U W A G A   O S T R Z E Ż E N I E  !!!

Nie kupuj kłopotów

Każdy, kto nabywa działkę w ROD powinien mieć świadomość, że zgodnie z art. 7 ustawy o ROD rodzinne ogrody działkowe są zakładane na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń ogrodowych. W większości przypadków PZD ma prawo użytkowania wieczystego gruntów, na których znajdują się ogrody działkowe i nie może tego prawa przenieść na indywidualnych działkowców. Żaden działkowiec nie jest więc właścicielem gruntu. W związku z tym nie może on stanowić elementu sprzedaży. W przypadku kupna nabywa się więc tylko własność nasadzeń i obiektów znajdujących się na działce, a nie gruntu, na którym znajduje się altana. Nowy działkowiec może stać się dzierżawcą działki, a nie jej właścicielem, ponieważ wchodzi w prawo do dzierżawy gruntu, a nie w prawo własności.

Zasady obrotu działkami są uregulowane w ustawie o ROD. Zgodnie z przepisami ustawy o ROD działkowiec może przenieść za życia prawo dzierżawy działkowej na pełnoletnią osobę fizyczną zamieszkałą na terytorium RP. Procedura przeniesienia prawa do działki jest taka sama dla wszystkich, niezależnie od tego, czy działkowiec chce przenieść swoje prawo na osobę bliską, czy na osobę z nim niespokrewnioną. Przeniesienie następuje w drodze umowy, którą trzeba zawrzeć na piśmie. Następnie należy ją podpisać w obecności notariusza, żeby mógł on urzędowo potwierdzić własnoręczność podpisów stron. Nie jest wymagana forma aktu notarialnego. Chodzi jedynie o to, aby autentyczność podpisów stron została poświadczona przez notariusza. Niezachowanie tej formy spowoduje nieważność umowy. Następnie należy złożyć wniosek do zarządu ogrodu o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki z załączoną umową. Należy bezwzględnie pamiętać, że niedostosowanie się do wskazanych wyżej wymogów spowoduje, że sporządzona między stronami umowa będzie nieważna i będzie traktowana tak, jakby w ogóle nie doszło do przeniesienia prawa do działki.

Zgodnie z Ustawą o ROD, umowa nie może być zawarta w celu ustanowienia prawa do więcej niż jednej działki, dlatego jedna osoba może mieć tylko jedną działkę.

Wyposażenie działki może stanowić jedynie altana, która spełnia określone prawem wymogi. Zgodnie z prawem budowlanym, ustawą o ROD i regulaminem ROD altana może  mieć powierzchnię zabudowy do 35 m². Altana o wymiarach przekraczających normy określone w prawie budowlanym jest samowolą budowlaną i stanowi rażące naruszenie prawa, ponieważ zgodnie z art.13 ustawy o ROD budynki, których wymiary przekraczają dozwoloną powierzchnię zabudowy i wysokość nie powinny znajdować się na działkach w ROD.

Jeżeli nowy działkowiec wstępuje w prawo do działki, na której znajduje się już wybudowana wcześniej ponadnormatywna altana, to jest on zobowiązany do tego, aby doprowadzić ją do stanu zgodnego z prawem. Powinien więc dostosować ją do wymogów prawa budowlanego i ustawy o ROD i zmniejszyć jej powierzchnię do 35 m². Ostrzegamy wszystkich, którzy chcą zostać działkowcami. Jeżeli zakupimy działkę z ponadnormatywną altaną, to wszystkie konsekwencje spadną na kupującego.

Przypominamy, że zgodnie z § 68 regulaminu ROD zabrania się stawiania na działce szop i komórek, czyli wszelkiego rodzaju pomieszczeń gospodarczych. Działkowiec, który postawił taki budynek działał niezgodnie z przepisami i powinien go usunąć.

W § 41 regulaminu ROD zostały wymienione urządzenia, w jakie może być wyposażona działka. Urządzenia, które nie są wymienione we wskazanym przepisie, nie powinny znajdować się  na działce.

Zgodnie z § 44 do powierzchni zabudowy altany nie wilcza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m². Nie wolno ich rozbudowywać ponad wyznaczony metraż. Taras weranda lub ganek mogą być zadaszone, ale powinny być otwarte, w związku z tym nie wolno ich zabudowywać. Jeżeli jednak działkowiec mimo zakazu zabuduje taras, ganek, lub werandę, to ich powierzchnia będzie wliczana do normatywnej powierzchni altany.

Altana działkowa nie może być przeznaczona do zamieszkiwania. Zgodnie z art. 12 ustawy o ROD na terenie działki obowiązuje całkowity zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej.

Jakie mogą być konsekwencje nabycia działki z ponadnormatywną altaną?

Działkowiec, który nabył, wybudował, nadbudował lub rozbudował altanę działkową z naruszeniem przepisów regulaminu, będzie zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości, a nawet do rozebrania budowanej lub rozbudowanej altany działkowej, jeżeli naruszenia nie mogą zostać usunięte w inny sposób.

Zarząd ROD, w przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, ma obowiązek zgłoszenia tego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jeżeli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdzi naruszenie prawa dotyczącego altany, wówczas stanowi to podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

W przypadku wygaśnięcia prawa do działki,  działkowcowi nie przysługuje wynagrodzenie za obiekty, w tym również i altanę,  wybudowane niezgodnie z prawem.

Odszkodowanie za taką altanę nie przysługuje także w przypadku likwidacji ROD.

___________________________________________________________________________________________________

Zarząd przypomina wszystkim działkowcom, a w szczególności tym, którzy zamierzają dokonać przeniesienia swojego prawa na nowego użytkownika, że zgodnie z Ustawą o rod art. 41 zarząd ROD może odmówić zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki w następujących przypadkach:

Art. 41 ust. 4) odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki może nastąpić z ważnych powodów i jest sporządzana w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem nieważności,

Art..41 ust. 5) Stowarzyszenie ogrodowe może również odmówić zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, jeżeli jednocześnie wskaże osobę, na rzecz której może nastąpić takie przeniesienie; osoba ta składa pisemne oświadczenie o gotowości zapłaty na rzecz działkowca wynagrodzenia w wysokości wskazanej we wniosku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 2 tygodni od dnia wskazania. Bezskuteczny upływ terminu jest równoznaczny z uwzględnieniem wniosku działkowca.

W przypadku odmowy przez zarząd ROD strony umowy mogą odwołać się do sądu zgodnie z art. 41 ust. 7) każda ze stron umowy, może wytoczyć powództwo o ustalenie, że odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki jest bezpodstawna. Orzeczenie sądu o bezpodstawności odmowy zastępuje oświadczenie stowarzyszenia ogrodowego w przedmiocie zatwierdzenia.

Wniosek: odmowa zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki przez zarząd ROD  i brak wytoczenia powództwa do sądu stron umowy oznacza, że prawo do działki nadal posiada dotychczasowy działkowiec, który jest zobowiązany do zapłacenia opłat ogrodowych oraz kosztów zużytej energii elektrycznej na działce.

_____________________________________________________________________________

Działka nr 444

Telefon kontaktowy 505 943 311

——————————————————————————————————————————

Działka nr 978

Telefon kontaktowy 605 997 106 lub 690 648 777

——————————————————————————————————————————

Działka nr 451

Telefon kontaktowy 794 100 104

——————————————————————————————————————————

Działka nr 973

Telefon kontaktowy 606 295 507

______________________________________________________________

Działka nr 175

Telefon kontaktowy 501 021 748

na działce stoi murowana altana, dwa pokoiki z kominkiem.

_____________________________________________________________________________

Działka nr 825

Telefon kontaktowy 604 214 413

___________________________________________________________________

Działka nr 762

Telefon kontaktowy 61 8679 408

_______________________________________________________________________________________

Działka nr 586

Telefon kontaktowy 45 8146 9270

_______________________________________________________________________________________

Działka nr 1090

Telefon kontaktowy 604 122 423