Uchwała nr  31/2019

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego “CAMPING”
z dnia 09.03.2019 roku

w sprawie podwyższonej opłaty ogrodowej ponoszonej przez działkowca w roku nabycia działki.

Podstawa prawna: Statut PZD § 147 pkt. 1.1

wysokość opłaty w 2019 roku wynosi 692 zł. Opłata wyliczona została w oparciu o wartość infrastruktury ogrodowej wykazanej w bilansie ROD “Camping” za rok 2018.

________________________________________________________________________________________

Uchwała nr 2 /2019

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego “CAMPING”
z dnia 12.01.2019 roku

w sprawie opłat partycypacyjnych w ROD “Camping”

300 złużyczenie świetlicy dla celów prywatnych działkowcowi.

800 zł - użyczenie świetlicy dla celów prywatnych nie działkowcowi.

300 zł - kaucja na poczet opłaty za zużycie prądu, wody, ścieków i szkód.

1.000 zł - użyczenie świetlicy dla celów prywatnych w dniu 31 grudnia 2018r.

wg poniesionych kosztów – zwrot kosztów odłączenia działki od sieci energetycznej ROD.

wg poniesionych kosztów – zwrot kosztów za odczyty liczników prądu oraz wysłanie pocztą  rachunków za prąd poza sezonem.

250 zł - partycypacja w dodatkowych kosztach wywozu śmieci związanych ze zmianą użytkownika działki, którą opłaca kupujący

50 zł - partycypacja w dodatkowych kosztach wywozu odpadów zielonych związanych z usunięciem i wywozem gałęzi ze ściętych drzew z działki – opłaca działkowiec, za każde ścięte drzewo na użytkowanej działce. Opłaty należy dokonać w kasie ROD przed złożeniem wniosku do Urzędu Miasta.

_________________________________________________________________________________________

UCHWAŁA  Nr 1/III/2014

OZ Polskiego Związku Działkowców

z dnia 24 listopada 2014 r.

zgodnie z § 153 ust.1 pkt.2 Statutu PZD ustanowił opłatę ogrodową wnoszoną przez działkowca w roku nabycia działki w wysokości 300 zł (dawne wpisowe).

__________________________________________________________________________________________

Uchwała nr 33/2014

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego “CAMPING”
z dnia 20.03.2014 roku w sprawie wymiany liczników prądu na działkach

Działkowiec kupuje licznik elektryczny na własny koszt (cena ok. 30 zł). Przed zakupem licznika należy uzgodnić parametry techniczne z elektrykiem ogrodu. Demontaż starego i montaż nowego licznika wykonuje elektryk ogrodu nieodpłatnie.

_______________________________________________________________________________________________________

Uchwała nr 38 /2013

Zarządu Komisarycznego Rodzinnego Ogrodu Działkowego “CAMPING”

z dnia 18.06.2013 roku w sprawie wprowadzenia REGULAMINU  GOSPODARKI  ODPADAMI  KOMUNALNYMI w  R.O.D.   „CAMPING”

Podstawy prawne:

- Regulamin i Statut PZD

- Przepisy porządkowe w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Camping”

- Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

§ 1

Zasady gospodarki odpadami

Zabrania się:

- wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych . Materiał roślinny należy kompostować na działce . Tak uzyskiwany kompost należy zużywać na własnej działce

- wrzucania do ogólnodostępnych pojemników materiałów budowlanych i rozbiórkowych. Materiały te należy gromadzić w indywidualnie zamawianych kontenerach typu „skip” lub workach „Big bag” i przekazywać podmiotowi uprawnionemu na zasadach określonych w regulaminie GOAP. Osoby prowadzące remonty budowlane zobowiązane są do złożenia w sekretariacie Zarządu oświadczenia o sposobie zagospodarowania odpadów.

- wrzucania zużytych baterii i sprzętu elektrycznego

- wrzucania do pojemników ogrodowych przeterminowanych leków, opakowań po materiałach niebezpiecznych takich jak: środki ochrony roślin, puszki po farbach itp.

§2

Zasady segregacji odpadów komunalnych

1.Wprowadza się bezwzględny obowiązek segregowania odpadów komunalnych, takich jak papier, szkło, plastik i puszki aluminiowe.

2. Do kontenerów mogą trafiać jedynie odpady nie podlegające segregacji, z wyłączeniem odpadów roślinnych, które należy kompostować

3. Odpady wielkogabarytowe (meble, sprzęt AGD itp.) będą odbierane jeden raz do roku (w marcu) w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym do ich odbioru. Terminy odbioru będą podawane do wiadomości działkowców z odpowiednim wyprzedzeniem.

§3

Przepisy porządkowe

1.Działkowcy zobowiązani są stosować się do poleceń służb porządkowych dotyczących segregowania odpadów komunalnych.

2. W celu zapewnienia odpowiedniej segregacji i zmniejszenia ilości odpadów (szczególnie zielonych) przewiduje się okresowe lub stałe monitorowanie miejsc składowania odpadów.

3. Wobec działkowców łamiących określone powyżej zasady stosowane będą kary związkowe. W przypadku nakładania przez podmiot odbierający odpady komunalne kar finansowych wynikających z braku segregacji, kary te będą przenoszone solidarnie na działkowców nie stosujących się do przepisów określonych w Regulaminie.