Uchwała nr 1/2024
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego “CAMPING”
z dnia 03.01.2024 roku

w sprawie opłat partycypacyjnych w ROD “Camping”

300 zł – użyczenie świetlicy dla celów prywatnych działkowcowi.

800 zł - użyczenie świetlicy dla celów prywatnych nie działkowcowi.

300 zł - kaucja na poczet opłaty za zużycie prądu, wody, ścieków i szkód.

wg poniesionych kosztów – zwrot kosztów odłączenia działki od sieci energetycznej ROD.

300 zł - partycypacja w dodatkowych kosztach wywozu śmieci związanych ze zmianą użytkownika działki, którą opłaca kupujący

od 50 zł - partycypacja w dodatkowych kosztach wywozu odpadów wyrzucanych niezgodnie z Regulaminem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, przyjętym Uchwałą Zarządu ROD nr 61/2020 z dn.14.05.2020r. -opłaca działkowiec, który nieprawidłowo pozbywa się śmieci.

———————————————————————————————————————————————

Uchwała nr  17/2024
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego “CAMPING”
z dnia 03.02.2024 roku
w sprawie podwyższonej opłaty ogrodowej ponoszonej przez działkowca w roku nabycia działki.

Podstawa prawna: Statut PZD § 147 pkt. 1.1

wysokość opłaty w 2024 roku wynosi 554 zł. Opłata wyliczona została w oparciu o wartość infrastruktury ogrodowej wykazanej w bilansie ROD “Camping” za rok 2023.

________________________________________________________________________________________

UCHWAŁA  Nr 2/III/2022

Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2022 r.

zgodnie z § 147 ust.1 pkt.2 Statutu PZD – opłata ogrodowa wnoszona przez działkowca w roku nabycia działki w wysokości 350 zł (dawne wpisowe).

——————————————————————————————————————————————————————————–

Uchwała nr  58/2022
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego “CAMPING”
z dnia 07.05.2022 roku
w sprawie wprowadzenia REGULAMINU korzystania z sieci wodociągowej i rozliczania kosztów poboru wody w ROD “Camping”

Na podstawie § 72 p. 15 Statutu Polskiego Związku Działkowców oraz §§ 76 i 77  Regulaminu ROD, ustala się niniejszy regulamin.

I. Zasady korzystania z ogrodowej sieci wodociągowej
1. Z ogrodowej sieci wodociągowej mogą korzystać:
a) działkowcy, których działki są podłączone do sieci wodociągowej za zgodą Zarządu i wyposażone w instalację wodną (przyłącze, zawory dopływowy i spustowy oraz sieć wodociągową na działce),
b) działkowcy, przez wykorzystywanie ogólnodostępnych punktów poboru wody miejskiej usytuowanych pomiędzy parkingiem a świetlicą.
2. Wodą pobieraną z ujęć ogrodowych należy gospodarować oszczędnie.
3. Woda ogrodowa może być użyta jedynie do celów nawadniania zieleni oraz upraw. Zabronione jest używanie tej wody do celów konsumpcyjnych, napełniania basenów i innego używania wody nie związanego z nawadnianiem gruntu.
4. Woda miejska może być użyta jedynie do celów spożywczych. Zabronione jest używanie tej wody do podlewania działek, napełniania basenów i innego używania wody nie związanego z konsumpcją.
5. Działkowiec, który zamierza podłączyć dzierżawioną działkę do sieci wodociągowej składa do Zarządu ogrodu pisemny wniosek, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. Niepełny wniosek nie jest przez Zarząd rozpatrywany.
6. Po uzyskaniu zgody na dokonanie podłączenia działkowiec wnosi opłatę ryczałtową za wodę w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie na dany rok.
7. Forma pisemnego wniosku dotyczy także modernizacji przyłącza i instalacji wodnej na działce, którą działkowiec wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt.
8. Instalację wodną na działce można podłączyć przyłączem do ogrodowej sieci wodociągowej dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu ogrodu.
9. Pozaregulaminowe wykonanie przyłącza wodnego oraz pobieranie wody bez zgłoszenia, może być potraktowane  jako kradzież i stanowi rażące naruszenie prawa PZD.

II. Wymagania techniczne dotyczące instalacji wodnej
1. Zakup oraz montaż instalacji wodnej na działce działkowiec wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt. Instalacja wodna musi być wykonana zgodnie z zasadami dotyczącymi takich instalacji.
2. Usytuowanie zaworu musi spełniać następujące wymagania:
a) zawór należy umieścić poziomo lub pionowo, możliwie najbliżej ogrodowej magistrali wodociągowej, w specjalnie dla tego celu przygotowanej studzience na działce, nie dalej niż 1 m od ogrodzenia alejkowego, na głębokości nie mniejszej niż 70 cm.
b) usytuowanie zaworu powinno umożliwiać łatwe zamknięcie dopływu wody do działki w przypadku awarii.
c) zabrania się niszczenia infrastruktury ogrodu poprzez sytuowanie studzienki działki na alejce ogrodowej a także sytuowania zaworu głównego w altanie działki.
3. Po wykonaniu wszystkich prac należy zgłosić Zarządowi ogrodu przygotowaną instalację wodną do odbioru technicznego.
4. Odbiór techniczny instalacji:
a) odbioru technicznego przyłącza oraz pozostałej części instalacji wodnej dokonują protokolarnie członkowie ogrodowej Komisji ds. sieci wodociągowej lub członkowie Zarządu,
b) po stwierdzeniu prawidłowości wykonania instalacji wodnej zgodnie z wymaganiami oraz dokonaniu próby szczelności, komisja sporządza protokół – wzór protokołu odbioru stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu,
c) kopię protokołu odbioru otrzymuje działkowiec.

III. Okresowa kontrola stanu technicznego przyłącza.
1. W celu sprawdzenia (kontroli) stanu prawidłowości podłączeń instalacji wodociągowej,  działkowiec ma obowiązek umożliwić wstęp na działkę i do altany osobom upoważnionym przez Zarząd ROD.
2. Mimo braku zgody działkowca, osoby upoważnione przez Zarząd ROD są uprawnione, na podstawie § 74 p. 2 Regulaminu ROD, do wstępu na działkę w celu przeprowadzenia czynności o których mowa w punkcie 1.

IV. Opłaty
1. Działkowcy opłacają ryczałtową składkę, ustaloną uchwałą walnego zebrania członków PZD w ROD na dany rok.
2. Działkowiec ma obowiązek dokonać płatności w terminie wskazanym w wystawionym rachunku.

V. Postanowienia końcowe.
1. Ogrodowa sieć wodociągowa jest uruchamiana każdego roku w okresie od 15 kwietnia do 15 października (Pozwolenie wodnoprawne).
2. Za właściwe przygotowanie całości działkowej instalacji wodnej do sezonu użytkowego odpowiada działkowiec.
3. Naruszanie postanowień niniejszego regulaminu może skutkować konsekwencjami przewidzianymi prawem, w tym odłączeniem dopływu wody do działki. Ponowne jej włączenie może nastąpić po usunięciu wszystkich uchybień i pokryciu rzeczywistych kosztów ponownego przyłączenia.
Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Nr  58/2022 Zarządu ROD „Camping” w Poznaniu, z dnia 7 maja 2022 roku.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

———————————————————————————————————————————————-

Uchwała nr  53/2021

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego “CAMPING”
z dnia 20.05.2021 roku
w sprawie wprowadzenia REGULAMINU Miejsc Postojowych w ROD “Camping”

1. Na terenie ROD „Camping” wyznaczone są dwa miejsca przeznaczone do parkowania samochodów użytkowników działek,  zwane dalej
- Plac postojowy nr 1 (ogrodzony teren z bramą wjazdową od ul. Złotowskiej przy „kapliczce”)
- Plac postojowy nr 2 (ogrodzony teren z bramą wjazdową od ul. Złotowskiej przy „krzyżu”).
2. Teren Placów postojowych nr 1 i nr 2 stanowi integralną część Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Camping”, którym  zarządza Zarząd ROD „Camping”.
3. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Placów postojowych nr 1 lub nr 2  wyraża zgodę na warunki niniejszego „Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
4. Z Placów postojowych nr 1 i nr 2 może korzystać wyłącznie działkowiec oraz rodzina działkowca.
5. Place postojowe nr 1 i nr 2 są do dyspozycji działkowców całodobowo i cały rok.
6. Place postojowe nr 1 i nr 2 są przeznaczone do parkowania wyłącznie samochodów osobowych.
7. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu oraz parkowania na terenie placów postojowych pojazdów typu kamper oraz pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony.
8. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu oraz parkowania na terenie placów postojowych innych pojazdów samochodowych, przyczep, naczep,  urządzeń mechanicznych itp.
9. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren placów postojowych pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w szczególności: łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz podobnego rodzaju.
10.  W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu oraz porzucenia pojazdu, Zarząd ROD „Camping” jest uprawniony do odholowania tego pojazdu w wybrane przez zarząd miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko użytkownika pojazdu.
11.  Mycie samochodu, konserwacja i naprawy samochodu na placach postojowych są zabronione.
12.  Zabezpieczenie pojazdu samochodowego postawionego na parkingach nr 1 i nr 2 przed ingerencją osób trzecich jest obowiązkiem właściciela pojazdu. Zarząd ROD „CAMPING” nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez właścicieli pojazdów samochodowych spowodowane działaniem osób trzecich.
13.  Zarząd ROD „CAMPING” nie ponosi odpowiedzialności za kradzież przedmiotów pozostawionych w samochodzie.
14.  Zarząd ROD „CAMPING” nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez właścicieli pojazdów samochodowych spowodowane działaniem sił natury.

————————————————————————————————————————————————————————————–

Uchwała nr  62/2020

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego “CAMPING”
z dnia 14.05.2020 roku
w sprawie wprowadzenia REGULAMINU korzystania z kart wjazdu na teren ROD „Camping” wydanych na podstawie § 70 Regulaminu ROD

§ 1

1. Osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo wjazdu na teren ROD pojazdem mechanicznym, którym dojeżdża do działki. Prawo wjazdu ma także pojazd dowożący tę osobę do działki.
2. Osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo parkowania swego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe (np. zatoczkę).
3. Osobą niepełnosprawną ruchowo w rozumieniu § 70 Regulaminu ROD jest osoba, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.

§ 2

1. Karty wjazdu są przyznawane na wniosek działkowca.
2. Do wniosku działkowiec dołącza orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez organ do spraw orzekania o niepełnosprawności.
3. Koszt wydania karty pokrywa działkowiec.

§ 3

1. Karta daje prawo wjazdu na teren ogrodu tylko działkowcowi, któremu została przyznana.
2. Karta zostanie zablokowana w przypadku stwierdzenia użycia jej przez osobę nieuprawnioną. Koszt wydania nowej karty pokrywa działkowiec.
3. Trzykrotne zablokowanie karty z winy działkowca będzie skutkować utratą możliwości swobodnego wjazdu na ogród.

_______________________________________________________________________________________________

Uchwała nr   61 /2020
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego “CAMPING”
z dnia 14.05.2020 roku
w sprawie wprowadzenia REGULAMINU  GOSPODAROWANIA  ODPADAMI  KOMUNALNYMI
w  ROD „CAMPING”

Podstawy prawne:
-  Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. art.15 pkt. 1 ust. 1 i 2)
-  Regulamin ROD § 36 i § 42
-  Program klimatyczny PZD
-  Regulamin  utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „ Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.

§ 1. Zasady segregacji śmieci i bioodpadów

1. Wprowadza się obowiązek segregowania odpadów komunalnych i wrzucania ich do odpowiednio oznaczonych pojemników:

- żółty – „Metale i tworzywa sztuczne”

 • zgniecione i puste butelki po napojach
 • zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej
 • plastikowe nakrętki
 • aluminiowe puszki po napojach i konserwach
 • kapsle
 • opakowania z metalu
 • kartoniki po mleku i napojach
 • worki i reklamówki
 • koszyczki po owocach

- niebieski– „Papier”

 • papier
 • gazety, czasopisma
 • gazetki reklamowe
 • ulotki
 • katalogi
 • książki
 • opakowania tekturowe
 • kartony
 • tekturę falistą

- zielony – „Szkło”

 • butelki szklane po napojach (bez nakrętek)
 • słoiki bez nakrętek, zacisków i gumowych uszczelek

- brązowy„Odpady BIO”

 • kwiaty
 • resztki kwiatów ciętych i doniczkowych
 • resztki żywności (bez mięsa)
 • obierki z owoców i warzyw
 • przeterminowane owoce i warzywa
 • skorupki jaj
 • fusy po kawie i herbacie
 • trawę
 • liście
 • rozdrobione gałęzie
 • pozostałości roślinne.

2. Do kontenera na odpady zmieszane można wrzucać jedynie odpady komunalne nie podlegające segregacji.

§2. Zasady gospodarki innymi odpadami

1. Działka musi być wyposażona w kompostownik. Pochodzące z działki części roślin należy składować w kompostownikach na działce i po przerobieniu na kompost wykorzystywać do nawożenia działki.

2. Odpady wielkogabarytowe (np. łóżka, wersalki, sofy, stoły, krzesła, biurka, regały, fotele, materace, dywany, meble ogrodowe, zabawki dużych rozmiarów, płyty meblowe) należy wywieźć we własnym zakresie. Nie wolno ich wrzucać do żadnych pojemników na śmieci.

3. Materiały budowlane pozostałe po budowie lub remoncie należy wywieźć we własnym zakresie.  Materiały budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w indywidualnie zamawianych kontenerach typu „skip”  i przekazywać podmiotowi uprawnionemu do ich wywozu. Osoby prowadzące remonty budowlane zobowiązane są do złożenia w sekretariacie Zarządu oświadczenia o sposobie zagospodarowania odpadów.

4. Sprzęt AGD i RTV, narzędzia i urządzenia elektryczne i elektroniczne należy wywieźć we własnym zakresie. Nie wolno ich wrzucać do żadnych pojemników na śmieci.

5. Zużyte baterie, akumulatory, opony, opakowania po materiałach niebezpiecznych (np. środki ochrony roślin, puszki po farbach i po rozpuszczalnikach)  należy usunąć we własnym zakresie. Nie wolno ich wrzucać do żadnych pojemników na śmieci.

6. Leki oraz odpady medyczne należy usunąć we własnym zakresie. Nie wolno ich wrzucać do żadnych pojemników na śmieci.

§3. Przepisy porządkowe

1. Na terenie ROD „ Camping” obowiązuje całkowity zakaz spalania śmieci.

2. Działkowcy zobowiązani są do stosowania się do poleceń służb porządkowych w zakresie  selektywnego zbierania odpadów i składowania ich w wyznaczonych miejscach do odpowiednich pojemników.

3. Działkowcy zobowiązani są do uiszczania opłaty ogrodowej  przeznaczonej na utrzymanie porządku i czystości w ogrodzie w wysokości i terminie wyznaczonym uchwałą Walnego Zebrania.

4. Wobec działkowców łamiących zasady Regulaminu stosowane będą kary związkowe.

5. W przypadku nałożenia kar finansowych przez podmiot odbierający odpady komunalne za  nieprawidłowości w segregacji śmieci, kary te będą obciążały tych działkowców, którzy nie stosują się do przepisów określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Zarząd ma prawo obciążyć kosztami sprzątania i wywozu odpadów tych Działkowców, którzy pozbywają się śmieci niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub składują śmieci obok kontenerów lub w miejscach niedozwolonych.

7. Osoby źle segregujące lub podrzucające odpady, przyłapane na gorącym uczynku lub zarejestrowane na obrazie z kamery podlegają karze grzywny  z art. 145 lub 154 kodeksu wykroczeń, której wysokość może wynosić od 500 do 1000 zł.

  ___________________________________________________________________________

  Uchwała nr 33/2014

  Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego “CAMPING”
  z dnia 20.03.2014 roku w sprawie wymiany liczników prądu na działkach

  Działkowiec kupuje licznik elektryczny na własny koszt. Przed zakupem licznika należy uzgodnić parametry techniczne z elektrykiem ogrodu. Demontaż starego i montaż nowego licznika wykonuje elektryk ogrodu nieodpłatnie.