Uchwała nr  53/2021
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego “CAMPING”
z dnia 20.05.2021 roku
w sprawie wprowadzenia REGULAMINU Miejsc Postojowych w ROD “Camping”

1. Na terenie ROD „Camping” wyznaczone są dwa miejsca przeznaczone do parkowania samochodów użytkowników działek,  zwane dalej
- Plac postojowy nr 1 (ogrodzony teren z bramą wjazdową od ul. Złotowskiej przy „kapliczce”)
- Plac postojowy nr 2 (ogrodzony teren z bramą wjazdową od ul. Złotowskiej przy „krzyżu”).
2. Teren Placów postojowych nr 1 i nr 2 stanowi integralną część Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Camping”, którym  zarządza Zarząd ROD „Camping”.
3. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Placów postojowych nr 1 lub nr 2  wyraża zgodę na warunki niniejszego „Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
4. Z Placów postojowych nr 1 i nr 2 może korzystać wyłącznie działkowiec oraz rodzina działkowca.
5. Place postojowe nr 1 i nr 2 są do dyspozycji działkowców całodobowo i cały rok.
6. Place postojowe nr 1 i nr 2 są przeznaczone do parkowania wyłącznie samochodów osobowych.
7. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu oraz parkowania na terenie placów postojowych pojazdów typu kamper oraz pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony.
8. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu oraz parkowania na terenie placów postojowych innych pojazdów samochodowych, przyczep, naczep,  urządzeń mechanicznych itp.
9. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren placów postojowych pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w szczególności: łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz podobnego rodzaju.
10.  W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu oraz porzucenia pojazdu, Zarząd ROD „Camping” jest uprawniony do odholowania tego pojazdu w wybrane przez zarząd miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko użytkownika pojazdu.
11.  Mycie samochodu, konserwacja i naprawy samochodu na placach postojowych są zabronione.
12.  Zabezpieczenie pojazdu samochodowego postawionego na parkingach nr 1 i nr 2 przed ingerencją osób trzecich jest obowiązkiem właściciela pojazdu. Zarząd ROD „CAMPING” nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez właścicieli pojazdów samochodowych spowodowane działaniem osób trzecich.
13.  Zarząd ROD „CAMPING” nie ponosi odpowiedzialności za kradzież przedmiotów pozostawionych w samochodzie.
14.  Zarząd ROD „CAMPING” nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez właścicieli pojazdów samochodowych spowodowane działaniem sił natury.

————————————————————————————————————————————————————————————–

Uchwała nr  48/2021
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego “CAMPING”
z dnia 06.05.2021 roku
w sprawie podwyższonej opłaty ogrodowej ponoszonej przez działkowca w roku nabycia działki.

Podstawa prawna: Statut PZD § 147 pkt. 1.1

wysokość opłaty w 2021 roku wynosi 634 zł. Opłata wyliczona została w oparciu o wartość infrastruktury ogrodowej wykazanej w bilansie ROD “Camping” za rok 2020.

________________________________________________________________________________________

Uchwała nr 12 /2021
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego “CAMPING”
z dnia 08.01.2021 roku

w sprawie opłat partycypacyjnych w ROD “Camping”

300 zł – użyczenie świetlicy dla celów prywatnych działkowcowi.

800 zł - użyczenie świetlicy dla celów prywatnych nie działkowcowi.

300 zł - kaucja na poczet opłaty za zużycie prądu, wody, ścieków i szkód.

1.000 zł - użyczenie świetlicy dla celów prywatnych w dniu 31 grudnia 2021r.

wg poniesionych kosztów – zwrot kosztów odłączenia działki od sieci energetycznej ROD.

250 zł - partycypacja w dodatkowych kosztach wywozu śmieci związanych ze zmianą użytkownika działki, którą opłaca kupujący

od 50 zł - partycypacja w dodatkowych kosztach wywozu odpadów wyrzucanych niezgodnie z Regulaminem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, przyjętym Uchwałą Zarządu ROD nr 61/2020 z dn.14.05.2020r. -opłaca działkowiec, który nieprawidłowo pozbywa się śmieci.

Uchwała nr  62/2020
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego “CAMPING”
z dnia 14.05.2020 roku
w sprawie wprowadzenia REGULAMINU korzystania z kart wjazdu na teren ROD „Camping” wydanych na podstawie § 70 Regulaminu ROD

§ 1

1. Osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo wjazdu na teren ROD pojazdem mechanicznym, którym dojeżdża do działki. Prawo wjazdu ma także pojazd dowożący tę osobę do działki.
2. Osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo parkowania swego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe (np. zatoczkę).
3. Osobą niepełnosprawną ruchowo w rozumieniu § 70 Regulaminu ROD jest osoba, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.

§ 2

1. Karty wjazdu są przyznawane na wniosek działkowca.
2. Do wniosku działkowiec dołącza orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez organ do spraw orzekania o niepełnosprawności.
3. Koszt wydania karty pokrywa działkowiec.

§ 3

1. Karta daje prawo wjazdu na teren ogrodu tylko działkowcowi, któremu została przyznana.
2. Karta zostanie zablokowana w przypadku stwierdzenia użycia jej przez osobę nieuprawnioną. Koszt wydania nowej karty pokrywa działkowiec.
3. Trzykrotne zablokowanie karty z winy działkowca będzie skutkować utratą możliwości swobodnego wjazdu na ogród.

_______________________________________________________________________________________________

Uchwała nr   61 /2020
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego “CAMPING”
z dnia 14.05.2020 roku
w sprawie wprowadzenia REGULAMINU  GOSPODAROWANIA  ODPADAMI  KOMUNALNYMI
w  ROD „CAMPING”

Podstawy prawne:
-  Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. art.15 pkt. 1 ust. 1 i 2)
-  Regulamin ROD § 36 i § 42
-  Program klimatyczny PZD
-  Regulamin  utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „ Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.

§ 1. Zasady segregacji śmieci i bioodpadów

1. Wprowadza się obowiązek segregowania odpadów komunalnych i wrzucania ich do odpowiednio oznaczonych pojemników:

- żółty – „Metale i tworzywa sztuczne”

 • zgniecione i puste butelki po napojach
 • zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej
 • plastikowe nakrętki
 • aluminiowe puszki po napojach i konserwach
 • kapsle
 • opakowania z metalu
 • kartoniki po mleku i napojach
 • worki i reklamówki
 • koszyczki po owocach

- niebieski– „Papier”

 • papier
 • gazety, czasopisma
 • gazetki reklamowe
 • ulotki
 • katalogi
 • książki
 • opakowania tekturowe
 • kartony
 • tekturę falistą

- zielony – „Szkło”

 • butelki szklane po napojach (bez nakrętek)
 • słoiki bez nakrętek, zacisków i gumowych uszczelek

- brązowy„Odpady BIO”

 • kwiaty
 • resztki kwiatów ciętych i doniczkowych
 • resztki żywności (bez mięsa)
 • obierki z owoców i warzyw
 • przeterminowane owoce i warzywa
 • skorupki jaj
 • fusy po kawie i herbacie
 • trawę
 • liście
 • rozdrobione gałęzie
 • pozostałości roślinne.

2. Do kontenera na odpady zmieszane można wrzucać jedynie odpady komunalne nie podlegające segregacji.

§2. Zasady gospodarki innymi odpadami

1. Działka musi być wyposażona w kompostownik. Pochodzące z działki części roślin należy składować w kompostownikach na działce i po przerobieniu na kompost wykorzystywać do nawożenia działki.

2. Odpady wielkogabarytowe (np. łóżka, wersalki, sofy, stoły, krzesła, biurka, regały, fotele, materace, dywany, meble ogrodowe, zabawki dużych rozmiarów, płyty meblowe) należy wywieźć we własnym zakresie. Nie wolno ich wrzucać do żadnych pojemników na śmieci.

3. Materiały budowlane pozostałe po budowie lub remoncie należy wywieźć we własnym zakresie.  Materiały budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w indywidualnie zamawianych kontenerach typu „skip”  i przekazywać podmiotowi uprawnionemu do ich wywozu. Osoby prowadzące remonty budowlane zobowiązane są do złożenia w sekretariacie Zarządu oświadczenia o sposobie zagospodarowania odpadów.

4. Sprzęt AGD i RTV, narzędzia i urządzenia elektryczne i elektroniczne należy wywieźć we własnym zakresie. Nie wolno ich wrzucać do żadnych pojemników na śmieci.

5. Zużyte baterie, akumulatory, opony, opakowania po materiałach niebezpiecznych (np. środki ochrony roślin, puszki po farbach i po rozpuszczalnikach)  należy usunąć we własnym zakresie. Nie wolno ich wrzucać do żadnych pojemników na śmieci.

6. Leki oraz odpady medyczne należy usunąć we własnym zakresie. Nie wolno ich wrzucać do żadnych pojemników na śmieci.

§3. Przepisy porządkowe

1. Na terenie ROD „ Camping” obowiązuje całkowity zakaz spalania śmieci.

2. Działkowcy zobowiązani są do stosowania się do poleceń służb porządkowych w zakresie  selektywnego zbierania odpadów i składowania ich w wyznaczonych miejscach do odpowiednich pojemników.

3. Działkowcy zobowiązani są do uiszczania opłaty ogrodowej  przeznaczonej na utrzymanie porządku i czystości w ogrodzie w wysokości i terminie wyznaczonym uchwałą Walnego Zebrania.

4. Wobec działkowców łamiących zasady Regulaminu stosowane będą kary związkowe.

5. W przypadku nałożenia kar finansowych przez podmiot odbierający odpady komunalne za  nieprawidłowości w segregacji śmieci, kary te będą obciążały tych działkowców, którzy nie stosują się do przepisów określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Zarząd ma prawo obciążyć kosztami sprzątania i wywozu odpadów tych Działkowców, którzy pozbywają się śmieci niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub składują śmieci obok kontenerów lub w miejscach niedozwolonych.

7. Osoby źle segregujące lub podrzucające odpady, przyłapane na gorącym uczynku lub zarejestrowane na obrazie z kamery podlegają karze grzywny  z art. 145 lub 154 kodeksu wykroczeń, której wysokość może wynosić od 500 do 1000 zł.

  ___________________________________________________________________________

  UCHWAŁA  Nr 1/III/2014

  OZ Polskiego Związku Działkowców

  z dnia 24 listopada 2014 r.

  zgodnie z § 153 ust.1 pkt.2 Statutu PZD ustanowił opłatę ogrodową wnoszoną przez działkowca w roku nabycia działki w wysokości 300 zł (dawne wpisowe).

  __________________________________________________________________________________________

  Uchwała nr 33/2014

  Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego “CAMPING”
  z dnia 20.03.2014 roku w sprawie wymiany liczników prądu na działkach

  Działkowiec kupuje licznik elektryczny na własny koszt (cena ok. 30 zł). Przed zakupem licznika należy uzgodnić parametry techniczne z elektrykiem ogrodu. Demontaż starego i montaż nowego licznika wykonuje elektryk ogrodu nieodpłatnie.