Zarząd ROD uprzejmie prosi, by wpłaty z tytułu zobowiązań finansowych na rzecz ROD dokonywać na konto bankowe ROD „CAMPING”
w PBS w Poznaniu, ul. Krzywoustego 3
Nr konta: 04 9043 1070 2070 0010 0713 0001
Dla identyfikacji należy podać imię i nazwisko oraz numer działki, której wpłata dotyczy.

Wysokość opłat w 2019 roku

Tytuł wpłaty

Kwota

Kto opłaca

Kto uchwala

Podwyższona opłata ogrodowa ponoszona w roku nabycia działki – Statut PZD § 147 pkt.1.2

300 zł

nowy działkowiec w roku nabywania prawa do działki

OZ PZD

Podwyższona opłata ogrodowa ponoszona w roku nabycia działki – Statut PZD § 147 pkt.1.1

692 zł

nowy działkowiec w roku nabycia prawa do działki (zwolniony jest działkowiec, który nabył prawo do działki od osoby bliskiej  lub w drodze zamiany praw do działek w tym samym ROD)

Zarząd ROD

Składka członkowska

6 zł

wszyscy członkowie PZD (małżonkowie płacą po 3 zł)

KR PZD

Opłata ogrodowa

1,21 zł

od m²

wszyscy działkowcy

Walne zebranie ROD i KR PZD

Opłata za wywóz śmieci segregowanych 96 zł wszyscy działkowcy Rada Gminy (GOAP)

Opłata na inwestycje i remonty

0 zł wszyscy działkowcy Walne zebranie ROD

Opłata za prąd

wg wskazań podlicznika

wszyscy działkowcy

Zarząd ROD

Opłaty ogrodowe działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do 3o.04.2019  r.

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych art.. 33.
2. Statut PZD §§ 143 – 145.
3. Uchwała nr 2/XVIII/2017 KR PZD z 15.12.2017

w spr.określenia wysokości i podziału środków z partycypacji

4. Uchwała nr 3/XVIII/2017 KR PZD z 15.12.2017

w spr.wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD

5. Uchwała zarządu nr 31/2019 z 09.03.2019
6. Uchwała nr 9/2019 Walnego Zebrania ROD “Camping” z 23.03.2019

w spr. wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia

7. Uchwała nr 10/2019 Walnego Zebrania ROD “Camping” z 23.03.2019

w spr. wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci

Uwaga: Statut PZD § 150.
W przypadku nie opłacenia w terminie do 30 czerwca składki członkowskiej lub opłat ogrodowych w ustalonym
przez walne zebranie ROD terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę
licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.