Zarząd uprzejmie prosi, by wpłaty z tytułu zobowiązań finansowych działki dokonywać na konto bankowe ROD „CAMPING”
w PBS w Poznaniu, ul. Krzywoustego 3
Nr konta: 04 9043 1070 2070 0010 0713 0001
Dla identyfikacji należy podać imię i nazwisko oraz numer działki, której wpłata dotyczy.

Wysokość opłat w 2024 roku

Tytuł wpłaty Kwota Kto opłaca

Kto uchwala

Podwyższona opłata ogrodowa ponoszona w roku nabycia działki – Statut PZD § 147 pkt.1.2

350 zł

nowy działkowiec w roku nabywania prawa do działki

KR PZD

Podwyższona opłata ogrodowa ponoszona w roku nabycia działki – Statut PZD § 147 pkt.1.1

554 zł

nowy działkowiec w roku nabycia prawa do działki (zwolniony jest działkowiec, który nabył prawo do działki od osoby bliskiej  lub w drodze zamiany praw do działek w tym samym ROD)

Zarząd ROD

Składka członkowska

6 zł

wszyscy członkowie PZD (małżonkowie płacą po 3 zł)

KR PZD

Opłata ogrodowa

1,34zł

od m²

wszyscy działkowcy

KR PZD i              Walne zebranie ROD

Opłata energetyczna

0 zł             od działki

działkowcy, którzy są podłączeni do ogrodowej sieci energetycznej

Walne zebranie ROD

Opłata za wodę

65 zł             od działki

działkowcy, którzy są podłączeni do ogrodowej sieci wodnej

Walne zebranie ROD

Opłata za wywóz śmieci

358 zł           od działki

wszyscy działkowcy

Walne zebranie ROD

Opłata na inwestycje i remonty 0 zł wszyscy działkowcy Walne zebranie ROD

Opłata za prąd

wg wskazań podlicznika

wszyscy działkowcy

Zarząd ROD

Opłaty działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do 30 czerwca 2024 r.
Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych art. 33
2. Statut PZD §§ 143 – 145.
Uwaga: Statut PZD § 150
W przypadku nie opłacenia w terminie składki członkowskiej lub opłat ogrodowych w ustalonym przez walne zebranie ROD terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.