Uchwała nr 4 /2018

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego “CAMPING”
z dnia 13.01.2018 roku

w sprawie opłat partycypacyjnych w ROD “Camping”

300 złużyczenie świetlicy dla celów prywatnych działkowcowi.

800 zł - użyczenie świetlicy dla celów prywatnych nie działkowcowi.

300 zł - kaucja na poczet opłaty za zużycie prądu, wody, ścieków i szkód.

1.000 zł - użyczenie świetlicy dla celów prywatnych w dniu 31 grudnia 2018r.

wg poniesionych kosztów - odłączenie od sieci energetycznej ROD.

wg poniesionych kosztów – dodatkowe odczyty liczników prądu poza sezonem.

250 zł - partycypacja w dodatkowych kosztach wywozu śmieci związanych ze zmianą użytkownika działki, którą opłaca kupujący

50 zł - partycypacja w dodatkowych kosztach wywozu odpadów zielonych związanych z usunięciem i wywozem gałęzi ze ściętych drzew z działki – opłaca działkowiec, za każde ścięte drzewo na użytkowanej działce. Opłaty należy dokonać w kasie ROD przed złożeniem wniosku do Urzędu Miasta.

_________________________________________________________________________________________

Uchwała nr 5/2017

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego “CAMPING”
z dnia 25.02.2017 roku

w sprawie podwyższonej opłaty ogrodowej ponoszonej przez działkowca w roku nabycia działki.

Podstawa prawna: Statut PZD § 147 pkt. 1.1

wysokość opłaty w 2017 roku wynosi 589 zł. Opłata wyliczona została w oparciu o wartość środków trwałych wykazanych w bilansie ROD “Camping” za rok 2016.

________________________________________________________________________________________

UCHWAŁA NR 158 /2016

Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu                                                                                                                                                             z dnia  31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka zarządu

Zarząd ROD „Camping” w Poznaniu zatwierdza wygaśnięcie mandatu członka zarządu, pana Eugeniusza Osiewicza,  w związku z pisemną rezygnacją złożoną w dniu 27.08.2016r. Zarząd uznał jednak, że działania pana Eugeniusza Osiewicza jako prezesa w zarządzie ROD „Camping”, jak również po zwolnieniu z funkcji prezesa, są działaniami na szkodę PZD i ROD „Camping” wobec czego, działając na podstawie § 42.6 statutu PZD, stwierdza zakaz sprawowania mandatu i pełnienia funkcji w organach PZD do końca następnej kadencji.

Uzasadnienie:

1.Na posiedzeniu zarządu w dniu 4 sierpnia 2016 roku, zgodnie z § 70 Statutu PZD,  zarząd podjął uchwałę nr 123/2016 w sprawie zmiany prezesa ROD „Camping”. Pan Osiewicz nie zaakceptował tej zmiany, nie okazał woli współpracy w obecnym składzie osobowym zarządu, pomimo że w dniu 4 sierpnia 2016r. dano mu taką możliwość nie odwołując go ze składu zarządu ROD „Camping”. Co więcej, udzielił wypowiedzi w prasie,  przedstawiając zarząd w negatywnym świetle oraz nieprawdziwe powody odwołania go z funkcji prezesa.

Cytaty z artykułu Gazety Wyborczej:

cytat 1 – „założył monitoring, wyremontował hydrofornię, świetlicę, wyrównał kilka dróg, a w planach miał budowę placu zabaw dla dzieci”.

Z tego cytatu wynika, że Pan Osiewicz przypisał sobie wszystkie zasługi pomijając pracę pozostałych członków zarządu.

cytat 2 – „rok temu na Campingu pojawiła się jednak kontrola z krajowej centrali PZD. Kontrolerzy zwrócili uwagę na wysokie zarobki 9 członków zarządu. Co miesiąc każdy z nich dostaje 1,1 tys. zł. Zimą ich jedyną pracą jest jedno 3-4-godzinne zebranie w miesiącu…mówi Osiewicz, który twierdzi, że pensje członków chciał obniżyć o połowę. – Ale gdy tylko to zapowiedziałem, inni członkowie zarządu pozbawili mnie funkcji prezesa – dodaje”.

Nieprawdą jest, że każdy członek zarządu dostaje 1.100 zł, bo chociażby wynagrodzenie pana Osiewicza wynosiło 1.300 zł. Jego żona, jako opiekun świetlicy 450 zł i tu było najwięcej zastrzeżeń komisji rewizyjnych. Nieprawdą jest również i to, że pan Osiewicz zapowiedział obniżenie wynagrodzeń wszystkim członkom zarządu, nigdy na zarządzie nie wystąpił z takim wnioskiem.

cytat 3 – „Najgorsze, że nigdzie nie wywieszono uzasadnienia mojego usunięcia. Działkowcy mogą myśleć, że brałem łapówki albo spartaczyłem remonty. Niech wiedzą, że wyrzucono mnie za 5 kilo cukru – żali się Osiewicz”.

Zarząd niniejszym spełnia życzenie pana Osiewicza.

2. Zgodnie ze statutem PZD prezes nie może samodzielnie podejmować decyzji, wyręczając w tym zakresie zarząd ROD. Na posiedzeniach zarządu bezskutecznie zwracano uwagę panu Osiewiczowi, że nie może jednoosobowo  podejmować decyzji dotyczących wydawania ogrodowych pieniędzy i nie może przekraczać ustaleń zawartych w uchwałach podjętych przez walne zebranie lub zarząd.

Przykłady:

- przekroczenie budżetu przeznaczonego na założenie monitoringu w 2015 roku. Na posiedzeniu zarządu w dniu 08.07.2015r. zarząd podjął uchwałę nr 111/2015 w sprawie zakupu i zainstalowania monitoringu przy bramie wjazdowej, świetlicy i biurze do kwoty 12.000 zł. Koszty zostały przekroczone, ponieważ  wykonanie tej inwestycji kosztowało ostatecznie 16.387,40 zł a pan Eugeniusz Osiewicz nie wyjaśnił zarządowi powodów przekroczenia. Ponadto nie zadbał o to, by zapewnić bieżącą obsługę i archiwizację nagrań.

-  przekroczenie limitu 500 zł, który zgodnie z uchwałą zarządu nr 55/2015 z dnia 01.05.2015r., pozwala prezesowi na samodzielne podejmowanie decyzji w sprawie wydatkowania pieniędzy ROD bez uchwały zarządu.  Faktura nr 4/16 z dnia 27.07.2016r. wystawiona przez PHU Monika Kołtuniak-Nowak wynosi 839,50 zł i dotyczy zakupu artykułów spożywczych na potrzeby biura. Oprócz przekroczenia kosztów, zastrzeżenia dotyczą również zakupionych towarów np. 60 butelek 1,5L wody Cisowianka, której w biurze nigdy nie było, czy 5 kg cukru, którego zużycie przez pracowników biura w takiej ilości jest niemożliwe.

-  na posiedzeniu zarządu w dniu 04.08.2016r. pan Eugeniusz Osiewicz  poinformował zarząd, że na jego polecenie firma RAFMIX wykonała usługę wyrównania drogi, co będzie kosztowało ogród ok. 4.600 zł. W rozmowie telefonicznej przeprowadzonej w dniu 16.08.2016r. ok. godz. 15:00  p.Rafał Łakomy potwierdził wykonanie w/w usługi.

- jednoosobowe podjęcie decyzji w sprawie obniżenia opłaty za użyczenie świetlicy dla celów  prywatnych. W dniu 2 lipca 2016r. użytkownik działki nr … dokonał wpłaty 200 zł w kasie ogrodu podczas gdy, zgodnie z uchwałą zarządu nr 22/2016 z dnia 12.03.2016r. opłata za użyczenie świetlicy wynosi 300 zł. Pan M.K. oświadczył, że został przez prezesa osobiście zwolniony z pełnej opłaty.

3. Próbował wymuszać decyzje związane z wydatkowaniem pieniędzy ogrodu, które zdaniem części członków zarządu były nieuzasadnione potrzebami ogrodu. W przypadku nie uzyskania akceptacji zarządu dla swoich pomysłów okazywał swoje niezadowolenie, był nieuprzejmy i niegrzeczny.

Przykłady:

-  na posiedzeniu zarządu w dniu 09.06.2016r. pan Eugeniusz Osiewicz zaproponował zarządowi podjęcie  uchwały w sprawie zainstalowania detektora ruchu przed bramą wjazdową na teren ogrodu, przewidywany koszt do kwoty  1.400 zł. Zważywszy na fakt, że urządzenie byłoby w użyciu tylko 3 miesiące w roku  a pracownicy zatrudnieni na placu miejsc postojowych strzeżonych całodobowo otwierają bramę wjazdową, nie można tego pomysłu uzasadnić w żaden racjonalny sposób, Ostatecznie uchwała nr 75/2016 nie została podjęta (za – 2 głosy, przeciw – 4 głosy, wstrzymało się – 2 głosy).

- na posiedzeniu zarządu w dniu 07.07.2016r. pan Eugeniusz Osiewicz próbował przeforsować wymianę całego dachu w ramach uchwały wlanego zebrania nr 10/2016 w sprawie remontu budynku administracyjnego (plan przedstawiony pod głosowanie walnemu zebraniu, nie uwzględniał remontu dachu).  Ostatecznie zarząd nie podjął żadnej uchwały i po dyskusji pozostawił temat do dokładniejszego przygotowania przez osoby odpowiedzialne merytorycznie za inwestycje w ogrodzie.

4. Wprowadzał złą atmosferę, niegrzecznie się odnosił do tych członków zarządu i pracowników biura, którzy nie zgadzali się z jego pomysłami i działaniami oraz ośmielali się krytykować jego decyzje. Wprowadzał atmosferę nieufności, konfliktował członków zarządu i pracowników biura.

5. Jako kierownik biura, był zatrudniony na ½ etatu na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1.313 zł brutto miesięcznie. Zarząd na posiedzeniu w dniu 13 sierpnia 2016 roku  zaproponował panu Eugeniuszowi Osiewiczowi rozwiązanie umowy o pracę, ponieważ zgodnie z dotychczasową praktyką w ROD „Camping” zamierza powierzyć kierowanie biurem nowemu prezesowi.  Pan Eugeniusz Osiewicz odmówił. W tej sytuacji w dniu 20 sierpnia 2016r. zostało mu wręczone  wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem na dzień 30 września br., co w praktyce oznacza konieczność wypłacenia wynagrodzenia za wrzesień pomimo, że pan Osiewicz faktycznie nie pracuje już od 5 sierpnia br.

Wobec powyższego zarząd ROD postanowił  jak na wstępie.

Pouczenie :

Zgodnie z § 42.4. odwołanemu członkowi organu PZD przysługuje prawo odwołania się od  niniejszej uchwały do organu wyższego stopnia w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.

_________________________________________________________________________________________

UCHWAŁA  Nr 1/III/2014

OZ Polskiego Związku Działkowców

z dnia 24 listopada 2014 r.

zgodnie z § 153 ust.1 pkt.2 Statutu PZD ustanowił opłatę ogrodową wnoszoną przez działkowca w roku nabycia działki w wysokości 300 zł (dawne wpisowe).

__________________________________________________________________________________________

Uchwała nr 33/2014

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego “CAMPING”
z dnia 20.03.2014 roku w sprawie wymiany liczników prądu na działkach

Działkowiec kupuje licznik elektryczny na własny koszt (cena ok. 30 zł). Przed zakupem licznika należy uzgodnić parametry techniczne z elektrykiem ogrodu. Demontaż starego i montaż nowego licznika wykonuje elektryk ogrodu nieodpłatnie.

_______________________________________________________________________________________________________

Uchwała nr 38 /2013

Zarządu Komisarycznego Rodzinnego Ogrodu Działkowego “CAMPING”

z dnia 18.06.2013 roku w sprawie wprowadzenia REGULAMINU  GOSPODARKI  ODPADAMI  KOMUNALNYMI w  R.O.D.   „CAMPING”

Podstawy prawne:

- Regulamin i Statut PZD

- Przepisy porządkowe w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Camping”

- Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

§ 1

Zasady gospodarki odpadami

Zabrania się:

- wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych . Materiał roślinny należy kompostować na działce . Tak uzyskiwany kompost należy zużywać na własnej działce

- wrzucania do ogólnodostępnych pojemników materiałów budowlanych i rozbiórkowych. Materiały te należy gromadzić w indywidualnie zamawianych kontenerach typu „skip” lub workach „Big bag” i przekazywać podmiotowi uprawnionemu na zasadach określonych w regulaminie GOAP. Osoby prowadzące remonty budowlane zobowiązane są do złożenia w sekretariacie Zarządu oświadczenia o sposobie zagospodarowania odpadów.

- wrzucania zużytych baterii i sprzętu elektrycznego

- wrzucania do pojemników ogrodowych przeterminowanych leków, opakowań po materiałach niebezpiecznych takich jak: środki ochrony roślin, puszki po farbach itp.

§2

Zasady segregacji odpadów komunalnych

1.Wprowadza się bezwzględny obowiązek segregowania odpadów komunalnych, takich jak papier, szkło, plastik i puszki aluminiowe.

2. Do kontenerów mogą trafiać jedynie odpady nie podlegające segregacji, z wyłączeniem odpadów roślinnych, które należy kompostować

3. Odpady wielkogabarytowe (meble, sprzęt AGD itp.) będą odbierane jeden raz do roku (w marcu) w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym do ich odbioru. Terminy odbioru będą podawane do wiadomości działkowców z odpowiednim wyprzedzeniem.

§3

Przepisy porządkowe

1.Działkowcy zobowiązani są stosować się do poleceń służb porządkowych dotyczących segregowania odpadów komunalnych.

2. W celu zapewnienia odpowiedniej segregacji i zmniejszenia ilości odpadów (szczególnie zielonych) przewiduje się okresowe lub stałe monitorowanie miejsc składowania odpadów.

3. Wobec działkowców łamiących określone powyżej zasady stosowane będą kary związkowe. W przypadku nakładania przez podmiot odbierający odpady komunalne kar finansowych wynikających z braku segregacji, kary te będą przenoszone solidarnie na działkowców nie stosujących się do przepisów określonych w Regulaminie.