komunikat z 15.08.2021r.

Zarząd ROD uprzejmie prosi, by wpłaty z tytułu zobowiązań finansowych na rzecz ROD dokonywać na konto bankowe ROD „CAMPING”
w PBS w Poznaniu, ul. Krzywoustego 3
Nr konta: 04 9043 1070 2070 0010 0713 0001
Dla identyfikacji należy podać imię i nazwisko oraz numer działki, której wpłata dotyczy.

Wysokość opłat w 2021 roku

Tytuł wpłaty

Kwota

Kto opłaca

Kto uchwala

Podwyższona opłata ogrodowa ponoszona w roku nabycia działki – Statut PZD § 147 pkt.1.2

300 zł

nowy działkowiec w roku nabywania prawa do działki

OZ PZD

Podwyższona opłata ogrodowa ponoszona w roku nabycia działki – Statut PZD § 147 pkt.1.1

634 zł

nowy działkowiec w roku nabycia prawa do działki (zwolniony jest działkowiec, który nabył prawo do działki od osoby bliskiej  lub w drodze zamiany praw do działek w tym samym ROD)

Zarząd ROD

Składka członkowska

6 zł

wszyscy członkowie PZD (małżonkowie płacą po 3 zł)

KR PZD

Opłata ogrodowa

0,98 zł od m² działki

wszyscy działkowcy

Walne zebranie ROD i KR PZD

Opłata za wodę

57 zł

działki podłączone do ogrodowej sieci wodnej

Walne zebranie ROD

Opłata za wywóz śmieci

236 zł

wszyscy działkowcy

Rada Gminy (GOAP) i Walne zebranie ROD

Opłata na inwestycje i remonty

0 zł

wszyscy działkowcy

Walne zebranie ROD

Opłata za prąd

wg wskazań podlicznika

wszyscy działkowcy

Zarząd ROD

Opłaty działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do 31.05.2021r.

W przypadku nie opłacenia w terminie do 30 czerwca składki członkowskiej lub opłat ogrodowych w ustalonym terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę, licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych art.. 33.
2. Statut PZD §§ 143 – 145.
3. Uchwała nr 3/III/2019 KR PZD z 29.11.2019 w spr.określenia wysokości i podziału środków z partycypacji
4. Uchwała nr 2/II/2019 KR PZD z 29.11.2019 w spr.wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD
5. Uchwały WZ z dnia 14.08.2021r. w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych