Zarząd ROD „Camping” przypomina, że działka w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania.
Przez zamieszkiwanie rozumie się długotrwałe przebywanie z zamiarem skupienia i realizacji swoich spraw życiowych.
Altana na terenie działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym nie jest obiektem mieszkalnym.
Każdy zamieszkujący na terenie ROD “Camping” podejmuje sam ryzyko ewentualnych konsekwencji życiowych z tego tytułu.

—————————————————————————————————————————————–

Komunikat z dnia 23.07.2024r.

UWAGA!!!

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem ROD „Camping” obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu i parkowania samochodów ciężarowych oraz aut o masie własnej przekraczającej 3.5 tony na miejscach postojowych należących do ROD „Camping” (parking nr 1 i 2).

Kierowców nieprzestrzegających ww.  przepisów spotkają przykre konsekwencje.


Komunikat z dnia 21.07.2024r.

WAŻNE!!!

Zgodnie z Uchwałą nr 447/2016  §3  pkt 1 i 3   Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 listopada 20216r. informujemy, że od sierpnia 2024r. kasa będzie przyjmować gotówkę tylko za zakup kart i pilotów. Wszystkie opłaty (ogrodowe, za przeniesienie praw do działki, rachunki za prąd) należy wpłacać na konto bankowe nr 04 9043 1070 2070 0010 0713 0001.


Zachęcamy seniorów do korzystania z Wielkopolskiej Infolinii Wsparcia

Szczegóły w linku poniżej

pfbid022pDNRofQMoTXD6Pr79P6Bk7tUgnV1gV6uDXAPcPp5P48gpG2kkfVV1jiLAutiV9Ll

Zrzut ekranu 2024-07-19 112141

.

Komunikat z dnia 14.07.2024r.

Zarząd ROD „Camping” informuje, że awaria nieopodal terenów rekreacyjnych została usunięta.


Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Zielony Poznań

social media-03

Karty zgłoszenia udziału w konkursie można odebrać podczas dyżuru zarządu w dniu 20.07.2024r.

Szczegóły w linku poniżej.

konkurs Zielony Poznań

.

Komunikat z dnia 12.07.2024r.

Zarząd ROD „Camping” przypomina, że śmieci wielkogabarytowe (meble, sprzęt AGD), problematyczne i niebezpieczne, w tym odpady budowlane,  każdy Działkowiec musi wywozić we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wszystkie przypadki podrzucania śmieci wielkogabarytowych oraz  odpadów budowlanych  będą zgłaszane do Straży Miejskiej Miasta Poznania . Mandat karny wynosi do 5 000zł. Teren placu śmieciowego jest monitorowany całodobowo!


Działkowiec ma obowiązek kompostowania  pochodzących z działki części roślin.
Części roślin nie nadające się do kompostowania należy pociąć na małe kawałki lub rozdrobnić tak, by jak najwięcej weszło do  kontenera na bioodpady. Nie wrzucamy ich w workach foliowych. Składowanie odpadów zielonych i trawy bezpośrednio na gruncie ziemnym jest ZABRONIONE.


Komunikat z dnia 10.07.2024r.

UWAGA!

Zarząd ROD „Camping” informuje, iż w związku z zakończeniem kompletowania dokumentacji miejsca pożaru szafki elektrycznej (policja, ubezpieczyciel), rozpoczynamy proces wymiany ww. szafki oraz prace ziemne, mające na celu naprawę spalonej instalacji elektrycznej. Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej zakończyć naprawę.


Komunikat z dnia 07.07.2024r.

Zarząd ROD „CAMPING” zawiadamia, że po 15 lipca 2024r. zostaną odłączone od sieci elektrycznej ROD działki, które nie opłaciły rachunków w terminie do 30 czerwca 2024r.

Ponowne włączenie nastąpi po opłaceniu należności wraz z odsetkami oraz opłaceniu dodatkowych kosztów odłączenia prądu przez firmę zewnętrzną (na dzień dzisiejszy jest to kwota 180zł brutto).


Komunikat z dnia 06.07.2024r.

UWAGA AWARIA

Zarząd ROD „Camping” zawiadamia o wystąpieniu awarii energii elektrycznej. Prądu pozbawione są działki położone nieopodal terenów rekreacyjnych. Staramy się jak najszybciej usunąć awarię.


Komunikat z dnia 2.07.2024r.

Awaria podziemnej  instalacji elektrycznej  w okolicach hydroforni została usunięta.

Przypominamy że:
1. przed przystąpieniem do prac ziemnych w pobliżu granicy działki należy skontaktować się z Elektrykiem (tel: 697 825 891) w celu upewnienia się, czy w miejscu planowanych prac nie znajdują się kable ogrodowej sieci elektrycznej. Jeżeli dojdzie do awarii sieci elektrycznej spowodowanej samowolnym działaniem, kosztami naprawy będzie obciążony działkowiec.


Komunikat z dnia 24.06.2024 r.

Zarząd ROD „CAMPING” ogłasza konkurs na PIĘKNĄ DZIAŁKĘ

W najbliższych dniach członkowie zarządu będą chodzić po terenie ogrodu i typować działki do konkursu. Wzorowa działka powinna być użytkowana zgodnie z regulaminem ROD, a w szczególności:

- nie może być zamieszkiwana

- mieć altanę nie przekraczającą wymiarów określonych w regulaminie ROD

- być wyposażona w  szambo (wymagane dowody  na jego wypróżnianie)

- nie zalegać z opłatami

- musi posiadać nr działki w widocznym miejscu (na uliczce)

- posiadać kompostownik

- być urządzona estetycznie i schludnie, posiadać liczne nasadzenia, mile widziane również owoce i warzywa.

Zwycięzców o wynikach poinformujemy osobiście a uroczyste wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas Dnia Działkowca.


Komunikat z dnia 19.06.2024r.

Zarząd ROD „Camping” zawiadamia, iż odbiór nieczystości płynnych (szambo) nie może odbywać się w dni ogólnodostępnego wjazdu dla działkowców (poniedziałek i czwartek). Pojazdy wywożące nieczystości blokują alejki, uniemożliwiając swobodny przejazd na terenie naszego ogrodu.


Komunikat z dnia 08.06.2024 r.

Informujemy, że w dniu 12.04.2024r.  Zarząd ROD „Camping” podjął Uchwałę dotyczącą odczytów liczników energii elektrycznej. Prąd będzie odczytywany 4 razy w roku, co wyeliminuje potrzebę wpłacania zaliczek.

W 2024 r. odczyty zostaną przeprowadzone w:

-  sierpniu

-  listopadzie.

W 2025r odczyty zostaną przeprowadzone:

-  w lutym  (tylko dla działkowców przebywających całorocznie)

- kwietniu

- sierpniu

- listopadzie.


Komunikat z dnia 08.06.2024 r.

Zarząd ROD „Camping” zwraca się z uprzejmą prośbą, aby płatności za użytkowanie działki oraz energię elektryczną dokonywać przelewem na nr konta 04 9043 1070 2070 0010 0713 0001.


Komunikat z dnia 08.06.2024 r.

Zarząd ROD „Camping” posiada na sprzedaż 2 kuchenki gazowe z piekarnikiem gazowym. Wymagają one wymiany dysz oraz regulacji. Cena 150zł za szt. nr kontaktowy: 512025847


Komunikat z dnia 27.05.2024r.

informujemy, że w maju 2024r. zostały odczytane liczniki prądu wszystkich działek.

Rachunki osób, które wyraziły zgodę na publikacje na stronie www.rodcamping.pl znajdują się w zakładce  „energia elektryczna”.

Rachunki za zużycie energii elektrycznej oraz opłaty ogrodowe z terminem płatności do 30.06.2024r. będzie można odebrać w sobotę 01.06.2024r. w godz. 10:00 – 14:00 w biurze Zarządu (w tym dniu nie ma dyżuru, wydawane będą jedynie rachunki),  następnie zostaną wysłane pocztą na adres wskazany w dokumentacji działki.

Przypominamy wszystkim działkowcom, że mogą regulować zobowiązania finansowe w formie przedpłat, ważne by przed upływem terminu ich zapłaty całość była zapłacona.


Wpłat należy dokonywać na konto nr 04 9043 1070 2070 0010 0713 0001. lub w kasie w czasie dyżuru Zarządu.


Komunikat z dnia 19.05.2024r

W związku z tym, że kolejny raz zgłoszono pogryzienie dzikiej zwierzyny przez psy biegające bez zabezpieczenia na terenie ROD „Camping”  przypominamy, że zgodnie z § 68 pkt. 10 Regulaminu ROD, zabrania się wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca. Przypadki nie dostosowania się do przepisów będą zgłaszane do odpowiednich służb. Dbajmy o nasze bezpieczeństwo.

image0000001(1)

Komunikat z dnia 08.05.2024r.

Uwaga! Zmiana godzin otwarcia bramy wjazdowej!!!

Informujemy, że

od 13 maja do 30 września 2024r:
1. bramy wjazdowe od ul.
Złotowskiej będą otwarte 2 razy w tygodniu, w każdy poniedziałekczwartek w godz. od 8:00 do 20:00

oraz od 1.10.2024r. do 31.10.2024r w godzinach 8:00 do 18:00

(z wyjątkiem dni świątecznych, w takim przypadku bramy będą otwarte w środę). Na teren ROD mogą wjechać pojazdy o maksymalnym ciężarze 3,5 ton (łączna waga pojazdu + załadunku).
2. we wszystkie soboty, niedziele i święta bramy wjazdowe będą zamknięte – obowiązuje całkowity zakaz wjazdu na teren ogrodu.
3. parkowanie samochodów na terenie ogrodu jest ZABRONIONE!
4. mycie i naprawianie samochodów na terenie ROD – także na miejscach postojowych jest ZABRONIONE!
5. Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą składać w biurze Zarządu ROD wnioski o uzyskanie zezwolenia na wjazd na teren ogrodu. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o niepełnosprawności oraz swój nr telefonu kontaktowego.
Jednocześnie informujemy że:
1. Pojazd mechaniczny dowożący osobę niepełnosprawną do działki, ma prawo wjazdu na teren ROD tylko wtedy, gdy rzeczywiście znajduje się w nim osoba niepełnosprawna. Członkowie rodziny nie mogą wykorzystywać karty w celu wjazdu na teren ogrodu.
2. Osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo parkowania swojego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe. Parkowanie pojazdu na terenie alejki lub w innym niedozwolonym miejscu jest zabronione.
3. Karta zostanie zablokowana w przypadku:
- stwierdzenia użycia jej przez osobę nieuprawnioną
- parkowania pojazdu w miejscu zabronionym.
4. Trzykrotne zablokowanie karty z winy działkowca będzie skutkować utratą możliwości swobodnego wjazdu na ogród.


Komunikat z dnia 08.05.2024r.
Zarząd ROD „Camping” informuje, że od 13 maja 2024r. do 30 września 2024r. Plac śmieciowy na Parkingu nr 1 będzie otwarty w godzinach od 8:00 do 20:00.
Przypominamy że:
1.wszyscy i bezwzględnie musimy przestrzegać Regulaminu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w ROD „Camping”.
2. nadużycia osób, które wykorzystują nasze składowisko śmieci do opróżniania przydomowych koszy czy wyrzucania odpadów z terenów budowy należy zgłaszać zarządowi ROD oraz Policji.
3śmieci wielkogabarytowe, problemowe i niebezpieczne każdy Działkowiec musi wywozić we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
adresy PSZOK:
1. Poznań ul. 28 Czerwca 1956 nr 284, Tel: 61 833 2212
2. Poznań ul. Wrzesińska 12, Tel: 61 611 0811
3. Suchy Las ul. Meteorytowa 1, Tel: 61 811 9667
w/w punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00 oraz w soboty w godz. 8:00 – 14:00.
4. Działkowiec ma obowiązek kompostowania  pochodzących z działki części roślin.
Części roślin nie nadające się do kompostowania należy pociąć na małe kawałki lub rozdrobnić tak, by jak najwięcej weszło do  kontenera na bioodpady. Nie wrzucamy ich w workach foliowych. Składowanie odpadów zielonych i trawy bezpośrednio na gruncie ziemnym jest ZABRONIONE.


Komunikat z dnia 05.05.2024r.

Zarząd ROD „Camping” zawiadamia o kolejnej awarii instalacji elektrycznej na naszym ogrodzie. Tym razem problem dotyczy działek położonych przy Alei Metalowców, okolice numerów 353, 354. Pracujemy nad usunięciem awarii.


Komunikat z dnia 27.04.2024r.

Zarząd ROD „Camping” informuje, że w pierwszej połowie maja nastąpi odczyt liczników za energię elektryczną. Rachunki  wraz z opłatami ogrodowymi zostaną wysłane pod koniec maja. Termin płatności do 30 czerwca 2024r.


Komunikat z dnia 22.04.2024r.

Informujemy, że w dniu 11 maja 2024r. w czasie dyżuru zarządu kasa będzie nieczynna.


Komunikat z dnia 18.04.2024r.

W dniu 14 kwietnia 2024r. doszło do awarii instalacji elektrycznej na terenie ROD „Camping”. Spaleniu uległa jedna z szaf elektrycznych, uszkodzona jest również instalacja podziemna. Awaria okazała się rozległa i poważna. Zarząd ROD „Camping” prosi działkowców o wyrozumiałość, dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej usunąć awarię.

Edit. Awaria została usunięta.


Komunikat z dnia 17.04.2024r.

W celu udrożnienia przejazdu karetki oraz innych pojazdów poruszających się po terenie naszego ogrodu, zgodnie z  § 55 Regulaminu ROD, Zarząd ROD „Camping” zobowiązuje wszystkich działkowców do przycięcia drzew oraz krzewów w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki i nie przechodziły na teren ogólny ROD w terminie do 30 czerwca 2024 roku.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie obcięcia gałęzi przechodzących na aleje ogrodowe w terminie do 30 czerwca 2024 roku, Zarząd ROD powierzy wykonanie tych czynności firmie zewnętrznej a kosztami tej usługi obciąży działkowca.


Komunikat z dnia 16.04.2024r.

Przypominamy, że woda z hydroforni (ogrodowa) służy jedynie do podlewania i prac gospodarczych, jest niezdatna do spożycia! Woda miejska znajduje się w kranie przy świetlicy / budynkach Zarządu.

.

Komunikat z dnia 19.03.2024r.
Przypominamy że:
1. przed przystąpieniem do prac ziemnych w pobliżu granicy działki należy skontaktować się z Elektrykiem (tel: 697 825 891) w celu upewnienia się, czy w miejscu planowanych prac nie znajdują się kable ogrodowej sieci elektrycznej. Jeżeli dojdzie do awarii sieci elektrycznej spowodowanej samowolnym działaniem, kosztami naprawy będzie obciążony działkowiec.
2. woda ogrodowa nie nadaje się do spożycia. Może być użyta jedynie do celów nawadniania zieleni oraz upraw. Zabronione jest używanie tej wody do celów konsumpcyjnych, napełniania basenów i innego używania wody nie związanego z nawadnianiem gruntu.


Komunikat z dnia 08.06.2022r.
informujemy, że w ostatnich dniach zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Poznaniu przeprowadziły rozpoznanie operacyjne, podczas którego stwierdzono niedrożne drogi dojazdowe do wielu części terenu ROD „Camping” z uwagi na rozrośnięte drzewa i krzewy przechodzące na alejki ogrodowe.

W załączeniu plan ogrodu, na którym zaznaczono gdzie drogi nie są odpowiednio drożne dla samochodów ciężarowych i należałoby pilnie wyciąć wszystkie przerosty – kolorami żółtym i czerwonym zaznaczono drogi, które natychmiast należy udrożnić. Zwrócono też uwagę na znajdujący się na wysokości działek 409, 408, 440 słupek, który całkowicie uniemożliwia przejazd. W sytuacji pożaru straż pożarna zmuszona będzie do torowania sobie drogi dojazdowej, co wydłuży czas rozpoczęcia gaszenia ognia a także może i ratowania życia.

Wobec powyższych zaleceń JRG-4 oraz stosownie do § 55 Regulaminu ROD, Zarząd ROD „Camping” zobowiązuje wszystkich działkowców do przycięcia i prześwietlenia drzew oraz krzewów w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki i nie przechodziły na teren ogólny ROD oraz usunięcia wszystkich słupków i innych elementów postawionych na alejkach ogrodowych w terminie do 31 lipca 2022 roku.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie obcięcia gałęzi przechodzących na aleje ogrodowe oraz nie usunięcia wszystkiego, czego nie powinno być na alejkach ogrodowych w terminie do 31 lipca 2022 roku, Zarząd ROD powierzy wykonanie tych czynności firmie zewnętrznej a kosztami tej usługi obciąży działkowca.

Komunikat z dnia 07.01.2022r.
w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 1 MW dotyczy wszystkich właścicieli lub zarządców budynków posiadających takie instalacje, zlokalizowanych na nieruchomości zamieszkanych, jak i niezamieszkanych. Oznacza to, że obowiązek składania deklaracji dotyczy również poszczególnych działkowców w ROD, posiadających altany działkowe wyposażone m.in. w ogrzewanie elektryczne, w kominki, kozy itd. Działkowcy jako właściciele altan działkowych, są zobowiązani do realizacji ww. obowiązku we własnym zakresie.

Zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw należy dokonać:
1. poprzez złożenie deklaracji elektronicznie na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ Wzór deklaracji (formularz B) dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq), na której znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
2. pisemnie. Wersję papierową deklaracji należy złożyć w UM Poznania
- osobiście, po wcześniejszym umówieniu wizyty nr tel: 616 463 344
- wysyłając listem poleconym na adres Poznańskie Centrum Świadczeń, 61-843 Poznań, ul. Wszystkich Świętych 1.
Deklarację należy złożyć w następujących terminach:
- deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021r. należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.)
- dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.
Uwaga! nie złożenie deklaracji w terminie zagrożone jest karą grzywny, stosownie do art.27 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Komunikat z dnia 07.01.2022r.
Zarząd przypomina, że zgodnie z § 43 Regulaminu ROD z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, działka może być wyposażona w zbiornik na nieczystości ciekłe. Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne i ochronę wód gruntowych przed skażeniami ponosi działkowiec. Eksploatacja urządzeń, o których mowa w ust. 1, wywóz nieczystości lub ich utylizacja musi odbywać się na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących. Działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy zbiornika na nieczystości ciekłe, załączając rysunek uwzględniający jego usytuowanie względem granic działki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w miejscu zapewniającym swobodny dostęp wozu asenizacyjnego. W związku z tym informujemy, że wszystkie przypadki naruszeń prawa, a w szczególności stwierdzenie wylewania szamba na działkę należy zgłaszać do Straży Miejskiej tel: 986

Komunikat z dnia 07.01.2022r.
Zarząd przypomina, że zgodnie z § 72 Regulaminu ROD każda działka powinna być oznaczona tabliczką z numerem działki, umieszczoną w widocznym miejscu (np. furtka wejściowa). W związku z tym Zarząd prosi Działkowców, by oznakowali użytkowane działki.

Komunikat z dnia 14.05.2021r.
Zarząd ROD „Camping” informuje, że w ROD „Camping” dochodzi do przesypów w odpadach, nieprawidłowej zbiórki odpadów, bardzo dużo odpadów nie posegregowanych zalega wokół pojemników.
Zarząd bardzo dokładnie informował o zmianach jakie zostały wprowadzone od 1 września 2020 roku w zakresie gospodarowania odpadami oraz o konsekwencjach jakie są związane z nie przestrzeganiem tych zmian. Niestety zbyt wielu działkowców zlekceważyło apele zarządu o to by działkowcy czynnie włączyli się w dbanie o porządek, bo tylko w ten sposób możemy obniżyć nasze opłaty za wywóz śmieci.

Wywóz śmieci polega na zadeklarowaniu ilości pojemników do wywozu i częstotliwości wywozów. Tak wyliczoną opłatę musimy zapłacić niezależnie od tego czy odbierane pojemniki będą pełne, czy też pustawe. Oczywiście pojemniki na śmieci musimy sami zakupić. Dlatego tak ważna jest segregacja śmieci, maksymalne zgniatanie opakowań przed wyrzuceniem, wyrzucanie odpadów zielonych odpowiednio przyciętych tylko do brązowych pojemników przez każdego działkowca, a wszystko po to by zakupić taką ilość pojemników, która jest faktycznie niezbędna. Ponieważ wysokość opłaty za śmieci a także forma płacenia pojawia się w pytaniach działkowców, wyjaśniamy że Działkowcy solidarnie partycypują w kosztach funkcjonowania ROD w częściach przypadających na m² użytkowanej działki lub jedną działkę. Indywidualne rozliczanie kosztów jest możliwe tylko pod warunkiem zastosowania urządzeń pomiarowych, tak w ROD Camping jest rozliczana np. energia elektryczna zużyta na działce. W przypadku śmieci niestety nie ma takich urządzeń, które by zmierzyły ile, kto wyrzuca śmieci.
Obciążanie równymi kosztami wszystkich działkowców jest niesprawiedliwe społecznie i budzi uzasadnione niezadowolenie Działkowców korzystających z działki w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
Niestety działania Zarządu ogranicza prawo i nikt nie może oczekiwać, a tym bardziej zmuszać Zarząd do działania niezgodnego z prawem. Statut w § 72 pkt 19 i 20 daje uprawnienia zarządowi ROD w zakresie gospodarowania środkami pieniężnymi ROD, ale nie daje uprawnienia do obciążenia większymi kosztami osób mieszkających na działkach. Nie wynika ono też z Rozdziału X Statutu. Nie ma takich kompetencji walne zebranie i nie może podejmować uchwały w zakresie dodatkowych opłat dla osób zamieszkujących na działkach.

Komunikat z dnia 04.09.2020r.
w związku z pytaniami w sprawie likwidacji placu śmieciowego informujemy, że Walne Zebranie po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd finansowymi skutkami zmian wprowadzonych od 1 września 2020 roku w zakresie gromadzenia odpadów komunalnych oraz rozliczania kosztów wywozu śmieci z terenu ROD z dotychczasowego „systemu ryczałtowego” na „system za pojemniki”, a także kosztami utrzymywania dwóch placów śmieciowych, ostatecznie podjęło uchwałę w sprawie likwidacji placu śmieciowego na Parkingu nr 2. Zgodnie ze Statutem PZD §72 Zarząd ROD zobowiązany jest realizować uchwały walnego zebrania. Decyzja była naprawdę trudna i podjęta po dyskusji, w której przeciwnicy wskazywali na sytuację ludzi starszych, którym będzie trudno wyrzucać śmieci na plac śmieciowy przy parkingu nr 1 oddalonym, w przypadku skrajnie położonych działek, nawet o ok. 1 km. Osoby, które zagłosowały za przyjęciem uchwały kierowały się kosztami utrzymywania dwóch placy śmieciowych, które już w tym roku wyniosłyby 273 zł od działki oraz uzasadnionym przekonaniem, że jeden plac śmieciowy dla całego ogrodu, monitorowany, ogrodzony płotem, gdzie będzie można wyrzucać śmieci w wyznaczonych godzinach, daje szansę na przejęcie kontroli nad śmieciami a w konsekwencji ograniczenie wysokości opłaty za wywóz śmieci. Dodatkowym argumentem za przyjęciem uchwały były problemy, które dotychczas występowały na Parkingu nr 2, takie jak zastawianie dojazdu do pojemników na śmieci przez parkujące tam samochody, co skutkowało nie wywożeniem śmieci przez firmę VIKOM. Następnie tworzeniem się zwałów śmieci przez które, jak skarżyli się Działkowcy, nie było miejsca do parkowania dla samochodów.
Komunikat z dnia 05.06.2020r.
od 1 września 2020 roku obowiązywać będzie znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która między innymi wprowadza następujące zmiany:
1.ROD-y zostały zaklasyfikowane do nieruchomości niezamieszkanych,
2. zmienia się system naliczania opłat dla ROD – z opłaty ryczałtowej na opłatę za pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych. Opłata będzie naliczana osobno za każdy pojemnik przeznaczony do odpadów zbieranych w sposób selektywny: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz bioodpady, a także dla odpadów zmieszanych,
3. ROD-y na własny koszt muszą wyposażyć się w pięć rodzajów pojemników: odpady zmieszane, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady,
4. przy uwzględnieniu częstotliwości wywozu minimum co dwa tygodnie ROD musi posiadać tyle pojemników, aby nie dopuścić do ich przepełnienia,
5. w ramach pobranych opłat nie ma odbioru odpadów wystawkowych z terenu ROD,
6. od 1 września 2020 roku brak jest możliwości niesegregowania odpadów komunalnych, a uprawnieni pracownicy kontroli będą kontrolować ten obowiązek. W przypadku stwierdzenia niesegregacji naliczane będą kary w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej.
Co możemy zrobić, żeby te koszty zmniejszyć?
1.Bezwzględnie przestrzegać Regulaminu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w ROD „Camping” –> w zakładce „Uchwały”.
2.Czynnie włączyć się w dbanie o porządek w ogrodzie, musimy sami przestrzegać zasad składowania śmieci, musimy zwracać uwagę innym.
3. Należy zgłaszać zauważone osoby, które wykorzystują nasze składowiska na parkingach do opróżniania przydomowych koszy czy wyrzucania odpadów z terenów budowy. Takie nadużycia należy zgłaszać zarządowi ROD oraz Policji.
4.Nie sposób pominąć problemu śmieci wielkogabarytowych, problemowych i niebezpiecznych wyrzucanych na parkingach, które każdy Działkowiec winien wywozić we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
5. Zgodnie z § 42 Regulaminu ROD, Działkowiec zobowiązany jest do wyposażenia działki w kompostownik i ma obowiązek kompostowania pochodzących z działki części roślin.
6. Części roślin nie nadające się do kompostowania należy pociąć na małe kawałki lub rozdrobnić tak, by jak najwięcej weszło do kontenera na bioodpady, przy czym „do” nie oznacza „obok” czy „w pobliżu” i oczywiście nie wrzucamy ich w workach foliowych. Składowanie odpadów zielonych i trawy bezpośrednio na gruncie ziemnym jest ZABRONIONE.
Zarząd apeluje do wszystkich Działkowców by czynnie włączyli się w dbanie o porządek. Na tak dużym ogrodzie jak nasz nie dopilnują porządku pojedyncze osoby, musimy włączyć się wszyscy! Tylko w ten sposób możemy obniżyć nasze opłaty za wywóz śmieci.


RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) -dalej jako „RODO” informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy Camping” w Poznaniu przy ul.Złotowskiej 102, telefon 61 868 1521.

 • Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zabezpieczenia infrastruktury ogrodu działkowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ROD.
 • Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.
 • Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 • Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe przechowywane będą przez okres do 7 dni, a następnie usuwane.
 • Każdemu, którego dane dotyczą przysługuje prawo: * dostępu do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii;* sprostowania (poprawiania) swoich danych;* do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;* do ograniczenia przetwarzania danych;* do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,* do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 • Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie ROD. Na terenie ROD znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.
 • INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
  Z dniem 25 maja 2018r obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO.

  W związku z tym Rodzinny Ogród Działkowy „Camping” informuje wszystkich działkowców naszego ogrodu, że dane osobowe zebrane przez Zarząd ROD przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji celów statutowych Polskiego Związku Działkowców, celów ustawowych związanych z ustawą o ROD lub innych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 • Zgodnie z tymi przepisami administratorem danych działkowców jest Zarząd ROD, jednostka organizacyjna Polskiego Związku Działkowców, który odpowiada za ich wykorzystywanie w sposób bezpieczny, zgodny z ustawą o ROD, Statutem i przepisami Polskiego Związku Działkowców oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 • Dane osobowe działkowców są przetwarzane w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, a realizacja obowiązków dotyczących ich danych spoczywa na Zarządzie ROD.
 • Celem przetwarzania danych osobowych działkowców przez PZD jest realizacja umowy dzierżawy działkowej i prowadzenie ROD; w przypadku członków PZD jest to również realizacja stosunku członkostwa w PZD.
 • Odbiorcą danych osobowych działkowców przetwarzanych przez PZD mogą być podmioty, z których korzysta PZD przy prowadzeniu ROD, realizacji obowiązków ustawowych i statutowych, realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej lub wobec których PZD jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących (np. na wezwanie Policji, Straży Miejskiej, Sądu itp). Dane mogą być udostępnione wyłącznie na uzasadniony pisemny wniosek organu uprawnionego.
 • Okres przechowywania danych działkowców to 6 lat od zakończenia stosunku wynikającego z umowy dzierżawy działkowej. PZD zobowiązany jest realizować wobec działkowców prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Działkowiec może wnieść skargę na niezgodność przetwarzania jego danych z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe działkowca pozyskane przez PZD w związku z nabyciem przez niego prawa do działki lub członkowstwa są konieczne m.in. do realizacji umowy dzierżawy działkowej i prowadzenia ROD, a przekazanie tych danych było i jest obowiązkowe.