poznania z prośbą o podjęcie działań, które spowodują przepłoszenie dzików z terenu okolic ROD „Camping” (ewentualnie przekazanie informacji do  odpowiednich kół łowieckich). Ponadto, zostało sprawdzone i naprawione ogrodzenie terenu ROD „Camping”.

  Wygląda na to, że albo dziki upodobały sobie teren ROD „Camping” jako łatwe żerowisko, albo wzrosła ich populacja i dlatego  poszerzyły teren żerowania. Jeżeli powodem pojawiania się dzików w naszym ogrodzie jest łatwy dostęp do pożywienia, to dziki prędzej czy później znajdą drogę, będą coraz bardziej się do takiej sytuacji przyzwyczajały, co więcej uczyły takich postaw swoje potomstwo!

  Dlatego apelujemy do działkowców o zachowanie ostrożności oraz zamykanie bram i furtek wejściowych na ogród!!!

  RODO


  KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) -dalej jako „RODO” informujemy, że:
  Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Działkowców – Rodzinny  Ogród Działkowy Camping” w Poznaniu przy ul.Złotowskiej 102, telefon 61 868 1521.

  1. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zabezpieczenia infrastruktury ogrodu działkowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ROD.
  2. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.
  3. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres do 14 dni, a następnie usuwane.
  6. Każdemu, którego dane dotyczą przysługuje prawo:                                                                                                                                                                                                                 * dostępu do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii;
   * sprostowania (poprawiania) swoich danych;
   * do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
   * do ograniczenia przetwarzania danych;
   * do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
   * do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
  8. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie ROD. Na terenie ROD znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.

  INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
  Z dniem 25 maja 2018r obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO.
  W związku z tym Rodzinny Ogród Działkowy „Camping” informuje wszystkich działkowców naszego ogrodu, że dane osobowe zebrane przez Zarząd ROD przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji celów statutowych Polskiego Związku Działkowców, celów ustawowych związanych z ustawą o ROD lub innych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  1. Zgodnie z tymi przepisami administratorem danych działkowców jest Zarząd ROD, jednostka organizacyjna Polskiego Związku Działkowców, który odpowiada za ich wykorzystywanie w sposób bezpieczny, zgodny z ustawą o ROD, Statutem i przepisami Polskiego Związku Działkowców oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Dane osobowe działkowców są przetwarzane w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, a realizacja obowiązków dotyczących ich danych spoczywa na Zarządzie ROD.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych działkowców przez PZD jest realizacja umowy dzierżawy działkowej i prowadzenie ROD; w przypadku członków PZD jest to również realizacja stosunku członkostwa w PZD.
  4. Odbiorcą danych osobowych działkowców przetwarzanych przez PZD mogą być podmioty, z których korzysta PZD przy prowadzeniu ROD, realizacji obowiązków ustawowych i statutowych, realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej lub wobec których PZD jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących (np. na wezwanie Policji, Straży Miejskiej, Sądu itp). Dane mogą być udostępnione wyłącznie na uzasadniony pisemny wniosek organu uprawnionego.
  5. Okres przechowywania danych działkowców to 6 lat od zakończenia stosunku wynikającego z umowy dzierżawy działkowej. PZD zobowiązany jest realizować wobec działkowców prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Działkowiec może wnieść skargę na niezgodność przetwarzania jego danych z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Dane osobowe działkowca pozyskane przez PZD w związku z nabyciem przez niego prawa do działki lub członkowstwa są konieczne m.in. do realizacji umowy dzierżawy działkowej i prowadzenia ROD, a przekazanie tych danych było i jest obowiązkowe.